Przepisy regulujące kwestie związane z monitoringiem wizyjnym w zakładzie pracy oraz innymi formami monitoringu pracownika obowiązują od wejścia w życie Ustawy o ochronie danych osobowych, która zmieniła regulacje Kodeksu Pracy. Miało to miejsce 25 maja 2018 r., a więc już ponad rok temu. Ostatnie zmiany w tych przepisach wprowadzono jeszcze na początku maja tego roku w tzw. ustawie sektorowej RODO.

Wprowadzone do tej pory regulacje określają m.in. granice dopuszczalności stosowania monitoringu, prawa osób, które temu monitoringowi podlegają oraz obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem oraz utrzymaniem różnych form monitorowania. Mimo to, przedsiębiorcy nadal mają wiele wątpliwości związanych z kwestią monitorowania działań swoich pracowników. W naszych dwóch publikacjach poświęconych zagadnieniu monitoringu postaramy się rozwiać te wątpliwości.

Monitoring zgodny z RODO i Kodeksem Pracy – poradnik do obejrzenia na YouTube…

… albo odsłuchania w formie podcastu

Ramy prawne

Wykorzystywanie nowych technologii w celu kontrolowania aktywności pracowników nie jest zjawiskiem nowym. Już na długo przed rozpoczęciem stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wielu pracodawców korzystało z narzędzi służących do obserwacji, takich jak kamery, programy śledzące aktywność pracowników w sieci czy lokalizatory GPS. Obowiązujące przepisy to jednak milowy krok do pełnej regulacji tej tematyki.

Ramy prawne monitoringu pracowników wyznaczają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy tj. art. 222 oraz art. 223. Z racji tego, że wizerunek i inne dane utrwalone na nagraniach będą stanowić dane osobowe, w zakresie ogólnych warunków związanych z ich przetwarzaniem zastosowanie znajdą również przepisy RODO, a w szczególności art. 5 określający zasady przetwarzania danych.

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi mających służyć podwyższeniu bezpieczeństwa. W jego skład wchodzą wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory przetwarzające obraz. Ciągły rozwój nowych technologii sprawia natomiast, że urządzenia te stają się coraz bardziej dokładne i precyzyjne.

Zdaniem Prezesa UODO, monitoring jest jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych, a jego stosowanie powinno ograniczać się jedynie do sytuacji, kiedy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa.

Między innymi w związku z tą potencjalną ingerencją, art. 222 Kodeksu pracy dopuszcza stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu tylko wówczas, gdy jest to niezbędne:

 • do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, lub
 • ochrony mienia, lub
 • kontroli produkcji, lub
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Nagranie jako dane osobowe

Wiele osób analizując kwestie związane ze stosowaniem monitoringu poddaje pod wątpliwość to czy wizerunek utrwalony na nagraniu będzie stanowił dane osobowe. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe mogą mieć zatem formę nie tylko słowną, ale również graficzną (obraz). Ponadto, wizerunek osoby pozwala na określenie jej cech fizycznych (wyglądu zewnętrznego, charakterystycznego stroju, etc.). Tym samym umożliwia ustalenie jej tożsamości. Istotą stosowania monitoringu jest bowiem właśnie identyfikacja.

Odnosząc się zatem do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny właściwym jest wskazywanie w szczególności: wizerunku, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zapisowi powinien podlegać jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia). Wykorzystywanie mikrofonów może okazać się bowiem nielegalne. Prezes UODO jasno wskazuje, że uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. Stosowanie rejestracji dźwięku może zostać natomiast uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.

e-learning RODO

Monitoring zgodny z RODO – praktyczny pakiet procedur, wytycznych i klauzul

Stosujesz monitoring (wizyjny lub aktywności pracowników)? Jesteś zobowiązany do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji regulującej te kwestie.

Aby ułatwić Ci zadanie przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy pakiet wytycznych i procedur związanych z monitoringiem.

Sprawdź

Podstawy prawne wykorzystywania kamer

Przesłanki legalizujące instalację kamer i przetwarzanie zarejestrowanych danych będą różnić się w zależności od tego z jakim podmiotem mamy do czynienia. Inaczej bowiem będą wyglądały podstawy prawne zbierania danych przez podmioty publiczne, a inaczej przez podmioty prywatne.

Dla podmiotów prywatnych przesłankę do zainstalowania kamer stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora. W tym wypadku interesem tym będzie przede wszystkim ochrona osób i mienia. Uznanie takiej ochrony za uzasadniony interes potwierdził w swoim stanowisku Trybunał Sprawiedliwości UE (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-212/13 Ryneš).

Zgodnie z motywem 47 RODO, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć jednak zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Dlatego też, w przypadku podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne, ta przesłanka nie znajdzie zastosowania. Tego rodzaju podmioty, które w celu wykonywania swoich zadań korzystają z monitoringu wizyjnego, muszą opierać się na przepisach dopuszczających albo nakazujących taką formę wykonywania ich zadań. Dlatego też w ich przypadku podstawę instalacji kamer stanowić będą:

 • 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danychprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tylko kiedy przepis prawa jasno wskazuje na obowiązek), lub
 • 6 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danychprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (jeżeli brak obowiązku (tj. uprawnienie) lub w ogóle brak przepisu prawa).

Przykładem takich podmiotów będą np. szkoły. Monitoring wizyjny w szkole znajdzie podstawę w 6 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 108a Ustawy Prawo oświatowe (zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia).

Artykuł który czytasz jest dla Ciebie wartościowy? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi blogowymi nowościami

Obowiązki pracodawcy w zakresie monitoringu wizyjnego

Aby monitoring wizyjny był wykorzystywany przez pracodawcę zgodnie z prawem, musi on zrealizować szereg obowiązków wynikających nie tylko z Kodeksu pracy, ale również i RODO. Do najważniejszych z nich zaliczymy:

Cel, zakres, sposób

Ustalenie celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu wizyjnego w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, bądź w obwieszczeniu – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Informacja o planach

Poinformowanie pracowników o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (poza sytuacjami, kiedy monitoring taki jest już stosowany). W przypadku nowych pracowników realizacja tego obowiązku powinna nastąpić przed dopuszczeniem ich do pracy. W przypadku pracowników, który zostali już dopuszczeni do pracy, pracodawca powinien poinformować ich o zamiarze prowadzenia monitoringu.

Bieżące informowanie

Wykonywanie w stosunku do monitorowanych pracowników (oraz innych osób, które mogą znaleźć się w obszarze monitorowanym) obowiązków informacyjnych określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (o obowiązku informacyjnym zgodnym z RODO pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule).

Oznaczenie obszaru

Oznaczenie pomieszczenia i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny (np. tabliczka z piktogramem kamery), za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Niezależnie od informacji ujawnionych w dokumentach, o których mowa w pierwszej zakładce obowiązkiem pracodawcy jako administratora danych, jest wprowadzenie dokładnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych z nagrań. Dokumentacja taka powinna określać m.in.:

 • osoby, które sprawują nadzór nad monitoringiem,
 • lokalizacje objęte monitoringiem,
 • miejsca instalacji kamer,
 • cele monitoringu,
 • części składowe systemu monitoringu,
 • warunki dostępu do zapisu nagrań,
 • okres przechowywania danych,
 • warunki udostępniania zapisu z monitoringu,
 • zastosowane środki techniczne.

Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych ujawnionych na nagraniach z monitoringu wizyjnego powinny zostać również ujawnione w rejestrze przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO (jeżeli pracodawca jest zobowiązany do jego prowadzenia).

Okres przetwarzania nagrań

Zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy, nagrania obrazu pracodawca może przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Miejsca instalacji kamer

Zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy monitoring nie może obejmować:

 • pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,
 • pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Obszar monitorowany powinien zostać ograniczony do minimum, aby nie ograniczać prawa do prywatności obserwowanych osób. Jeśli monitoringowi podlega wjazd na halę produkcyjną, to w obszarze kamery nie powinny znaleźć się na przykład ulice wokół niego czy przyległe prywatne posesje.

Zakazane jest przy tym korzystanie z atrap kamer. Dają one bowiem mylne poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Zdaniem UODO, kiedy wchodzimy już w obszar monitoringu i widzimy kamerę, to sądzimy, że ma nas chronić i zapewniać bezpieczeństwo. Atrapa powoduje, że poczucie to okazuje się być oszustwem.

Udostępnianie zapisu z monitoringu

W toku działalności pracodawcy może zdarzyć się sytuacja, w której inny podmiot (instytucja, osoba prywatna, etc.) wystąpi do niego o zapis z nagrania zainstalowanych kamer. Przekazanie takiego zapisu nie zawsze będzie możliwe. Udostępnienie stanowi bowiem jedną z form przetwarzania danych, która wymaga dysponowania odpowiednią przesłanką legalizującą. Udostępnienie nagrania może nastąpić w szczególności na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danychprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w przypadku toczących się postępowań, czynności prowadzonych przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności dotyczy to sytuacji zgłaszania się o udostępnienie nagrań przez Policję, prokuraturę, etc.), lub
 • 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danychprawnie uzasadniony interes strony trzeciej – w przypadku wykazania takiego interesu przez tę stronę (w szczególności dotyczy to sytuacji zgłaszania się o udostępnienie nagrań przez osoby prywatne, etc.) (podstawa nie dotyczy organów publicznych oraz podmiotów prywatnych realizujących zadania publiczne), lub
 • 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danychzgoda osób, których wizerunek został ujawniony na nagraniach.

Podsumowanie

Należy zaznaczyć, że wszelkie szczegółowe regulacje w zakresie monitoringu wizyjnego dotyczą pracowników, a właściwie pracodawców jako tych, którzy taki rodzaj nadzoru stosują. Zasady wykorzystywania kamer zostały bowiem określone w Kodeksie pracy.

Ogólne zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących z nagrań, a w szczególności te określone w RODO, obowiązują jednak wszystkich administratorów danych.

Z uwagi jednak na to, że do tej pory nie doczekaliśmy się tak wyczekiwanej ustawy o monitoringu wizyjnym, z regulacji Kodeksu pracy powinny w odpowiednim zakresie korzystać podmioty nie będące pracodawcami. W szczególności uwaga ta dotyczy regulacji związanych z warunkami instalacji kamer, ich umiejscowieniem, a także przyjętymi terminami retencji.

Monitoring wizyjny to jednak nie jedyna z form kontroli aktywności pracownika. Już za tydzień, w drugiej części naszego artykułu przyjrzymy się innym rodzajom monitoringu pracowników, w tym monitoringowi:

 • poczty elektronicznej,
 • aktywności w sieci,
 • lokalizacji (GPS),
 • bilingów rozmów telefonicznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA, a będziesz pierwszy wiedzieć o nowych wpisach na naszym blogu! Możliwość zapisu do newslettera po lewej stronie – ikonka białej koperty na jasnozielonym tle.

 

Pobierz artykuł: Rekrutacja zgodna z RODO

Pobierz artykuł w PDF

Źródła:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 730 ze zm.)
 • Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego (wersja 1, czerwiec 2018)
 • film edukacyjny W oku kamery. Monitoring wizyjny (luty 2019)
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-212/13 Ryneš

Powiązane artykuły

Zasady pracy zdalnej a RODO – poradnik
Kontrola trzeźwości – co na to nowelizacja kodeksu pracy?
Wykorzystanie wizerunku pracownika – czy wymaga zgody?

24 Odpowiedzi

 1. Katarzyna

  Witam, chciałabym uzyskać odpowiedź; kamera na budynku straży pożarnej, łapie chodnik i ulice (miejsce publiczne) zostały wrzucone zdjęcia osoby jak i pojazdu ale bez tablic rejestracyjnych na portal społecznościowy”facebook”-ta osoba nie posiada konta na tej stronie nie widać żadnej informacji na budynku że teren monitorowany, można zgłosić i gdzie taką sytuacje jest to naruszenie prywatności tak zwane RODO.
  Proszę o szybką odpowiedź

  1. Lex Artist

   Dzień dobry, w naszej opinii sprawa wymaga dokładniejszej analizy. Państwowa Straż Pożarna jest podmiotem publicznym, który podlega swoim „branżowym” przepisom. Pozdrawiamy!

 2. Sławomir

  Czy jest możliwe pozyskanie zapisu z monitoringu przez osobę prywatną w celu potwierdzenia próby czy nawet samego wyłudzenia pieniędzy?

  1. Lex Artist

   Dzień dobry 🙂 decyzję o wydaniu nagrań z monitoringu podejmuje administrator danych osobowych po analizie wniosku złożonego przez osobę „zainteresowaną”. Zazwyczaj w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa zapis nagrań jest wydawany organom ścigania. W naszej ocenia w opisanej sytuacji właściwym postępowaniem byłoby złożenie wniosku o zabezpieczenie zapisu w celu przekazania np. policji. pozdrawiamy

 3. Jacek

  Dobry wieczór

  Mam za instalowane 2 kamery na piętrze. Mieszkają trzy rodziny. Moi rodzice sąsiedzi którzy wynajmują mieszkanie. I ja. Dzisiaj dostałem pismo że w trybie pilnym mam je zdemontować. Co mam zrobić?

 4. Enya

  Mnie generalnie bardzo interesuje kwestia monitoringu nie tyle samych pracowników, ile wykonywanych przez nich działań. Jak ma się stosowanie takich rozwiązań do https://activrec.com/pl do przepisów prawnych? Powiem szczerze, że osobiście bardzo chętnie skorzystałabym z tego typu opcji, chociażby po to, aby sprawdzić ile czasu pracownicy przeznaczają w trakcie dnia faktycznie na zadania zawodowe.

  1. Lex Artist

   Dzień dobry, odradzamy wykorzystanie monitoringu we wskazanym przez Pana zakresie. Jak wiadomo przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu systemu monitoringu w podmiotach prywatnych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych i powinno być poprzedzone tzw. testem balansu, tj. oceną czy interes administratora nie narusza prywatności oraz praw i wolności podmiotów danych. W opisanym przez Pana przypadku mamy duże prawdopodobieństwo naruszenia prywatności. Naszą ocenę potwierdza stanowisko UODO wyrażone w opublikowanych wytycznych https://uodo.gov.pl/pl/138/354 – strona 19 pkt. 4. Pozdrawiamy!

  1. Lex Artist

   Dzień dobry, jeśli kamera nie nagrywa wizerunku osób przebywających w zasięgu systemu monitoringu (nie ma nagrań)-RODO nie obowiązuje. Pozdrawiamy!

 5. Bartek

  Witam. A czy jeśli kamera nagrywa obszar przed budynkiem i kamera jest spółdzielni to czy transmisja przez GSM do chmury producenta kamery jest legalne. Chmura jest w Chinach czy innym azjatyckim państwie? Czy transmisja przez GSM powinna być szyfrowana? Czy powinniśmy mieć umowę z dostawca chmury lub/i operatirem GSM odnośnie powierzenia danych osobowych? Jakas postawa prawna?

  1. Lex Artist

   Dzień dobry, sugerujemy w pierwszej kolejności ustalić szczegóły z producentem kamery. Jeśli faktycznie dochodzi do transmisji danych osobowych należałoby sprawdzić, na jakich warunkach do niej dochodzi. Warto też poszukać informacji na temat przetwarzania danych u źródła czyli dostawcy chmury/operatora GSM, np. w polityce prywatności. Pozdrawiamy!

 6. Adam

  Dzień dobry, czy spółdzielnia mieszkaniowa/administracja (typowe osiedle z lat 70, Gdynia) może przed wejściem do klatki schodowej lub w jej wnętrzu przy windzie zamontować kamerę monitoringu? Notorycznie dochodzi do dewastacji przez osoby z zewnąytrz oraz ostatnimi czasy do wpychania się przez osoby bez maseczek do windy.
  Administracja zasłania się RODO, ale czy nie znajduje tu zastosowania konieczności ochrony mienia?

  1. Lex Artist

   Dzień dobry 🙂 Monitoring jest dość inwazyjną metodą formą przetwarzania danych osobowych, w związku z czym należy go stosować tylko w uzasadnionych sytuacjach. W naszej opinii jak też Urzędu Ochrony danych osobowych jest możliwe zastosowanie monitoringu w celu ochrony mienia (uzasadniony interes administratora). Więcej na temat wytycznych dotyczących stosowania monitoringu można znaleźć po adresem https://uodo.gov.pl/pl/384/723

 7. KRZYSZTOF

  Witam
  Pracowałem kilkanaście lat dla Szweda.Szwecja,Norwegia i reszta świata (statki pasażerskie)
  Na początku roku zrezygnowałem z pracy ze względów osobistych. Było kilka zdań/uwag napisanych na FB a nigdy żaden z nas nie zadzwonił do siebie wyjaśnić a ponoć byliśmy the best friends 😉
  Po odejściu z firmy poprosiłem o zwrot książki spawacza. Minęło kilka miesięcy i w czerwcu poprzez aplikację messenger ponownie prosiłem o zwrot. Otrzymałem zapewnienie,że przez kogoś poda mi ją. (a przecież istnieje poczta,firmy kurierskie)
  Wczoraj oficjalnie na FB zapytałem ile kosztuje koszt przesyłki ze Szwecji do Polski? Pytanie z załączonym nazwiskiem szefa. (jesteśmy znajomymi na FB)
  Moje pytanie brzmi- dostałem odpowiedz informującą mnie,że ten mój dokument ma mój kolega i przywiezie go do kraju jak wróci do domu,prawdopodobnie koniec roku.
  Odpowiedz zawierała zdjęcie tej mojej książeczki gdzie widoczne jest moje zdjęcie,data i miejsce urodzenia.
  Dokument,książka spawacza nie jest czymś ważnym w porównaniu np z paszportem itd.
  Osoba ta jest jednak w posiadaniu kopii mojego paszportu i dowodu osobistego.
  Czy ta osoba mogła wstawić zdjęcie tej książeczki na FB? Wątpię by opublikował paszport ale
  co mogę a bardzo chciałbym odpowiedzieć byłemu koledze,że zle postąpił upubliczniając moje dane?
  Czy to podlega pod RODO i czy działa to w innych krajach? Mogę GO ostrzec by tego więcej nie robił bo mogą być z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje prawne?
  Dziękuję za odpowiedz.

  1. Lex Artist

   Dzień dobry 🙂 w naszej opinii dokumentów o których Pan wspomina nie należy przesyłać przy użyciu FB, ze względu na bezpieczeństwo danych. Realny problem byłby, gdyby doszło do wycieku danych osobowych np. do kradzieży tożsamości. Generalnie RODO obowiązuje na terytorium całej UE, w tym Skandynawii. Należy pamiętać, że RODO nie dotyczy osób prywatnych, które wykorzystują dane na swój osobisty użytek. Pozdrawiamy!

 8. Witam,
  1.Kamera monitoruje wejście do klatki, jest własnością Spółdzielni (lub podmiotu na zlecenie Spółdzielni) dane są zapisywane na karcie SD umieszczonej w kamerze, nie szyfrowane. Czy jak kamera została skradziona i incydent został zgłoszony na Policje to Spółdzielnia powinna zawiadomić UODO ? Spółdzielnia twierdzi że nie ale być może mój wizerunek znajduje się w rękach niepowołanych.
  2. Czy w ogóle nagrywanie na karcie SD włożonej bezpośrednio do kamery nagrywającej wejścia do klatki + chodnik jest dopuszczalne ? Tak naprawdę każdy z drabiną może te kartę wyciągnąć .
  3. Czy Policja z automatu zgłasza naruszenie RODO przy kradzieży nośnika danych osobowych ?

  1. Lex Artist

   Dzień dobry,
   1. Incydent do UODO zgłasza administrator danych osobowych, więc jeśli o danych z monitoringu decyduje Spółdzielnie to ona jest zobowiązana do zgłoszenia naruszenia.
   2. W tym przypadku należałby zastosować takie rozwiązania, które uniemożliwiałoby utratę danych. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń leży po stronie administratora danych.
   3. W naszej opinii Policja nie zgłasza naruszenia RODO-to obowiązek administratora z którego może być rozliczany przez UODO.
   pozdrawiamy!

 9. Robert

  Dzień dobry, proszę o udzielenie odpowiedzi o podstawę prawną zastosowania rejestratora termowizyjnego dokonującego pomiaru temperatury pracowników oraz gości znajdujących się na terenie zarządzanym przez administratora danych

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO