Podstawa przetwarzania danych osobowych przez szkoły i przedszkola

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

Jak dyrektorzy placówek mogą zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe uczniów, kandydatów do szkoły oraz rodziców uczniów? Pozornie wydaje się, że żadna z przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) nie pozwala np. dyrektorowi szkoły na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej kategorii osób. Rozwiązaniem okazuje się przepis art. 23 ust. 1 pkt 2:

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (…) 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zatem jeśli znajdziemy przepis prawa, który pozwala (lub wymaga) wprost (lub pośrednio) na przetwarzanie danych osobowych uczniów, kandydatów do szkoły i ich rodziców, taki postępowanie będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ministerstwo Edukacji zadbało o stworzenie mocą przepisu szczególnego podstawy do przetwarzania danych osobowych. Mowa o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przywołane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nawiasem mówiąc został Ministerstwo Edukacji opracowało już projekt nowego rozporządzenia o którym mowa powyżej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Lex-Artist.

Rozporządzenie z 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pozwala na przetwarzanie następującego zakresu danych osobowych przez szkoły:

 1. imię i nazwisko ucznia
 2. data urodzenia ucznia
 3. miejsce urodzenia ucznia
 4. adres zamieszkania ucznia
 5. klasa
 6. data ukończenia szkoły (data i przyczyna opuszczenia szkoły)
 7. imiona i nazwiska rodziców
 8. adresy zamieszkania rodziców
 9. obecność uczniów na zajęciach
 10. oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów
 11. oceny z zachowania
 12. dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoda, psychologa, logopedę lub lekarza

W odniesieniu do innych rodzajów placówek mogą zachodzić pewne odrębności. Wynikają one z różnic w sposobie działania określonych placówek i odmiennych celów ich istnienia.

Powiązane artykuły

Jakie dane skrywa dziennik lekcyjny? Nowe Rozporządzenie MEN
POL-on, czyli kolejny centralny rejestr danych osobowych
Dzieci i młodzież nadmiernie ujawniają swoje dane osobowe w sieci – raport GIODO

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO