Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach. Każdy subskrybent otrzyma od nas bonus - ankietę do badania RODO-świadomości pracowników.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Podstawa przetwarzania danych osobowych przez szkoły i przedszkola

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

Jak dyrektorzy placówek mogą zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe uczniów, kandydatów do szkoły oraz rodziców uczniów? Pozornie wydaje się, że żadna z przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) nie pozwala np. dyrektorowi szkoły na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej kategorii osób. Rozwiązaniem okazuje się przepis art. 23 ust. 1 pkt 2:

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (…) 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zatem jeśli znajdziemy przepis prawa, który pozwala (lub wymaga) wprost (lub pośrednio) na przetwarzanie danych osobowych uczniów, kandydatów do szkoły i ich rodziców, taki postępowanie będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ministerstwo Edukacji zadbało o stworzenie mocą przepisu szczególnego podstawy do przetwarzania danych osobowych. Mowa o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przywołane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nawiasem mówiąc został Ministerstwo Edukacji opracowało już projekt nowego rozporządzenia o którym mowa powyżej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Lex-Artist.

Rozporządzenie z 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji pozwala na przetwarzanie następującego zakresu danych osobowych przez szkoły:

 1. imię i nazwisko ucznia
 2. data urodzenia ucznia
 3. miejsce urodzenia ucznia
 4. adres zamieszkania ucznia
 5. klasa
 6. data ukończenia szkoły (data i przyczyna opuszczenia szkoły)
 7. imiona i nazwiska rodziców
 8. adresy zamieszkania rodziców
 9. obecność uczniów na zajęciach
 10. oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów
 11. oceny z zachowania
 12. dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoda, psychologa, logopedę lub lekarza

W odniesieniu do innych rodzajów placówek mogą zachodzić pewne odrębności. Wynikają one z różnic w sposobie działania określonych placówek i odmiennych celów ich istnienia.

Powiązane artykuły

Jakie dane skrywa dziennik lekcyjny? Nowe Rozporządzenie MEN
POL-on, czyli kolejny centralny rejestr danych osobowych
Dzieci i młodzież nadmiernie ujawniają swoje dane osobowe w sieci – raport GIODO

Zostaw odpowiedź