Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@blog-daneosobowe.pl

Wzory i szablony dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityka bezpieczeństwa

Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych to jedno z podstawowych zadań każdego Administratora Danych. W związku z wieloma pytaniami i prośbami, postanowiliśmy nieodpłatnie udostępnić szablony dokumentacji, na których pracowaliśmy w 2015 roku w Lex Artist.

Pod pojęciem dokumentacji rozumiemy:

 • Politykę Bezpieczeństwa,
 • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 • Ewidencję Upoważnień,
 • Wzory upoważnień,
 • Wzory sprawozdań ze sprawdzenia oraz planów sprawdzeń.

Czy istnieje szablon idealny?

Obecnie w Internecie możemy znaleźć ogromną ilość szablonów dokumentacji ochrony danych osobowych. Są one udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie. Mają różną objętość i treść. Jak odnaleźć się w tym gąszczu? Gdzie znaleźć szablon idealny?

Po pierwsze –  szablonów idealnych po prostu nie ma. Wzory dokumentów, które załączamy, są efektem wielu lat pracy całego zespołu Lex Artist. Ale nawet te szablony muszą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dlaczego? Ponieważ każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest inny. Ma inne potrzeby i inne obszary wymagające poświęcenia szczególnej uwagi.

To trochę tak jak z Konstytucją. Teoretycznie, każdy polityk może przepisać Konstytucję największej światowej potęgi – Stanów Zjednoczonych, a następnie uchwalić ją w swoim kraju. Pytanie tylko, z jakim efektem? Konstytucja amerykańska świetnie sprawdza się w Stanach Zjednoczonych. Ale czy równie dobrze sprawdziłaby się w Chinach, Rosji czy  Polsce?

Co zatem jest kluczowe? Co sprawia, że jedne akty prawne działają lepiej od innych? Przede wszystkim zidentyfikowanie ich słabych i mocnych stron oraz odpowiednie dopasowanie treści do indywidualnych potrzeb. Ważna jest też pewna elastyczność. Możliwość zmiany aktu prawnego w sytuacji, kiedy dany obszar nie działa sprawnie. A także powołanie niezależnych osób (organów), które będą interpretowały ogólne zapisy.

Analogia do Konstytucji nie jest przypadkowa. Polityka bezpieczeństwa jest przecież Ustawą Zasadniczą w obszarze ochrony danych osobowych. To właśnie od treści Polityki Bezpieczeństwa będzie zależała w dużym stopniu skuteczność systemu ochrony danych osobowych w Twojej organizacji.

Jakie przepisy regulują kwestie posiadania Polityki Bezpieczeństwa?

Na początek obalmy pewien mit. Polityka Bezpieczeństwa często utożsamiana jest z polityką prywatności, zamieszczaną na wielu stronach internetowych. Różnica między tymi dokumentami jest natury zasadniczej. Polityka prywatności to „dokument”, który nie jest regulowany polskimi przepisami. Przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest dość popularnym elementem komunikacji z klientem. Polskie przepisy nie nakładają obowiązku zamieszczania polityk prywatności.

Z kolei Polityka Bezpieczeństwa, to dokument, który ma obowiązek opracować i wdrożyć każdy Administrator Danych Osobowych. Obowiązek posiadania Polityki Bezpieczeństwa, a także opis jej „konstrukcji” są przewidziane w następujących przepisach:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883), dalej: uodo,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (U. 2004 nr 100 poz. 1024), dalej: Rozporządzenie w sprawie dokumentacji,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 745)

Powyższe przepisy nie regulują jednak redakcji Polityki Bezpieczeństwa w sposób bardzo szczegółowy. To dość ogólne zasady i wytyczne.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji precyzuje jakie elementy muszą znaleźć się w Polityce Bezpieczeństwa. Jednym z nich jest  opis obszaru przetwarzania danych osobowych. Jest to bardzo dobry przykład jednego z obowiązkowych elementów Polityki, który teoretycznie nie powinien budzić większych wątpliwości, a przez różnych Administratorów bywa różnie interpretowany.

Niektórzy chcieliby opisać obszar bardzo precyzyjnie, włącznie z konkretnymi pokojami w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Inni są zdania, że wystarczy wskazać jedynie adres obszaru przetwarzania danych. Która metoda jest akceptowana przez GIODO? Która metoda jest skuteczna? Którą wreszcie metodę zalecamy jako najbardziej praktyczne rozwiązanie?

Odpowiedzi na te, a także na wiele innych pytań, odnajdą Państwo w niniejszym Poradniku. Wszystkie  wskazówki i wytyczne zawarte w Poradniku, są efektem wielu lat naszej pracy i doświadczeń, związanych z wdrażaniem Polityk Bezpieczeństwa w ponad 500 instytucjach i przedsiębiorstwach. Zachęcamy do dzielenia się wrażeniami z lektury i do zadawania pytań w komentarzach. Na każde odpowiemy.

Przygotuj swoich pracowników do RODO

Skorzystaj z naszych innowacyjnych, interaktywnych e-szkoleń. Przekonaj się, że e-learningi nie muszą być nudnymi, brzydkimi blokami tekstu, których pracownik nie zapamięta. Brzmi interesująco? Zapraszamy do naszego e-sklepu 😉 Kup e-szkolenia

Na co należy zwrócić uwagę, dopasowując Politykę bezpieczeństwa do własnych potrzeb?

 • Kto wdraża dokumentację?

Przepisy wskazują jedynie, że obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa na Administratorze Danych Osobowych. Konieczny będzie zatem podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Administratora Danych. Sama forma wdrożenia, np. uchwała zarządu, zarządzenie Prezesa czy rozporządzenie Burmistrza, zależy od rodzaju i struktury organizacji w której Polityka została opracowana.

 • Jaką datę wdrożenia wybrać?

Ustawa o ochronie danych osobowych to akt prawny z roku 1997. Teoretycznie więc, dokumentacja powinna być wdrożona już dawno temu. Jednak wciąż działają administratorzy danych, którzy nie posiadają wdrożonej dokumentacji. Niektórzy boją się, że jeśli datą wdrożenia będzie np. 2016 rok, to GIODO w trakcie kontroli wyciągnie z tego tytułu konsekwencje.

Takie obawy są zupełnie bezzasadne. GIODO proceduje na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Brak dokumentacji faktycznie jest uchybieniem i to poważnym. Jednak na mocy art. 105 kodeksu postępowania administracyjnego, GIODO ma obowiązek umorzyć postępowanie, które stało się bezprzedmiotowe. A postępowanie w sprawie braku dokumentacji w poprzednich latach, z pewnością byłoby uznane za bezprzedmiotowe. Innymi słowy – GIODO bada stan faktyczny na dzień prowadzenia kontroli.

 • Definicje

Warto zdefiniować kluczowe pojęcia, takie jak dane osobowe czy ich przetwarzanie. Znaczenie pojęć może być tożsame z definicją ustawową (zalecane rozwiązanie). Możemy również nieco zmodyfikować terminologię i dopasować ją do wewnętrznej struktury organizacyjnej. Zamieszczenie definicji pozwoli uniknąć chaosu terminologicznego i każdorazowego wyjaśniania powtarzających się pojęć.

 • Kto i za co odpowiada?

Przygotowując Politykę Bezpieczeństwa, powinniśmy zacząć od dyskusji i zastanowienia się w gronie osób decyzyjnych nad wizją systemu ochrony danych osobowych. Możemy powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie odpowiadał za większość zadań związanych z ochroną danych osobowych. Możemy również ABIego nie powoływać. Niezależnie od tego, czy ABI zostanie wybrany czy nie, musimy wskazać, kto będzie np. nadawał upoważnienia i szkolił nowych pracowników? Kto będzie reagował w przypadku incydentów? Kto zaktualizuje Politykę Bezpieczeństwa? Kto kogo będzie informował o konieczności nadania upoważnienia w przypadku dużych organizacji? Kto będzie podejmował decyzję o zakresie upoważnienia – bezpośredni przełożony, czy ABI?

W Polityce Bezpieczeństwa nie powinniśmy posługiwać się imionami i nazwiskami konkretnych osób. Jeśli np. za nadawanie upoważnień odpowiada ABI – Piotr Kowalski, to wystarczy, że w dokumentacji zaznaczymy, że za taki obszar odpowiada ABI. Jeśli użylibyśmy konkretnego imienia i nazwiska to przy każdorazowej zmianie na tym stanowisku, zaistnieje konieczność aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa. Wiąże się to ze sformalizowaną drogą służbową i koniecznością uzyskania podpisu najwyższego kierownictwa, o co nie zawsze łatwo.

Podsumowując – najpierw ustalamy wspólnie z osobami decyzyjnymi ogólną wizję i koncepcję. A dopiero później nasze ustalenia materializujemy w postaci Polityki Bezpieczeństwa.

 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Pracownicy, wykonując swoje codzienne obowiązki, przetwarzają dane osobowe. Aby działo się to legalnie i zgodnie z przepisami Ustawy, powinni otrzymać w tym celu stosowne upoważnienie. O samej konstrukcji upoważnienia, będziemy jeszcze pisali w kolejnych artykułach cyklu.

Zasady nadawania upoważnień określamy w Polityce Bezpieczeństwa. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinno być odrębnym dokumentem. Jego wzór wskazujemy jako w załącznik do Polityki Bezpieczeństwa.

Administrator Danych Osobowych nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych każdemu pracownikowi w stosownym zakresie. Możliwe jest również nadawanie upoważnień w formie elektronicznej.

Dopuszczalne jest również upoważnienie przez ADO innego pracownika (np. ABI, czy pracownika działu kadr) do nadawania upoważnień w swoim imieniu. Musi to być jednak wyraźnie zaznaczone w Polityce Bezpieczeństwa i odbywać się na mocy oficjalnego umocowania nadanego przez ADO konkretnej osobie.

 • Umowa powierzenia danych osobowych

W załączniku do Polityki Bezpieczeństwa warto zamieścić rejestr wszystkich zawartych umów powierzenia danych osobowych.

Poważnym ryzykiem prawnym jest brak takiej umowy z podmiotem zewnętrznym, który ma dostęp do prowadzonego przez nas zbioru. Prowadzenie rejestru pomaga w uporządkowaniu i transparentności w kwestii umów powierzenia.

 • Kontrola

Kontrolę nad ochroną przetwarzanych danych osobowych sprawuje Administrator
Bezpieczeństwa Informacji.

Wytyczne w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Powyższe rozporządzenie wyróżnia dwie formy sprawowania kontroli: sprawdzenie oraz stricte sprawowanie nadzoru. Sprawdzenie to weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy. W Polityce Bezpieczeństwa muszą pojawić się odpowiadające wytycznym rozporządzenia zasady przeprowadzania sprawdzeń, ich planowania oraz ich częstotliwość (nie częściej niż raz na kwartał, nie rzadziej niż raz na rok).

Samo sprawowanie nadzoru przez ABI obejmuje weryfikację aktualności dokumentacji ochrony danych osobowych. A także  badanie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji środków technicznych i organizacyjnych oraz ogólnych zasad i obowiązków określonych w dokumentacji.

Tryb przeprowadzania tych wszystkich działań kontrolnych powinien być szczegółowo opisany w Polityce Bezpieczeństwa. Wraz z podaniem częstotliwości przeprowadzania danych procedur. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół, w którym dokonuje się dokładnego opisu zakresu kontroli i przeprowadzonych czynności. Protokół podpisywany jest przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Dołącza się go do dokumentacji ochrony danych osobowych.

Wzór protokołu z kontroli lub czynności sprawdzających powinien znaleźć się w Polityce Bezpieczeństwa.

Nie masz czasu na samodzielne opracowywanie Dokumentacji RODO? Skorzystaj z naszego sprawdzonego wzoru Polityki Ochrony Danych zawierającego wymagane przez RODO procedury.

Sprawdź

 

 • Wykaz zbiorów danych osobowych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej: Rozporządzenie w sprawie dokumentacji), wprost wskazano, że niezbędnym elementem Polityki Bezpieczeństwa jest wykaz zbiorów danych osobowych.

Jednocześnie jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez administratorów danych przy tworzeniu Polityki Bezpieczeństwa, jest brak wykazu zbiorów danych osobowych. Jeśli nie wyróżnimy zbiorów danych osobowych, które przetwarzamy, tym bardziej nie nadamy do nich upoważnień dla pracowników. Trudno również odpowiednio zabezpieczyć poszczególne zbiory danych lub zbadać czy są one przetwarzane w oparciu o jedną z przesłanek legalności (art. 23 lub 27 uodo), jeśli… zbiorów nie wyróżniliśmy.

O samej idei zbioru, sposobach i wyróżniania czy kwestii zgłoszenia do GIODO, pisaliśmy już wielokrotnie na łamach bloga. W tym miejscu jedynie sygnalizuję kluczową rolę tego elementu Polityki Bezpieczeństwa.

 • Jawny rejestr zbiorów danych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z roku 2015, wprowadziła nową formę „zgłoszenia” zbiorów danych osobowych. Dotyczy ona tych administratorów danych, którzy zdecydowali się powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji. ABI prowadzi jawny rejestr zbiorów, zawierający opis zbiorów, dotychczas wymagających zgłoszenia do GIODO.

Polityka Bezpieczeństwa powinna uwzględnić zasady funkcjonowania nowego rozwiązania, jeśli znajduje ono zastosowanie. Wytyczne w tym zakresie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

 • Systemy informatyczne

Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w wersji papierowej jest obecnie rzadkością. Powszechność wykorzystania systemów informatycznych wymaga uwzględnienia w Polityce Bezpieczeństwa. Należy wskazać wszystkie używane systemy informatyczne oraz przedstawić sposób przepływu danych między tymi systemami. Pamiętajmy jednak, że Polityka Bezpieczeństwa ma być Konstytucją, dlatego nie należy tutaj wnikać w szczegółowe struktury systemów informatycznych i powiązania między poszczególnymi polami informacyjnymi. Wystarczy wypisanie nazw systemów, relacji między nimi (import / eskport lub dwustronny przepływ) oraz ewentualnie zakresu przesyłanych danych. Takie zestawienie można przygotować np. w formie przejrzystej tabeli lub prostej infografiki.

 • Obszar, w którym przetwarza się dane osobowe

Kolejnym błędem, bardzo często popełnianym przy tworzeniu Polityki Bezpieczeństwa jest próba zbyt precyzyjnego określenia wszystkich pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe. Jest to bardzo czasochłonne, często powoduje też paraliż wewnątrz organizacji. Jeśli zbyt precyzyjnie określimy obszar przetwarzania danych – pracownicy boją się przenosić pojedyncze dokumenty za próg pokoju, któremu są one “dedykowane”. Pamiętajmy też, że w dzisiejszych czasach, kiedy praca zdalna jest na porządku dziennym, precyzyjne określenie, gdzie potencjalnie mogą być przetwarzane dane, jest po prostu niemożliwe.

Dlatego też, w Polityce Bezpieczeństwa nie musimy opisywać z osobna każdego pomieszczenia, w którym dokonuje się operacji na danych lub przechowuje się kopie danych. Wystarczające jest podanie adresu siedziby Administratora. Dodatkowo wykaz obszarów powinien zawierać siedziby wszystkich podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia.

 •  Załączniki

Dobra Polityka Bezpieczeństwa, tak samo jak dobra Konstytucja, powinna być na tyle ogólna, żeby nie potrzeba było jej zbyt często aktualizować. Dokument jest podpisywany przez osobę uprawnioną do reprezentacji administratora danych osobowych, a my nie będziemy przecież chcieli niepokoić Prezesa ciągłymi prośbami o podpis aktualizacji.

Warto podzielić dokumentację na elementy zmienne (załączniki) oraz część „stałą” (ogólne zasady organizacji ochrony danych osobowych). W części „stałej” powinniśmy wskazać zasady aktualizacji obu obszarów. Zdecydowanie polecam tutaj implementację możliwości dowolnego modyfikowania załączników dokumentacji przez ABIego lub osobę dedykowaną do opieki nad dokumentacją. Każdorazowe zbieranie podpisów od Prezesa na wielu stronach załączników bywa uciążliwe. Załączniki mogą zmieniać się dość często. Podlegającym zmianom załącznikiem może być na przykład wykaz zbiorów danych (będą powstawały nowe zbiory), używane systemy informatyczne czy imiona i nazwiska osób nadzorujących ochronę danych osobowych.

Co innego, jeśli chodzi o część „stałą” Polityki. Warto zadbać o to aby zmieniała się ona jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Uzależnienie jej zmiany od podpisu Prezesa umożliwi kontrolę Administratora Danych nad kluczowymi zmianami.

 • Szkolenia

Dodany w ramach nowelizacji ustawy o ochronie danych  osobowych z roku 2015, art. 36a ust. 2 pkt. 1 lit. c i 36b nakazuje: „zapoznanie osób przetwarzających dane osobowe z przepisami o ochronie danych osobowych”.

Zapoznać pracowników z przepisami możemy na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na wysłaniu im treści ustawy oraz Dokumentacji ochrony danych osobowych. Jest to działanie proste i tanie… jednak w praktyce zupełnie się nie sprawdza. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są skomplikowane i trudne w interpretacji nawet dla pracowników działów prawnych. A przecież większość danych osobowych będą przetwarzały osoby bez wykształcenia prawniczego.

Pamiętajmy też o tym, że tzw. „czynnik ludzki”, jest przyczyną największej ilości wycieków danych osobowych. Wysoka świadomość pracowników jest z kolei najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia informacji.

Z powyższych względów, zdecydowanie zalecamy bardziej kompleksowe podejście do szkolenia pracownikówWarto zastanowić się nad praktycznym sposobem realizacji. Szkolenia może realizować sam ABI, trener zewnętrzny, trener wewnętrzny. Mogą być one elementem tzw. „Welcome Training”, stosowanego przez duże korporacje. Mogą też przybrać formę e-learningu.

Możliwości jest bardzo dużo, wybierzmy tą optymalną dla nas. Pamiętajmy o tym, że szkolenia informacyjne dla zdecydowanej większości pracowników nie muszą trwać całego dnia. Najczęściej w zupełności wystarczą dwie godziny zegarowe. Z naszego doświadczenia wynika, że im więcej pracownikom chcemy przekazać wiedzy, tym mniej zapamiętają. A przecież nie o to chodzi. Dlatego należy się skupić na najważniejszych aspektach: po szkoleniu pracownicy powinni wiedzieć do kogo mogą zgłosić się z problemami z zakresu ochrony danych osobowych. Powinni znać też podstawowe definicje, być świadomi tego, że przetwarzają dane osobowe. Bardzo ważna jest również świadomości odpowiedzialności, która łączy się z faktem przetwarzania danych.

Kiedy już wybierzemy optymalny dla naszej organizacji sposób prowadzenia szkoleń, powinien on zostać opisany w Polityce Bezpieczeństwa.

Sprawdź naszą innowacyjną metodę szkolenia pracowników

Przekonaj się sam, że e-learningi nie muszą być nudnymi, brzydkimi "slajdumentami". Przeklikaj wersję demo. Zobacz demo

O czym jeszcze warto pamiętać?

Przede wszystkim o czasie. Lepiej przygotować Politykę, która będzie miała pewne braki niż nie posiadać jej w ogóle. Zbytni perfekcjonizm zgubił już niejednego Administratora Danych. Wielu ABI wdraża Politykę nawet kilka lat, wciąż czekając na brakujące załączniki czy pojedyncze procedury. A tymczasem brak podpisu Prezesa na Polityce Bezpieczeństwa oznacza, że dokument formalnie nigdy nie zaistniał.

W najbliższych miesiącach opublikujemy na stronach bloga kolejne części poradnika oraz szablony dokumentów. Zapraszamy do lektury i w przypadku Państwa uwag lub sugestii, również do kontaktu i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się wrażeniami z lektury Poradnika i do zadawania pytań w komentarzach.

 

Profesjonalne wsparcie

Mamy nadzieję, że poradnik był dla Ciebie pomocny. Jeśli nie masz czasu na tworzenie dokumentacji albo chcesz ją zweryfikować, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.
Więcej

Żródła:

 • 9 letnie doświadczenie pełnieniaia funkcji ABI lub wsparcia ABI w ponad 100 organizacjach. Kilka tysięcy godzin szkoleniowych (w tym szkoleń dla ABI).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. ( U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. ( Dz. U. Poz. 745) w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji 

Powiązane artykuły

Jak skutecznie szkolić z ochrony danych osobowych?
Jak nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzory dokumentów i dobre praktyki
Jak działają ABI w innych państwach Unii Europejskiej

147 Odpowiedzi

 1. Agnieszka

  Dzień dobry, chciałabym zadać pytanie związane z upoważnieniem, wiem że piszą Państwo o tym, że ten temat zostanie jeszcze poruszony, ale nie wiem gdzie w tej chwili mogłabym napisać taki komentarz.
  Jeżeli osoba, która zatrudniona jest na czas określony dostaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w którym napisane jest, że “wygasa z dniem ustania stosunku pracy”, a następnie dostaje umowę na czas nieokreślony (bez zmiany obowiązków), to czy musi dostać ponownie identyczne upoważnienie? Wydaje mi się, że tak skoro jedna umowa się kończy inna zaczyna, ale zakres obowiązków się nie zmienia, a upoważnienie będzie brzmiało tak samo.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Jeżeli w treści upoważnienia, nie ma odwołania do konkretnej umowy zawartej z pracownikiem, to w momencie jej wygaśnięcia nie ma potrzeby nadawania nowego upoważnienia. Powyższe ma zastosowanie, w sytuacji, gdy zmiana umowy zatrudnienia (z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony), nie wiąże się ze zmianą dostępności do wskazanego w upoważnieniu zakresu danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie precyzują formy, ani treści upoważnienia. Ustawodawca pozostawia możliwość wyboru, celem dokonania najlepszego dla danego podmiotu rozwiązania.

 2. Witam serdecznie,
  Chcę założyć na moim blogu newsletter. Jestem jednak przerażona wszystkimi dokumentami, które trzeba złożyć jako załączniki do rejestracji zbioru danych w GIODO.
  Jak skonstruować te dokumenty jeżeli pozyskiwać będę tylko imię i adres e-mail, a dane będą trzymane na serwerze firmy zewnętrznej, która będzie zajmowała się wysyłką mailingu? Jeżeli nie prowadzę działalności gospodarczej, a chciałabym zarejestrować zbiór danych, to czy mogę to zrobić jako osoba prywatna?

  1. admin

   Witam serdecznie,
   Paulino – ustawa o ochronie danych osobowych W OGÓLE nie ma zastosowania do osób prywatnych przetwarzających dane osobowe wyłącznie w celach domowych, czy osobistych. Dlatego kluczową kwestią jest – w jakim celu prowadzisz bloga? Jeśli wyłącznie w celach osobistych – chcesz się dzielić z czytelnikami swoją pasją na zasadach non-profit, nie musisz przejmować się Ustawą. Natomiast jeśli blog jest w jakikolwiek sposób związany z uzyskiwaniem przez Ciebie dochodu (afiliacja, reklamy, zachęcanie do korzystania z jakichś usług/kupna jakichś towarów, ebooków, podcastów, video premium), to Ustawa obejmuje Cię już w całym zakresie. W takim przypadku, rejestracji do GIODO nie dokonujesz jako osoba prywatna, tylko jako np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jeśli uzyskujesz jakiś regularny dochód z prowadzenia bloga, to i tak ze względu na Prawo Podatkowe, powinnaś taką działalność założyć.
   Pozdrawiam serdecznie,
   Łukasz Zegarek, współwłaściciel Lex Artist

   1. Piotr

    Pani Agnieszko i Panie Łukaszu,
    Cieszę się poruszyliście Państwo kwestię newlettera i potencjalnych zarobków. Otoż będą autorem książki i jej wydawcą mam zamiar ją sprzedawać za pośrednictwem własnej strony www (w formie papierowej i elektronicznej) i serwisów z ebookami czy księgarniami internetowymi. Jako autor nie muszę rejestrować działalności gospodarczej.
    Pracując nad regulaminem sklepu internetowego stwierdziłem, iż muszę upewnić się co do kwestii ochrony danych osobowych. Mianowicie:
    1) Czy muszę składać informację o zbiorze danych do GIODO i uzyskać numer w sytuacji, gdy dane osób kupujących to imię i nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail? Regulamin będzie określał mnie jako Administratora i osobę prywatną nie prowadzącą działalności gospodarczej (na tą chwilę) z miejscem zamieszkania na terytorium Polski.
    2) Mając na względzie dane klientów z pkt 1 wyżej i posiadaniu hostingu na terytorium USA, czy muszę zawrzeć dodatkowo umowę o przetwarzaniu/powierzeniu danych przez usługodawcę w USA?

    Będę wdzięczny za odpowiedź
    Pozdrawiam,
    Piotr

    1. Kancelaria Lex Artist

     Ustawa o ochronie danych osobowych nie musi być stosowana, wtedy gdy dane są przetwarzane dla celów osobistych i domowych art 31 ust. 1. Zakładam jednak, że wydanie książki i prowadzenie sklepu internetowego będzie już wykraczało poza cele osobiste i domowe.
     Co do rejestracji baz w GIODO: tak, ta baza podlega zgłoszeniu. Ale można zamiast tego zgłosić administratora bezpieczeństwa informacji i tym samym zwolnić się z obowiązku rejestracyjnego.
     Jeśli chodzi o hosting w USA, to przydałaby się umowa powierzenia z tzw. Standardowymi klauzulami umownymi (pisaliśmy już o tym na blogu). Albo może Pan sprawdzić czy firma hostująca przystąpiła do Safe Harbor: https://blog-daneosobowe.pl/przekazywanie-danych-usa-privacy-shield/ Jeśli tak, to upraszcza sprawę.
     Generalnie w przypadku działania na małą skalę obowiązki są zbliżone do tych dla dużych firm (niestety). Wynika to z tego, że przy dzisiejszej technologii bywa, że jednoosobowe działalności mogą przetwarzać więcej danych osobowych niż wielkie korporacje.
     Na podstawie krótkiego wpisu mam też zbyt mało informacji na bardziej precyzyjną analizę. Jeśli czuje Pan taką potrzebę – zapraszam do nas na konsultacje w biurze bądź zdalnie.

 3. Piotr G

  Witam serdecznie,
  Czy w grupie spółek zależnych kapitałowo możliwie jest wprowadzenie jednej polityki bezpieczeństwa informacji ? Dokument główny takiej polityki byłby jeden dla wszystkich spółek gdyż zawierałby informacje podstawowe i ogólne natomiast w załącznikach prowadzona była by ewidencja takich informacji jak : obszar przetwarzania danych , wykaz zbiorów, sposobów przepływu, wydanych upoważniej itp dla konkretnych spółek . Polityka musiała by być przyjęta chyba przez zarządy wszystkich spółek jako ADO .. a nie tylko przez spółkę- matkę będącą właścicielem pozostałych. Czy mój tok myślenia jest prawidłowy
  Pozdrawiam

  1. Kancelaria Lex Artist

   W grupie spółek kapitałowych każda ze spółek jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, albowiem każdą ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej należy uznać za odrębnego administratora danych osobowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak jak Pan wskazał, część ogólna dokumentacji, określająca przyjęte w ramach grupy standardy przy przetwarzaniu danych osobowych, była dla tych spółek wspólna. Wszelkie natomiast różnice (obszar przetwarzania danych osobowych, zbiory danych, zabezpieczenia fizyczne poszczególnych zbiorów, systemy informatyczne, etc.) powinny być uwzględnione w odrębnych już dla każdego administratora częściach dokumentacji, np. załącznikach. Dokumentacja powinna zostać przyjęta przez wszystkich administratorów danych, których dotyczy (część ogólna). Należy również pamiętać, że części odrębne, dotyczące poszczególnych spółek nie powinny być dostępne dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy.

 4. Monika

  Witam,
  Czy Spółka z o.o. zatrudniająca ok 50 pracowników powinna mieć wyznaczonego ABI i stworzoną politykę bezpieczeństwa ? Czy jest jakiś obowiązek zgłaszania do GIODO?

  1. Robert

   Posiadanie ABI – jest obowiązkowe . Przepisy nie uzależniają jego posiadania od ilości pracowniników lub wielkości firmy oraz prowadzone działalności. Różnica tylko polega na decyzji , czy ABI ma być zgłoszono do GIODO( nie musi ) czy tego nie robimy . Za tą decyzją idą konkretne formalne kroki w zakresie działania ABI i czynnosći parz dokmentacji.
   Ale ustanowienie ABI jest konieczne.

  2. Kancelaria Lex Artist

   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych na podstawie art. 7 pkt 4 UODO. W związku z tym na spółce spoczywa obowiązek wdrożenia oprócz Polityki Bezpieczeństwa m.in. Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. W przypadku nie wyznaczenia ABI-ego, spoczywa na Państwa firmie, jak na każdym Administratorze Danych, obowiązek rejestracji zbiorów danych do GIODO.
   Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wyznaczenia ABI-ego. Jeżeli administrator danych zdecyduje się powołać ABI-ego, to wówczas nie musi rejestrować zbiorów danych, wystarczy, że zgłos powołanie ABI do biura GIODO. Wzór zgłoszenia powołania ABI określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Należy podkreślić, że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie zobowiązują administratora danych do powołania ABI-ego. W tej kwestii administrator danych może podjąć w pełni swobodną decyzję. Na pewno powołanie ABI-ego może być praktycznym rozwiązaniem, ponieważ administrator danych przenosi swoje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych na podmiot, który posiada niezbędną wiedzę, która zagwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w firmie.

 5. Aleksandra

  Czy prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych tyczy się jedynie pracowników , czy także stażystów i praktykantów?

  Jak wprowadzamy zmiany w Polityce Bezpieczeństwa? Tworzymy nowy dokument, czy jakieś dokumenty uzupełniające?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dotyczy również osób, które są zatrudnione na stanowisku praktykanta lub stażysty. Jeżeli osoba odbywająca praktykę bądź staż w firmie posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, to wówczas w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Odnosząc się do kwestii modyfikacji Polityki Bezpieczeństwa podkreślamy, że powinna być ona aktualizowana na bieżąco natomiast zmiany w jej treści mogą polegać na wprowadzeniu odpowiednich załączników albo zaktualizowaniu „sztywnej” części dokumentu.

 6. Katarzyna

  Dzień dobry,

  Bardzo ciekawy i pomocny artykuł. Czy dobrze rozumiem, że w Polityce muszę mieć wykaz zbiorów danych z opisem poszczególnych pól?
  Na przykładzie, jeżeli osoby, które były na organizowanym przez podmiot wykładzie i wpisały się na listę, na której była zgoda na przetwarzanie danych – podały imię, nazwisko i maila, dane naniosłam do excela i zapisałam jako bazę mailingową. Stanowi ona zbiór danych, który muszę wykazać w Polityce? Czy wszystkie bazy, pliki z danymi, ale także segregatory (dane w wersji papierowej) muszę opisać w Polityce czy tylko najważniejsze jak np. baza z danymi kontrahentów, z którymi współpracuję? Z mojej analizy wynika, że tak, ale nie jestem pewna czy tak faktycznie ma być, czy to nie za dużo pracy? Może należy wypisać tylko te stałe zbiory, a tymczasowych (art. 2.1. punkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) nie?

  Pozdrawiam,
  Katarzyna

  1. Kancelaria Lex Artist

   Na szczęście pojęcie zbioru danych osobowych jest pojęciem abstrakcyjnym, oderwanym od „fizycznego” występowania danych osobowych w dokumentach. Może mieć Pani np. 1 zbiór danych osobowych o nazwie „Uczestnicy wykładów”. Do tego „worka” może Pani wrzucić zarówno dane gromadzone za pomocą skrzynki e-mail, systemu CRM, plików Excel, czy zwykłych segregatorów.
   Następnym krokiem jest opisanie wszystkich zbiorów danych (rozumianych właśnie w ten, uogólniony sposób!) w Polityce Bezpieczeństwa. Taki wykaz powinien zawierać nazwę zbioru, nazwy systemów informatycznych, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych, kategorię osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych.

 7. Damian

  Witam ! Dzięki za kilka ciekawych informacji. Mimo że od czasu wprowadzenia ustawy o ochronie danych osobowych to wielu z nas (prowadzących firmy) ma zbyt małe pojęcie w tym temacie.
  Ja osobiście zaczynam się przebijać przez te tematy i nasunął mi się następujący problem, temat – archiwum dokumentów prowadzonej dokumentacji ochrony danych osobowych.
  I teraz tak wiadomo upoważnienia do przetwarzania danych osobowych umieszczam w teczce osobowej pracownika i przechowuję tak długo jak wymają tego przepisy prawa odnośnie dokumentów pracowniczych czyli 50 lat.
  Ale mamy jeszcze inną dokumentację np: ewidencja upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia danych osobowych, ewidencje umów powierzenia, ewentualnie ewidencje udostępnień ?
  Znalazłem informacje o archiwizacji dokumentów tego typu w urzędach (instrukcja kancelaryjna określa ją na 10 lat) ale nie znalazłem interpretacji dla firm prywatnych a taką ja prowadzę.
  Jak podejść do tego tematu ? czy są jakieś przepisy prawa które to regulują ?
  Pozdrawiam

  1. Kancelaria Lex Artist

   Jak słusznie Pan zauważył, m.in. w urzędach obowiązują instrukcje kancelaryjne, które określają zasady archiwizacji dokumentów, natomiast w przypadku osób prowadzących działalności gospodarczą brakuje regulacji prawnych w tym zakresie. Obecnie, przepisy z dziedziny ochrony danych osobowych nie wskazują przez jaki czas powinna być przechowywana np. ewidencja upoważnień lub umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednakże na potrzeby ewentualnej kontroli GIODO, warto przechowywać dokumenty wymagane przez przepisy z obszaru ochrony danych osobowych nawet w sytuacji, gdy nie są one aktualne. Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku zabezpieczenia danych osobowych wynikającym z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, również w odniesieniu do np. nieobowiązującej umowy powierzenia czy ewidencji upoważnień.

 8. nowy ABI

  Witam, czy posiadając takie bazy danych osobowych jak:
  -rejestr pacjentów w rejestracji centrum profilaktycznego
  -rejestr przyjmowanych kierowców w rejestracji poradni badan kierowcow
  -rejestry odwołań, orzeczeń,
  -rejestry skarg i wniosków
  -kadry
  mam obowiązek zgłoszenia jako zbioru danych do GIODO??

  1. Kancelaria Lex Artist

   Mam zbyt mało danych, żeby udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Generalnie, jeśli został powołany ABI, to zgłaszamy GIODO tylko zbiory danych wrażliwych.

   Część baz danych jest zwolniona z rejestracji na podstawie art 43 ustawy o ochronie danych osobowych. Czyli nawet jak nie ma ABI, to nie musimy ich rejestrować. W art. 43 jest mowa np. o danych związanych z zatrudnieniem czy świadczeniem usług medycznych.

   W związku z powyższym na podstawie tak ogólnych informacji, jeśli mamy ABIego, to do rejestracji kwalifikowałyby się tylko rejestry odwołań orzeczeń.

  1. Łukasz Zegarek

   Cieszymy się, że artykuł był pomocny. Wzory protokołów z kontroli, czy czynności sprawdzających zamieścimy w kolejnych artykułach z serii, które będą poświęcone właśnie przeprowadzaniu sprawdzeń i sporządzaniu sprawozdań ze sprawdzeń.

 9. Magik

  Witam, bardzo pomocny artykuł, u mnie jak w wielu małych firmach temat leży.
  Czy będzie poprawnie stworzenie dokumentu o nazwie: ” Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”
  i w nim zawarte jako załączniki instrukcje, procedury informatyczne, np, regulamin sieci LAN, procedury nadawania haseł, rozpoczęcia/zakończenia pracy, itp…?
  Czy ISZI powinna być załącznikiem do PB?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dziękuję i cieszę się, że artykuł jest pomocny.
   Najczęstszą praktyką jest przygotowywanie dwóch oddzielnie podpisanych dokumentów: Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania. Ale jeśli będzie to jeden „zbiorczy” dokument, to też nie widzę żadnych przeciwwskazań. Byle był to dokument podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji administratora danych.
   Oczywiście konkretne procedury techniczne mogą być załącznikami.

 10. Klaudia

  Bardzo dobry artykuł i świetny blog, który dopiero dziś odkryłam!Mam dodatkowe pytanie, czy jeśli mamy w jednym obszarze przetwarzania danych osobowych, dwóch administratorów do tych samych zbiorów i systemów informatycznych, to czy poza tym, że każdy powinien mieć własną politykę i instrukcję, czy pomiędzy nimi powinno być zawarte jakieś porozumienie? Mam tu na myśli sytuację, że administrator X wysyła administratorowi Y mailem np. bazę użytkowników, którzy zapisali się do newslettera, przy czym w tym newsletterze jest klauzula informacyjna, że administratorem danych jest podmiot X I Y.
  Bo jeśli takiej klauzuli by nie było, to znaczy że mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych, prawda? Z góry bardzo dziękuję!

  1. Kancelaria Lex Artist

   Bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszłość 🙂 Administrator danych to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Więc taką sytuację można rozwiązać na dwa sposoby. Albo za administratora danych uznajemy jedną ze spółek, która później powierza dane drugiej. Albo uznajemy na samym początku obie spółki za współadministratorów danych. Do tej pory w Polsce bardzo rzadko stosowane koncepcję 2 administratorów 1 zbiór. Ale ponieważ w nowych przepisach Europejskiego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, jest mowa wprost o możliwości zaistnienia takiej sytuacji, to wydaje się, że coraz częściej będą w praktyce pojawiać się sytuacje 2 administratorów, 1 zbiór. Zastrzegam też, że mam trochę zbyt mało danych, żeby traktować moją odpowiedź jako oficjalne stanowisko.

 11. Kama

  Witam.
  Jeśli dobrze zrozumiałam jako hurtownia stacjonarna bez sprzedaży wysyłkowej nie mamy obowiązku rejestracji w GIODO ani ABI ale proszę jesli jest to możliwe o informację czy musimy mieć w firmie Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Mam w firmie kadrowe, księgowe i dział sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych i czy przedstawiciele muszą mieć upoważnienia do przetwarzania danych jeśli wystawiają faktury? Z góry dziękuję

  1. Kancelaria Lex Artist

   Posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania czy zapoznania pracowników ze stosowaną polityką zabezpieczeń to obecnie wymóg prawny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych. Oczywiście jeśli danych osobowych jest mało i skala przetwarzania jest niewielka, to i polityka będzie prostsza do przygotowania.

   Warto do tworzenia dokumentu podejść w sposób praktyczny. Uporządkować przy tej okazji politykę haseł, antywirusów czy dostępów do określonych danych osobowych przez określonych pracowników. Jest z tym oczywiście trochę pracy ale za to minimalizujemy ryzyko wycieku danych. A jeśli już coś się wydarzy, możemy wykazać, że dochowaliśmy wysokiej staranności przy zabezpieczeniu danych.

   Jeśli chodzi o przedstawicieli handlowych, to jeśli mają dostęp do danych i wystawiają faktury na klientów będących osobami fizycznymi, to powinni mieć nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 12. Wojtek

  Witam, czytałem odpowiedź koleżanki wyżej, jednakże nie do końca wiem, czy muszę zgłosić zbiór danych w GIODO. Chce wrzucić aplikację na Google Play. Będę pozyskiwał imię, nazwisko, email, numer telefonu. Aplikacja, w której użytkownicy, m.in. widzą swoje profile.
  Nie prowadzę działalności gospodarczej, więc nie wiem czy dla takiego użytku mam cokolwiek zgłaszać?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dużo zależy od celu w jakim powstaje aplikacja. Jeśli nie czerpie Pan z niej żadnych korzyści materialnych i jest to bardziej forma działalności hobbystycznej, a przetwarzanie odbywa się na niewielką skalę, to można by rozważyć wyłączenie działania ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie art. 3a ustawy.
   Jeśli jednak jest inaczej, to będzie Pan administratorem takiej bazy danych osobowych i baza powinna zostać zgłoszona do GIODO (lub powołanie ABI w tym przypadku jednak raczej nieadekwatne). A Pan powinien posiadać prostą, podstawową dokumentację ochrony danych osobowych.
   Warto też pamiętać o tym, że od maja 2018 roku, obowiązek zgłaszania baz do GIODO będzie zniesiony. Był często krytykowany za nadmierny formalizm, np. w sytuacji małych administratorów danych, którzy, czytają przepisy literalnie, “podpadają” pod wszystkie ustawowe obowiązki.

   1. Wojtek

    Dziękuję za informację. Czy w tym 2 przypadku, obowiązkowe jest posiadanie jeszcze dodatkowych informacji w aplikacji o tym w jakim celu przetwarzane są dane, regulamin o świadczeniu usług bądź inne?

    1. Kancelaria Lex Artist

     Jeśli uznajemy, że aplikacja jest prowadzona w celach komercyjnych, to w myśl ustawy i przepisów wykonawczych, konieczne jest spełnianie wszystkich wymogów ustawy.

     A więc przede wszystkim: 1) dopełnienie obowiązków informacyjnych- użytkownicy muszą wiedzieć, kto administruje ich danymi, 2) posiadanie prostej w tym przypadku dokumentacji ochrony danych osobowych. 3) W przypadku powierzenia danych, posiadania umów powierzenia z podmiotami, którym dane są powierzane. I być może kilka innych kwestii wynikających z ustawy, zależnych od tego jak będzie działała aplikacja i jakie dane będzie przetwarzała.

 13. Adam

  Witam, wdrażam w firmie politykę bezpieczeństwa. Firma ma zamiar powołać za pomocą ustawy ABIego. Stworzyłem 3 dokumenty – politykę bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym oraz regulamin ochrony danych osobowych.
  Ponieważ w firmie korzystamy z systemu rozproszonego (zakupiony serwer dedykowany), do którego dane wprowadzane są za pomocą przeglądarki Internetowej można powiedzieć z całej Polski. Osoby, które wprowadzają dane dostają z firmy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz informację, aby zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych. ABI natomiast prowadzi listę osób, które otrzymały upoważnienie i je nadaje. Czy mogę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zrobić w wersji elektronicznej?.
  Kolejne pytanie dotyczy wykazu budynków pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane. Nie jestem w stanie zebrać wszystkich lokalizacji osób wprowadzających dane osobowe za pomocą przeglądarki. Co w takiej sytuacji?.
  Nawiąże jeszcze do dokumentów, z którymi powinny zapoznać się osoby zdalnie wprowadzające dane. Proszę o weryfikację czy tak może być. Polityka bezpieczeństwa – użytek wewnętrzny – nie udostępniam na zewnątrz firmy, instrukcja zarządzania systemem informatycznym – (zawiera informacje, o których nie musi wiedzieć osoba wprowadzająca dane między innymi backup itd.) – nie udostępniam na zewnątrz. Jedynie, co chcę udostępnić osobom zdalnie wprowadzającym dane to regulamin ochrony danych osobowych, który zawiera między innymi: definicje, postanowienia ogólne, administrator bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych, środki bezpieczeństwa stosowane podczas pracy z danymi, postępowanie w razie zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym, polityka haseł, zasady postępowania z kluczami kryptograficznymi, procedura rozpoczęcia, zawieszenia, prowadzenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym, zasady korzystania ze służbowej poczty elektronicznej, zasady korzystania z sieci publicznej (Internet),zasady postępowania z nośnikami elektronicznymi oraz vpn podczas pracy poza obszarem przetwarzania danych użytkowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania, nośników danych, korzystanie z urządzeń komunikacji głosowej, faksowej i wizyjnej ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem.
  Czy tak mogę zrobić?.
  Pytanie jeszcze odnośnie polityki bezpieczeństwa – oczywiście podpisana przez Zarząd jest itd. Czy pracownicy w firmie po zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa muszą również podpisać się np. na liście osób, które zapoznały się z polityką bezpieczeństwa?.·
  Z góry dziękuje za pomoc.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Pytań jest dużo, a więc usystematyzujmy całość:

   1) Tak upoważnienia mogą być nadawane w wersji elektronicznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby było jakieś potwierdzenie jego nadania. Np. zwrotny mail od pracownika. Albo… system służący do ich nadawania. Tu miejsce na małą reklamę 😉 mamy taki system, który nie tylko szkoli e-learningowo pracowników ale też wysyła im upoważnienia. Inspektorom GIODO bardzo się podobał w trakcie kontroli 🙂
   2) Tak precyzyjne określenie lokalizacji jest w dzisiejszych czasach często po prostu niemożliwe. Ważne aby w dokumentacji wskazać wszystkie lokalizacje biurowe i miejsca gdzie przetwarzane są dane powierzone. Oraz wskazać środki bezpieczeństwa dla np. laptopów służbowych. To wystarczy.
   3) ABI wspólnie z administratorem danych decydują czy i które elementy polityki czy instrukcji będą dostępne i dla kogo. Przepisy tego nie regulują. Ja osobiście jestem zwolennikiem jawności tych dokumentów ale na poziomie ogólnych procedur i wytycznych. Same załączniki z np. lokalizacją serwerów czy szczegółami dotyczącymi zabezpieczeń niektórych pomieszczeń, nie są już udostępniane wszystkim.
   4) Ustawa obecnie mówi o tym, że pracownicy “powinny być zapoznani z przepisami o ochronie danych osobowych”. Czy również z całą polityką, regulaminami czy innymi dokumentami – to już każdy administrator danych musi zdecydować sam. Ja osobiście uważam, że pracownik który nie jest osobą decyzyjną w kwestii danych osobowych, powinien znać podstawy i powinny mu być one przekazane w prosty i zrozumiały sposób. Od samego czytania regulaminów i dokumentów zawsze lepsze jest szkolenie. A najlepiej i najbezpieczniej dla ADO i ABI: szkolenie, lista obecności, dokument z zasadami do przestrzegania (regulamin/polityka bezpieczeństwa czy wyciąg z w/w dokumentów) i podpis np. na upoważnieniu, że pracownik się zapoznał i zobowiązuje sie te zasady stosować.

 14. sebastian

  pogubiłem się pomocy:

  Prowadzę stacjonarną sprzedaż wystawiam faktury VAT poprzez program wf mag, zarówno na osoby fizyczne jak i firmy czy muszę zgłaszać bazę do GIODO ?? mam też firmowy email na który przychodza oferty od dostawców czasami zapytania od klientów czy musze zgłaszać bazę ??

  Jeśli nie muszę zgłaszać to czy jestem zobowiązany do napisania regulaminu ochrony danych osobowych

  Co jeśli chce otworzyć dodatkowo sklep internetowy wiem że wtedy muszę zglosić bazę do giodo ale czy tylko bazę sklepu internetowego? czy także bazę programu do wystawiania faktur z której faktycznie będę wystawiał dokumenty zarówno dla sprzedaży stacjonarnej jak i internetowej.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Na początek, rozróżnijmy dwa pojęcia. Baza danych i zbiór danych. Baza danych to pojęcie informatyczne. Zbiór danych: ustawowe. Może być tak, że jeden zbiór danych np. Pana klienci jest przetwarzany w kilku bazach danych. I jeszcze do tego w wersji papierowej. Ale to wciąż będzie jeden i ten sam zbiór.
   Art. 43 ustawy, mówi które zbiory danych osobowych nie podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu. Jeśli zbiór danych służy tylko do sprawozdawczości finansowej, wystawienia faktury, to nie musi być zgłaszany do GIODO.
   Warto pamiętać też o tym, że od 25 maja 2018 roku, wraz z wejściem w życie RODO, obowiązek zgłaszania baz do GIODO zostaje zlikwidowany.
   Ważniejsze od zgłaszania baz będzie posiadanie polityki bezpieczeństwa i odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

 15. Marcin

  “Dopuszczalne jest również scedowanie obowiązku nadawania upoważnień z ADO na innego pracownika…”
  Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie na jakiej podstawie autor stawia taką tezę? UODO w art. 37 zakreśla wystawianie upoważnień tylko do ADO, którym będzie np. przedsiębiorca (w przypadku osób fizycznych) lub zarząd (dla spółek handlowych). Nie spotkałem się z poszerzeniem katalogu uprawnionych do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Co z podmiotami publicznymi, których obowiązuje zasada legalizmu?

  1. Łukasz Zegarek

   Termin scedowanie faktycznie nie jest do końca precyzyjny. Właściwsze byłoby po prostu upoważnienie… także już zaktualizowaliśmy treść artykułu i dziękujemy za czujność!

   Jeśli chodzi o doktrynę to np. w popularnym komentarzu Barta i Litwiński wskazują, że upoważnienia mogą być nadawane przez inną niż ADO osobę. Warunkiem jest to, żeby ta osoba została przez ADO upoważniona do dalszego nadawania upoważnień.

   Czyli cywilistyczna koncepcja upoważnienia.

   Praktyka GIODO jest całkowicie spójna z powyższymi tezami. W żadnym z wielu znanych nam przypadków kontroli GIODO, inspektor nie zakwestionowali tego, że w imieniu ADO, upoważnienie podpisywał np. ABI czy inny pracownik spółki czy organu administracji publicznej.

 16. Maria

  Mam zawartą umowę zlecenia ze zleceniodawcami na prowadzenie księgowości oraz kadr. Nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy ja jako zleceniobiorca (lub zleceniodawca) muszę stworzyć instrukcję zarządzania systemem oraz politykę bezpieczeństwa? Czy mam obowiązek zgłoszenia mojej bazy danych kontrahentów i danych osobowych pracowników z programów księgowych i z programu Płatnik do GIODO? Czy powinnam ze zleceniodawcą podpisać umowę powierzania przetwarzania danych osobowych?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Widzę tutaj 2 możliwości. Pierwsza to taka, że prowadzi Pani działalność księgową na własny rachunek, tylko nie ma zarejestrowanej DG. Ma swoich klientów i zakupione systemy informatyczne. W takim układzie możemy przyjąć, że jest Pani administratorem danych osobowych. Oczywiście nie jest Pani ADO dla pracowników kontrahentów, bo to są tylko dane powierzone, których administratorami są kontrahenci. Może też Pani posiadać dane osobowe swoich kontrahentów, przetwarzane już nie w celu świadczenia usługi rozliczeniowej, a w celu kontaktu z kontrahentami, oferowania nowych usług etc. Jeśli przyjmiemy, że dane kontrahentów są przetwarzane jedynie w celu bieżącej działalności, kontaktu i w celu wystawienia rachunku, to wydaje się, że nie ma konieczności zgłaszania bazy.

   Druga możliwość mogłaby polegać na tym, że nie byłaby Pani uznana de facto za odrębnego ADO, a po prostu za „pracownika” Pani zleceniodawców. W tym przypadku, powinni oni jedynie nadać Pani upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Nie byłaby Pani wtedy uznana za odrębnego ADO, a bardziej za pracownika na kilku etatach.
   Wszystko zależy od skali Pani działania, od tego jak wyglądają umowy między Panią i kontrahentami. Oraz od Pani i kontrahentów, subiektywnego poczucia. Albo jest Pani „firmą” działającą na własny rachunek albo jest Pani bardziej pracownikiem, zatrudnionym u kilku pracodawców.
   Jeśli kontrahentów nie ma dużo, nie ma Pani swojej DG, strony www i umowy są odpowiednio sformułowane, to byłyby okoliczności przemawiające za rozwiązaniem nr. 2, na pewno dla Pani prostszym.

 17. Tomek

  Witam, proszę o informację dot. udostępniania danych takich jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem, plany sprawdzeń i sprawozdania. Zwróciła się do mojej firmy osoba (podała pod wnioskiem o udostępnienie danych imię, nazwisko oraz jakieś dziwne stanowisko – specjalista od spraw informacji i ochrony danych osobowych) która żąda takich informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (takie informacje chce otrzymać na maila). Czy trzeba takie informacje udostępniać a jeśli tak to w jakim zakresie?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Po pierwsze, to ustawa o dostępie do informacji publicznej, jest adresowana do administracji publicznej. I spółek skarbu państwa. Więc jeśli Pani/Pana firma nie jest żadnym z tych podmiotów, to pytający nie ma prawa się na nią powoływać.
   Jeśli jednak jest inaczej, to co do zasady są tutaj różne możliwości. Niektórzy udostępniają w takich sytuacjach dokumentacje ochrony danych osobowych, we fragmentach, bez załączników opisujących szczegóły zabezpieczeń. Inni całkowicie odmawiają udostępnienia dokumentu.
   Niektóre urzędy z kolei zamieszczają całą dokumentację na swoim Biuletynie Informacji Publicznej. Praktyka jest tutaj bardzo różna. Prawo nie jest do końca precyzyjne i moglibyśmy doszukiwać się pewnych podstaw odmowy dostępu do dokumentacji albo przynajmniej jej fragmentów.
   Sprawdziłbym też jeszcze jedną okoliczność. Ostatnimi czasy GIODO ostrzegał przed firmami „wymuszającymi” audyty danych osobowych. Proszę poczytać na stronie GIODO czy w internecie na temat stowarzyszenia „bądźmy legalni”. Być może to oni odpowiadają za zapytanie i ma ono służyć jedynie wymuszeniu zakupu u nich usługi.
   W razie potrzeby – zapraszam też do nas na konsultacje, na miejscu bądź zdalnie. Po przeanalizowaniu całokształtu sytuacji, możemy przygotować opinię prawną z zaleceniami co zrobić i dlaczego.

 18. Tomek

  Witam, proszę o informację dot. sprawozdań z wykonywanych sprawdzeń. Jeśli mam w roku zaplanowanych np. 5 różnych sprawdzeń to sprawozdanie sporządzam po każdym sprawdzeniu i dodatkowo sporządzam sprawozdanie roczne czy załatwiamy to jednym sprawozdaniem obejmującym wszystkie 5 sprawdzeń?

 19. Agnieszka

  Mam inne pytanie. Pracuję w szkole. Czy dyrektor może być ABi, tzn. czy nie musi nikomu niczego powierzać? Jakie dokumenty powinniśmy mieć w szkole ?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dyrektor reprezentuje Administratora Danych (szkołę). Z ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że Administrator Danych powołuje ABI, oznacza to, że Dyrektor nie może być ABI. A co powierzania, nie do końca rozumiemy pytanie. Chodzi o powierzenie przetwarzania danych osobowych?
   Szkoła, jak każdy inny administrator danych, powinna dysponować kompletem dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, ewidencja upoważnień, upoważnienia.
   Umowy powierzenia oczywiście również są wymagane.
   Dobrego dnia 🙂

 20. Dominika

  Witam, zapoznałam się z przepisami dotyczącymi obowiązków administratora i tego co musi się znaleźć w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji. Mam tylko jedną wątpliwość czy te wszystkie zabezpieczenia i czynności muszę jako administrator wykonać sama ? Tzn jeśli korzystam z firmy hostingowej która ma kilka różnych zabezpieczeń to mogę te informacje zawrzec w swojej dokumentacji? Dziękuję i pozdrawiam

 21. Katarzyna

  Witam, świetny artykuł i bardzo profesjonalne wyjaśnienia dodatkowe w komentarzach. Faktycznie w internetach można znaleźć wzory polityki bezpieczeństwa czy IZSI. Ale…to wszystko dotyczy firm, które zatrudniają pracowników, zawsze, w każdym wzorze, znajduje się informacja o powierzaniu uprawnień, obowiązkach pracowników itp.
  Wyczytałam tez, że w/w dokumenty wymagane przez GIODO nie powinny odstawać od rzeczywistości.
  Stąd moje pytanie. Czy lepiej usunąć z takiego wzoru polityki bezpieczeństwa wszelkie informacje w jakikolwiek sposób “dotykające” pracowników (których się nie posiada), czy też zostawić to, uzasadniając ów fakt tym, że firma się rozwija i być może w przyszłości pracowników zatrudni?
  Pytam, bo przyznam, że PB bez tych informacji o pracownikach brzmi dość komicznie, sama sobie coś nakazuję…

  1. Kancelaria Lex Artist

   A bardzo nam miło się zrobiło 🙂
   Co do zasady praktyczniej jednak zostawić tych pracowników. Jeśli się pojawią to wszystko będzie już gotowe i nie będzie trzeba nic zmieniać. Jeśli się nie pojawią – nic nie tracimy.
   Dla ABIch, którzy chcą odpocząć od ręcznego tworzenia i edytowania dokumentacji mamy system SODO, który sam składa dokumentację ochrony danych osobowych, tworzy listy wersji, wspiera audyt i sprawdzenie 😉
   http://sodo.com.pl/

 22. Katarzyna

  Dzień dobry!
  W pierwszej kolejności chciałabym zauważyć, iż Państwa blog zawiera ciekawe i bardzo pomocne informacje.
  Chciałabym pozyskać odpowiedź odnośnie następującej sytuacji: prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – stacjonarną sprzedaż towarów w sklepie (jako siedziba prowadzenia dz. gosp. w CEIDG wskazany jest adres sklepu). Chciałabym rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż wysyłkową. Towary będą przechowywane pod adresem mojego miejsca zamieszkania i tam (tylko tam) mój pracownik będzie obsługiwał serwis internetowy. Czy w związku z tym w polityce bezpieczeństwa jako obszar przetwarzania danych wskazać swój adres zamieszkania?Wydaje mi się że tak i w związku z tym należałoby dokonać wpisu do CEIDG i zgłosić adres domowy jako dodatkowy adres miejsca wykonywania dz. gosp. Byłaby wdzięczna za pomoc i odpowiedź.

 23. Rafał

  Witam.
  Czy oferowane wzory dokumentacji są już całe w zgodzie z RODO? W ofercie zaznaczacie to Państwo tylko przy umowie powierzenia.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Pracujemy właśnie nad pierwszą wersją dokumentacji RODO ready! Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości.
   pozdrawiamy serdecznie,

  1. Kancelaria Lex Artist

   Witamy 🙂
   Darmowe dokumenty – Polityka Bezpieczeństwa wraz z instrukcją wdrożenia jest dostępna w treści artykułu (poprzez kliknięcie w przycisk “Pobierz”) na stronie https://blog-daneosobowe.pl/wzory-i-szablony-dokumentacji-ochrony-danych-osobowych-polityka-bezpieczenstwa/

   Poszerzona dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami dostępna jest w naszym sklepie
   https://blog-daneosobowe.pl/sklep/

   pozdrawiamy serdecznie

 24. Marcin

  Witam
  1. Czy po wejściu w życie RODO Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja będzie obowiązywała?
  2. Czy upoważnienia do przetwarzania danych przez pracownika jednostki może być wydawane na czas nieokreślony w przypadku umowy bezterminowej?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Witamy serdecznie 🙂
   1. Przepisy RODO przewidują przygotowanie wewnętrznych polityk (Motyw 78 preambuły RODO). Szczegóły dotyczące ich prowadzenia zapewne pojawią się w rekomendacjach następcy GIODO.
   2. Upoważnienie powinno być wydane na czas przetwarzania danych przez pracownika. Więcej na temat nadawania upoważnień piszemy na naszym blogu https://blog-daneosobowe.pl/nadawac-upowaznienia-przetwarzania-danych-osobowych-wzory-dokumentow-dobre-praktyki/

   pozdrawiamy

 25. Marcin

  Witam serdecznie mam pytanie dotyczące umów zlecenie, czy powinienem żądać podpisania również upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i zachowaniu tajemnicy.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Witamy,
   do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art 37 ustawy o ochronie danych osobowych). W opisanym przez Pana przypadku upoważnienie jest konieczne. Zapis o zachowaniu poufności jest jak najbardziej uzasadniony. pozdrawiamy

 26. Bogna

  Witam, bardzo dziękuje za super informacje podane w tym blogu. Dziś poraz pierwszy na niego trafiłam i niestety nie wszystko jeszcze przeczytałam.
  Mam do pytanie – od niedawna, razem ze wspólnikiem, założyliśmy spółkę zajmujacą się pośrednictwem kredytowym, optymalizacją kosztów, sprzedażą nieruchomości i inwestowaniem. Wysyłamy do potencjalnych naszych klientów, z którymi jesteśmy już po rozmowie telefonicznej, w której klient, wyraził zgodę na to, abyśmy świadczyli dla niego usługi w danym temacie, informacje: kto (podajemy dokładne dane rejestrowe spółki) i w jakim celu będzie przetwarzał ich dane osobowe. Informujemy go również, że będzie mógł zminić swoje dane w każdej chwili, że ma równiez możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (klienci wysyłają do nas scany dok. finansowych ze swojej firmy i swoje dane osobowe). Zwrotnie, klient przesyła nam mailowo – informacje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Czy ta forma, forma przesyłania i pozyskiwania zwrotnie drogą mailową (z naszej strony firmowej), takiej informacji – jest dopuszczalną formą uzysaknia zgody na przetwarzanie danych osobowych? Bardzo proszę o odpowiedź i podpowiedź, jak dobrze pozyskiwać zgody do klientów na przetwarzanie danych osobowych. Działmy przede wszystkim zdalnie – pracujemy na scanach dokumentów. Pozdrawiam serdecznie:)

 27. Anna

  Witam,
  Super strona:) Przeszukałam w internecie wiele stron odnośnie kwestii ochrony danych osobowych. Nie znalazłam jednak odpowiedzi na pewien nurtujący mnie temat. Mianowice; Osoba, która prowadzi zajęcia pozaszkolne odpłatnie (własna działalność gospodarcza) zbiera od klientów dane osobowe; imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, itp. w celu ewidencji uczestników zajęć. Osoba prowadząca zajęcia korzysta z systemu informatycznego firmy zewnętrznej (dostęp poprzez stronę internetową) w którym wprowadza dane swoich uczniów i ewidencjonuje m.in. płatności. Kto jest zatem administratorem danych? Osoba prowadząca zajęcia czy firma do której należy system? Co w przypadku jeśli uczestnicy zajęć sami wprowadzają swoje dane do tego systemu poprzez formularz, z których korzystać będzie tylko osoba prowadząca zajęcia? Kto jest administratorem danych? Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w 2018 r. 🙂

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dziękuję za życzenia i wzajemnie wszystkiego dobrego w Nowym Roku 🙂 Odpowiadając na Pani pytanie: wszystkie czynności, które Pani opisała są czynnościami przetwarzania danych osobowych. Do tego zaliczają się również operacje wykonywane w systemie informatycznym. Z racji tego, iż korzysta Pani z usług firmy zewnętrznej, a administratorem danych jest Pani działalność gospodarcza, w mojej ocenie, koniecznym będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą zewnętrzną.

 28. Dzień dobry Państwu,

  Pytanie 1: w przypadku umów o współpracę o świadczenie usług informatycznych (plus umowy serwisowe, umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne), czy będą potrzebne nowe oświadczenia dla klientów do podpisania:
  – dla klientów aktualnych (aneksy do już istniejących umów?) ?
  – dla klientów nowych?
  – dla klientów potencjalnych?

  Pytanie 2: w przypadku współpracowników firmy, z którymi zawarta jest umowa B2B- czy należy im przekazac dodatkowe oświadczenie do podpisania? jakiej treści?
  Pytanie 3: pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę- jak wyżej, czy należy im przekazać dodatkowe oświadczenia do podpisania?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Zatem po kolei:

   1) zależy o jaki zakres Pani pyta, natomiast jeśli świadczą Państwo usługi outsourcingu IT dla Klientów, to będzie konieczność anektowanie aktualnych umów o współpracę o zapisy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych/zawarcie umów powierzenia, to samo dotyczy Klientów nowych, natomiast w celu prowadzenia działań marketingowych (potencjalni Klienci), będzie konieczność pozyskiwania nowych zgód (jednak zgody wyrażone dotychczas zachowają swoją ważność).

   2) jeżeli nie mają oni upoważnień do przetwarzania danych osobowych, to należy albo takie upoważnienie sporządzić, albo zawrzeć umowę powierzenia zgodną z RODO,

   3) nie ma takiej konieczności (na ten moment – czekamy na nowelizację/nowy Kodeks pracy).

   Pozdrawiamy!

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry! Pytania są trochę nieprecyzyjne, jednak możemy wskazać, że na stronach WWW ważne są takie rzeczy jak: polityka prywatności, polityka plików Cookies czy regulamin serwisu internetowego/sklepu internetowego. W przypadku formularzy kontaktowych – zależy w jakim celu są te formularze, jeśli np. w celu zapytania o dostępność produktu, wystarczy spełnienie obowiązku informacyjnego, z kolei, jeśli ma to być formularz zamówienia jakiegoś marketingu – potrzebna jest klauzula zgody. Pozdrawiamy!

 29. Joanna

  Dzień dobry,

  Od niedawna pracuję w sklepie bhp i ppoż. Nie mamy sklepu internetowego, tylko stacjonarny – naszymi klientami są osoby prywatne oraz firmy. Prowadzimy też usługi bhp – szkolenia bhp, szkolenia z pierwszej pomocy.
  Jeśli chodzi o tematy kadrowe – pracują w firmie 2 osoby plus właściciel. Nasze dokumenty kadrowe prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe. Ja odpowiadam za karty czasu pracy.

  W jakim stopniu RODO nas dotyczy? Czy muszę przygotować jakąś politykę – dotyczącą nas – pracowników, czy klientów, którym wystawiamy faktury, a może rejestru szkoleń bhp? Jakieś zgody na przetwarzanie danych? Bardzo proszę o pomoc, bo jeśli mamy jakieś zadania związane z RODO, to one będą moimi zadaniami, a nie mam bladego pojęcia co z tym zrobić.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Na pewno kilka obowiązków będą Państwo mieli. Po pierwsze, warto będzie stworzyć podstawową dokumentację ochrony danych osobowych – takie jak np. polityka bezpieczeństwa (nazywana w RODO polityką ochrony danych). Warto również wdrożyć upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz mieć ich ewidencję (aby zapewnić rozliczalność). Jeżeli chodzi o szkolenia BHP, które realizują Państwo dla różnych podmiotów, to warto zrobić przegląd umów i zawrzeć z tymi podmiotami umowy powierzenia, w których Państwo będą występować w roli podmiotu przetwarzającego czyli procesora. Kolejna rzecz to konieczność zawarcia umowy powierzenia z biurem rachunkowym, które Państwa obsługuje. Zgody – jeżeli nie prowadzą Państwo jakichś działań marketingowych, to nie będzie takiej konieczność (przynajmniej z opisu Państwa działalności). Na pewno warto byłoby również stworzyć rejestr czynności przetwarzania. Pełna analiza nie jest możliwa w krótkim (co do zasady) komentarzu do wpisu. 🙂 Pozdrawiamy!

   1. Joanna

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Będę starała się wszystkie te dokumenty przygotować.
    Co do działań marketingowych, wyszukuję firmy w internecie (panorama firm, ogłoszenia o pracę, busole itd. itp.) i na podane tam adresy email wysyłam oferty. Nie mamy newsletterów takich automatycznie wysyłanych ze strony. Wysyłam też oferty pocztą tradycyjną do różnych instytucji. Czy muszę mieć jakieś zgody na to?

    Co z naszymi kontrahentami? Często są to małe firmy, gdzie imię i nazwisko właściciela widnieje w nazwie. Czy muszę mieć od tych osób jakieś zgody, jeśli chodzi o działalność handlową? Co z wysyłaniem ofert handlowych i promocyjnych na ich adresy mailowe?

    1. Kancelaria Lex Artist

     Pierwsza sprawa nie dotyczy danych osobowych. Po szersze informacje zapraszamy do skorzystania z konsultacji. 🙂 Pozdrawiamy!

 30. Radek

  Witam,
  czy jako firma IT zajmująca się usługami dla klientów, możemy jednocześnie być ABI dla naszych klientów i jednocześnie świadczyć dla nich usługi informatyczne ?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Zasadniczo nie ma przeszkód, aby realizować taki model współpracy. Istnieje jednak jeden warunek – nie może dochodzić do konfliktu interesów oraz naruszenia bezstronności. Chodzi o to, aby działania kontrolne ABI-ego (takie jak np. sprawdzenia, czy audyty) nie były przez Państwa realizowane. Trudno bowiem o obiektywizm, gdy kontroluje się samych siebie. 🙂 Pozdrawiamy!

 31. Przemek

  Jak zakwalifikować firmową skrzynkę emailową? Przychodzą na nią maile w przeróżnych sprawach od przeróżnych osób – w tym także fizycznych. Ludzie zwykle się przedstawiają, więc w bazie otrzymanych emaili niejako automatycznie pojawia się stos danych osobowych w postaci imion, nazwisk i adresów email. Niejednokrotnie ludzie podają swoje numery telefonów, a nawet adresy – bo np. zamawiają towar albo proszą o przesłanie katalogu. Jednocześnie nie sposób określić żadnej rozsądnej “struktury” tych danych, no bo przecież nie da się z góry przewidzieć “co ktoś mógłby nam przysłać mailem?”. Kasowanie otrzymanych maili natychmiast po przeczytaniu wydaje się absurdem – przecież podstawą w kontaktach z klientami jest ciągłość korespondencji…
  Pół biedy jak ktoś coś emailem zamówi – wtedy jego dane pojawią się w systemie księgowo-fakturowym i można je jakoś rozsądnie opisać. Ale jeśli ktoś po prostu przyśle prośbę o ofertę, pokoresponduje z nami przez kilka dni, a potem nic nie zamówi, to… Maile leżą sobie w skrzynce i “śmierdzą”. Nie mamy przecież żadnych podstaw to przechowywania znajdujących się w nich danych osobowych, ale z drugiej strony nie sposób przewidzieć czy np. za trzy tygodnie ktoś jednak nie nawiąże do starej korespondencji i poprosi o aktualizację oferty czy coś innego…

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Taka firmowa skrzynka mailowa przy pierwszym kontakcie powinna przede wszystkim automatycznie “wypluwać” klauzulę informacyjną. Po drugie, skrzynka powinna być regularnie przeglądana pod kątem przydatności i powinny być z niej usuwane maile wraz z danymi osób, które złożyły jakieś zapytania, ale nie doszło np. do zawarcia umowy sprzedaży (tzw. retencja danych). Pozdrawiamy!

   1. Przemek

    1. Czy wzór takiej klauzuli informacyjnej mogą Państwo podać?

    2. A czy jak skrzynka nie jest “ogólnofirmowa”, tylko imienna konkretnego pracownika – to coś to zmienia?

    3. A tak w ogóle: Przecież nie możemy usuwać NASZYCH WŁASNYCH PISM. Firma musi wiedzieć jakie pismo do kogo wysłała, bo nasi korespondenci mogą kiedyś się na nie powołać. A przecież różnego rodzaju oświadczenia, czy oferty, są wiążące nawet złożone mailem. Zresztą dotyczy to też papierowej korespondencji: wysłane przez nas pisma i maile z oczywistych przyczyn zawierają w sobie dane adresata. Inaczej nie dałoby się ich wysłać… No i oczywiście mamy ich kopie. Zatem retencja danych w zasadzie powinna odpowiadać co najmniej okresowi przedawnienia danego zobowiązania. W specyficznych przypadkach mogą to być nawet dziesięciolecia…

    1. Kancelaria Lex Artist

     Po wszelkie wzory i szersze informacje zapraszamy do naszego sklepu lub do skorzystania z usług konsultacji. Pozdrawiamy!

   2. Sebastian

    Dzień dobry,

    Pytanie 1:
    Odnosząc się do pytania i odpowiedzi nt. podstaw archiwizowania korespondencji elektronicznej.

    Art. 4 pkt 11 RODO mówi, że za zgodę na przetwarzanie danych osobowych można uznać wyrażenie woli w formie w “wyraźnego działania potwierdzającego”.

    Czy zatem otrzymana na skrzynkę e-mailową korespondencja nie powinna być traktowana po prostu jako “dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych” ?

    Wydaje się że dokładnie tak powinniśmy traktować wszelką otrzymywaną korespondencję i dokumentację – czy to na piśmie, czy to elektronicznie. Podobnie np. wymianę wizytówek biznesowych czy posługiwanie się listami referencyjnymi otrzymanymi od klientów. To są przecież świadome działania – jeśli stopka w e-mailu, wizytówka czy list referencyjny zawiera dane osobowe – to przecież podała je osoba pisząca/wystawiająca/przekazująca dany dokument/pismo/list, a jednocześnie ta osoba dokładnie wie komu je podała (adresując dany dokument/pismo).

    Pytanie 2:
    Na bazie tego samego zapisu RODO – czy umowa zawierana z klientem musi zawierać dodatkowe klauzule? Przecież wszyscy wiedzą, że przepisy RODO obowiązują (tzn. zaczną być wymagane od 25 maja 2018), zatem podpisując umowę o wykonanie usług, sprzedaż towaru czy ogólnie “o współpracy” – świadomie składają na niej podpisy oczekując realizacji określonej współpracy. A może należy inaczej traktować klientów biznesowych (choć przecież tam także pracują ludzie posiadający dane osobowe) od klientów-konsumentów?

    Pytanie 3:
    Jeśli interpretujemy, że dane osobowe to także dane pracownika reprezentującego firmę (imię + nazwisko + nazwa firmy i służbowe dane kontaktowe: mail, telefon) – to czy oprócz umowy z klientem-firmą (niezależnie od jej ) należałoby dodatkowo uzyskać zgody jego poszczególnych pracowników ? (np. osób z działu księgowości z którym może być potrzeba kontaktu ws. płatności, albo pracowników klienta, z którymi będziemy kontaktować się w celu realizacji umowy) ?

    Pytanie 4:
    Czy notując w czasie rozmowy telefonicznej dane osób do których jesteśmy przekierowywani (np. dzwonimy do firmy i dowiadujemy się, że powinniśmy skontaktować się z panią/panem Kowalskim) – powinniśmy wykonać jakieś obowiązki wynikające z RODO ?

    Pytanie 5:
    Prawo do zapomnienia, a przechowywanie dokumentacji mogącej mieć znaczenie przez długie lata w związku z odpowiedzialnością właścicieli firmy. Konkretny przykład: dokumentacja budowlana – projekty zawierają obowiązkowo dane inwestora oraz wszystkich projektantów odpowiedzialnych za swoje części opracowania. W przypadku awarii, defektów czy katastrofy budowlanej taka dokumentacja będzie służyć ustaleniu odpowiedzialności. Nikt nie wie jednak kiedy takie roszczenia się pojawią. Jak zatem określić czas przechowywania tego typu dokumentacji?

    1. Kancelaria Lex Artist

     Dzień dobry.

     Zatem po kolei:

     1) Co do zasady – racja, natomiast po otrzymaniu takiej korespondencji/e-maila od danej osoby po raz pierwszy, powinien być spełniony wobec niej obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. W szczególności, z praktycznego punktu widzenia, nie jest to trudne na poziomie korespondencji elektronicznej. Obligatoryjne elementy obowiązku informacyjnego są bowiem znacznie szersze niż informacja o administratorze danych osobowych, którą można otrzymać w ramach standardowej korespondencji elektronicznej. Jednocześnie nie może prowadzić to do absurdów, jak chociażby w przypadku wizytówek – w ich przypadku należy przede wszystkim skupić się na tym, w jakim celu otrzymaliśmy wizytówkę i tylko w tym celu wykorzystywać zawarte w niej dane osobowe.

     2) Umowy zawierane w trakcie stosowania RODO powinny spełniać przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Oczywiście w umowie nie trzeba zawierać (kopiować) wszystkich przepisów z RODO. Natomiast w kwestii tzw. umów o współpracę – to zależy z jaką relacją przetwarzania danych osobowych będziemy mieli do czynienia. Jeśli np. dojdzie do relacji powierzenia przetwarzania danych osobowych, wówczas powinna zostać, w myśl art. 28 RODO, zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

     3) Takich dodatkowych zgód nie trzeba pozyskiwać.

     4) Tak, powinni Państwo wykonać obowiązek informacyjny – nie musi on być spełniony tym samym kanałem komunikacji.

     5) Najczęściej ustala się okres przechowywania takiej dokumentacji zgodny z terminem przedawnienia poszczególnych roszczeń – prawo do bycia zapomnianym nie jest prawem absolutnym.

     Pozdrawiamy!

 32. Jan

  Jak bardzo szczegółowy musi być punkt 8 “Zakres danych przetwarzanych w zbiorze” umieszczony w opisie zbioru? Czy wystarczy np. ogólny zapis “Danie osobowe pracowników niezbędne do prowadzenia dokumentacji kadrowo płacowej”, czy też trzeba wprost wymieniać: “imię, nazwisko, adres, pesel, imiona dzieci…..”

 33. Aga

  Jak potraktować taką sytuację? Sprzedajemy na raty. Bank dostarcza nam system internetowy, gdzie wpisujemy dane kredytobiorców – i jeśli jest zgoda banku, podpisujemy z klientem w imieniu banku umowę kredytową. Umowa z bankiem stwierdza, że “Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest bank” oraz bank upoważnia nas do przetwarzania danych w określonych celach.
  Czy zatem ten zbiór danych osobowych powinniśmy umieścić gdziekolwiek w NASZEJ dokumentacji? Zwłaszcza, że te same dane przecież i tak znajdą się w naszym zbiorze klientów (np. w celu wystawienia faktury).

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Zbiór, o którym Pani wspomina (dane osobowe Klientów banku, w imieniu którego zawierają Państwo umowę kredytową), powinien zostać u Państwa wyodrębniony jako zbiór danych powierzonych. Relacja, którą Pani opisuje, jest relacją powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jako administrator danych występuje bank (dotyczy to jednak wyłącznie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia umowy kredytowej), natomiast Państwo występują jako procesor (podmiot przetwarzający). Dane w Państwa zbiorze klientów najczęściej mają inny zakres, przetwarzane są również w innym celu. Pozdrawiamy!

   1. Aga

    Czy zatem ja dobrze rozumiem, że w NASZYM rejestrze zbiorów danych osobowych oraz NASZYM wykazie zawartych umów powierzenia (oba stanowią załącznik do naszej polityki bezpieczeństwa) należy oprócz “zbiorów danych stworzonych przez nas” umieścić także “obce zbiory danych, do których mamy dostęp”? I mamy sami zrobić i załączyć do dokumentacji opis takiego obcego zbioru? (Np. w punkcie 2 opisu “Oznaczenie administratora…” podać dane banku?) Czy raczej mamy żądać od banku dostarczenia nam ich opisu?

    1. Kancelaria Lex Artist

     Najlepiej ten zbiór nazwać “Dane powierzone”. Po szerszy zakres informacji zapraszamy do skorzystania z usług konsultacji. 🙂 Pozdrawiamy!

 34. Mix

  Sprzedaję na Allegro. Ja żadnych danych osobowych nie dostarczam – to oni dostarczają je mi. (Jak ktoś coś kupi, to ja dostaję od Allegro dane osobowe konkretnego klienta.) Czy ten fakt przepływu danych powinienem jakoś uwzględnić w mojej dokumentacji? Może np. wpisać to w polu “Sposób zbierania danych do zbioru”?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro (Artykuł 13 – Prywatność i poufność), dane osobowe użytkowników (kupujących) są udostępniane sprzedającym “w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą”. Fakt przepływu danych powinien zatem być uwzględniony w dokumentacji Sprzedającego, ponieważ (w co prawda ograniczonym zakresie, ale jednak), staje się on administratorem danych osobowych Kupującego. Pozdrawiamy!

 35. Ola

  Dzień dobry. Prowadzę małą Spółkę z o.o(sprzedaż w internecie b2b i b2c). Wiem, że nie muszę powoływać ABI, ale czy muszę prowadzić rejestr czynności przetwarzania? Jeśli tak to kto powinien go prowadzić (nazwa/określenie tej osoby), skoro administratorem danych jest spółka. Kogo formalnie wskazać w dokumentach? Może to być prezes? Czy dowolny pracownik?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Chyba chodziło Pani o IOD-a, a nie ABI (nie ma obowiązku powoływania ABI). 🙂 Jeśli sprzedaje Pani rzeczy regularnie, to przetwarzanie danych osobowych nie ma u Pani charakteru sporadycznego, zatem powinna Pani prowadzić rejestr czynności przetwarzania. Taki rejestr powinien prowadzić administrator danych osobowych, a RODO nie precyzuje, kto konkretnie powinien to robić. Pozdrawiamy!

    1. Kancelaria Lex Artist

     Na pewno jeszcze kilka warto posiadać – chociażby ewidencję upoważnień czy też politykę ochrony danych osobowych. Pozdrawiamy!

 36. Basia

  Czy “zbiór kadrowy” zawiera dane wrażliwe, czy nie? W teczkach osobowych muszą być różnego rodzaju zaświadczenia – co najmniej lekarskie, a czasem i inne (np. o niekaralności). Zawierają one jednak informacje bardzo okrojone – w rodzaju “Zdrowie Kowalskiego pozwala mu na pracę na wysokości”. Nie ma w nich przebiegu konkretnych chorób – czyli w zasadzie nie są to dane “bardzo” wrażliwe. Z drugiej strony np. stos zebranych zwolnień L4 daje już jako taką wiedzę o ogólnym zdrowiu pracownika. A mogą się trafić np. jakieś zajęcia komornicze, wezwania sądowe czy policyjne (które są podstawą do udzielenia wolnego) itd… Całość zebranych dokumentów może “dużo mówić” o Kowalskim.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. RODO nie rozróżnia danych “bardziej” i “mniej” wrażliwych. 🙂 Dokładnie wskazuje, jakie kategorie danych uznawane są za szczególne kategorie danych osobowych (czyli tzw. dane wrażliwe). Pozdrawiamy!

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Na gruncie RODO nie będzie obowiązku prowadzenia rejestru zbiorów. Dokumenty są podobne, ale opierają się na innych założeniach. Pozdrawiamy!

 37. W.

  Czy aby “legalnie” wysyłać paczki z towarem lub listy należy zawrzeć umowy powierzenia danych osobowych z kurierami (DPD, DHL, InPost itd…)? Przecież muszą oni poznać dane adresata, żeby móc dostarczyć przesyłkę.

  A co Pocztą Polską? Jest to jakiś wyjątek?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Nie ma takiej konieczności, przyjmujemy, że dochodzi w tym zakresie do udostępnienia danych osobowych, a nie powierzenia ich przetwarzania. 😉 Pozdrawiamy!

   1. W.

    A jak się to ma do internetowych pośredników płatności? Np. PayU, Przelewy24? Jeśli klient nam płaci za towar, to pośrednik siłą rzeczy poznaje jego dane.
    A banki? Jeśli my robimy komuś przelew, to bank dostaje od nas dane odbiorcy.
    Czy to wszystko można robić “bez umowy powierzenia”?

    1. Kancelaria Lex Artist

     Dzień dobry. Tak, mamy wówczas do czynienia z udostępnieniem danych osobowych, a nie powierzeniem przetwarzania. Pozdrawiamy!

 38. Ola

  Dzień dobry. Tworzę właśnie politykę bezpieczeństwa , na jakie uchwały powinnam się w niej powołać, aby były zgodne z RODO?
  Czy powinno to brzmieć tak:”Polityka bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. ” czy raczej powinno być wpisane to rozporządzenie :
  “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” . Czy polska ustawa nadal będzie obowiązywać w jakimś zakresie?Tylko jak wtedy określić przedstawiciela administratora, jako ABI cz IOD? Wg polskiej ustawy ABI wg RODO IOD…

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. W Polityce (która powinna wówczas wchodzić w życie od 25 maja 2018 r.) powinno się wpisać drugą opcję. 🙂 Przedstawicielem ADO powinno się określić Inspektora Ochrony Danych (IOD). Nasza obecna ustawa z 1997 roku zostanie uchylona. Ma być wprowadzona nowa ustawa o ochronie danych osobowych (projekt jest już w Sejmie), jednak dokładnego terminu jej uchwalenia oraz wejścia w życie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pozdrawiamy!

   1. OLA

    Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wcześniejesze odpowiedzi. Fajnie, że jest ktoś kto bezinteresownie pomaga w trudnych sprawach RODO:) Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli powołuję IOD dobrowolnie to muszę gdzieś zgłosić ten fakt, do jakiegoś organu? ( będzie to umowa o świadczenie usług)

    1. Kancelaria Lex Artist

     Trzeba sobie pomagać. 🙂 Tak, dane kontaktowe IOD-a będzie trzeba zgłosić do organu nadzoru (dziś GIODO – w przyszłości najprawdopodobniej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Pozdrawiamy!

 39. Mirek

  dzień dobry,
  a co w przypadku umawiania się na wszelakie usługi, np. fryzjer, kosmetyczka, stomatolog – najczęściej podajemy tam imię i nazwisko oraz numer telefonu, które to dane zostają wpisane w system rezerwacyjny usługodawcy.
  Czy konieczne jest pisemne potwierdzenie podczas pierwszej wizyty, że dane takie zostały przekazane?
  Co z obowiązkiem informacyjnym?
  Przekazujemy klientowi telefonicznie informację, że jego dane będą przetwarzane tylko w celu wykonania usługi?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Czytają literalnie przepisy – optymalnym byłoby podanie pełnej klauzuli informacyjnej przy tzw. pierwszym kontakcie (w momencie telefonu na zapisanie się na usługę). Zdajemy sobie jednak sprawę, że z biznesowego punktu widzenia byłoby to ciężkie do wykonania. Można np. podać telefonicznie miejsce (np. adres strony internetowej), gdzie będzie można przeczytać pełną klauzulę. Można też np. w trakcie zapisywania się na usługę poinformować, że dane jak: imię, nazwisko czy nr telefonu będą przetwarzane tylko w celu wykonania usługi, natomiast pełną klauzulę informacyjną umieścić w recepcji/ladzie zakładu w widocznym miejscu. Pozdrawiamy!

 40. Aga

  Czy dobrze rozumiem,, że jeżeli powołuję IODa, to muszę ten fakt zgłosić do Giodo, ale jeśli nie powołuję IODa, to nic nie muszę robić. Tzn. mam po prostu przygotować dokumentację i “ją mieć”. Ale nie muszę jej żadnemu organowi udostępniać bez wezwania?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Co do zasady tak, z tym że 2 dodatkowe uwagi:

   1) do GIODO (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zgłosić należy “dane kontaktowe IOD-a”,
   2) w przypadku braku powołania IOD-a należy mieć również (najlepiej na piśmie lub w formie elektronicznej z możliwością wydruku) analizę, z której wynikał brak obowiązku ani potrzeby wyznaczania Inspektora.

   Pozdrawiamy!

 41. Witam ,
  czy oświadczenia i upoważnienia pracowników wydane na podstawie ustawy z sierpnia 97r. trzeba zaktualizować ( zmienić ) ustawę na “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” . Czy lepiej skorzystać ze wzorów bez wpisów podstaw prawnych ?
  Pozdrawiam

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. We wzorach powinna się znaleźć podstawa prawna, zatem rekomendujemy aktualizację wzorów i jako podstawę prawną podać Rozporządzenie (RODO). Pozdrawiamy!

 42. Ola

  Dzień dobry. W celu dostosowania sie do rodo zamierzam: powołać IOD(dobrowolnie), stworzyc politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym +oświadczenia i upoważnienia pracowników do przetwarzania(+ewidencja osób upowaznionych),rejestr czynności przetwarzania, umowy powierzenia danych. Co jeszcze należy mieć? Czy muszę tworzyć dokument “ocena ryzyka” jeśli dane jakie mam to dane służące tylko do wysyłki towaru, a nie dane wrażliwe?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Aby przeanalizować dokładnie organizację i stwierdzić, jakie dokumenty są w niej potrzebne, a jakie nie, należy przeprowadzić szeroką analizę podmiotu np. audyt. Pozdrawiamy!

 43. Witam,
  mam pytanie na temat art.8 rozporządzenia chodzi o wyrażenie zgody przez dziecko w przypadku usług. Jak to wygląda w przypadku sklepu internetowego, u nas jest zastosowany k.c. art.11-24 że klientami sklepu mogą być osoby które ukończyły 13 lat. Czy trzeba uwzględnić w rejestracji formularz z datą urodzenia?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Wspomniany art. 8 RODO dotyczy wyłącznie usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. Przyjmuje się w doktrynie, iż działalność związana ze sklepem internetowym (w ramach której występuje tzw. substrat materialny) nie jest usługą społeczeństwa informacyjnego. Pozdrawiamy!

 44. marzena

  Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli mamy podpisaną umowę z firmą spedycyjną i placówką pocztową, gdzie tworzymy w udostępnionych przez dane firmy strony- książki adresowe klientów w celu realizacji zamówienia to musimy podpisywać z tymi firmami umowę powierzenia ?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Niekoniecznie znaczenie ma to, czy podpisana jest umowa. Natomiast to, czy mamy do czynienia z udostępnieniem, czy z powierzeniem zależne jest przede wszystkim od tego, czy podmiot, któremu dane się przekazuje ma prawo sam decydować o celach i zakresie przekazanych mu danych osobowych. Jeśli tak – mamy do czynienia z udostępnieniem, jeśli nie – z powierzeniem. Pozdrawiamy!

 45. M.

  a więc zastosowanie art.23.1.2. udodo działanie na podstawie Ustawy Prawo pocztowe i Prawo przewozowe i dla zrealizowania usługi potrzebują zatem podstawowych danych umożliwiających wykonanie usługi. Przesłanką legalności takiego działania jest Art.23.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 2016, poz. 922). Klient nie powierza nam danych odbiorców tylko przetwarzanie tych danych: – WYGASA ? A więc jeżeli np. firma kurierska GLS i Poczta Polska są w rejestrze operatorów pocztowych nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy o powierzeniu. Jeśli jednak kurier nie jest w stanie okazać się wpisem lub wpis jest nieaktualny, to z braku podstawy 23.1.2. uodo możliwe jest zawarcie umowy powierzenia (art.31.) lub 23.1.3. jeśli z treści umowy pomiędzy nami, a naszym klientem wynika, że przesyłka będzie realizowana przez tego konkretnego kuriera i klient wyraża na to zgodę.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Tak, aczkolwiek jedno nie wyklucza drugiego, można też to w zgrabny sposób połączyć. 🙂 Wymóg prawny dotyczy jedynie RCP. Pozdrawiamy!

 46. Piotr

  A czy jeśli prowadzi się małą firmę (do 10 osób) – sklep internetowy i sprzedaż stacjonarna to należy prowadzić taki rejestr czynności przetwarzania czy nie jest to wymóg konieczny.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Jedną z przesłanek obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania jest to, aby przetwarzanie nie miało charakteru sporadycznego. Prowadząc sklep internetowy zazwyczaj przetwarzamy dane w sposób systematyczny i ciągły, a zatem taki obowiązek istnieje. Pozdrawiamy!

 47. ewa

  Jakie dokumenty powinna przygotować osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, prowadząca sklep internetowy, która sama się wszystkim zajmuje? (sama dba o system, przetwarza dane, posiada własny serwer na którym wszystko trzyma itp. itd.) ??

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Przede wszystkim Politykę ochrony danych osobowych + inne procedury, których wymaga RODO. Pozdrawiamy!

 48. Iwona

  Witam,

  Mam pytanie prowadzę spółkę i kontrahent dostarczył mi porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych obustronnie, czy ja również powinnam mu dostarczyć oświadczenie o przetworzeniu danych osobowych czy wystarczy że jedna ze stron to zrobiła? Drugie pytanie oświadczenie można wysyłać mailowo?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Jeśli jest to stała współpraca w jakimś zakresie to powinni Państwo podpisać z kontrahentem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. Pozdrawiamy!

 49. Karol

  Witam, czy dalej udostępniają Państwo szablony dokumentacji? Nie mogę znaleźć przycisku “pobierz” ani żadnego załącznika.

 50. Dzień dobry. W bazie danych uczniów szkoły językowej mamy cały czas stare dane (powyżej 5 lat) uczniów i lektorów , którzy się już nie uczą lub nie pracują. Czy w tej chwili powinniśmy te dane anonimizować sami czy też czekać na żądanie anonimizacji przez zainteresowane osoby?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Powinnni Państwo dokonać przeglądu dokumentów (papierowych czy też elektronicznych), czy są Państwu jeszcze przydatne lub czy muszą Państwo je przechowywać na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie, dane powinny zostać usunięte lub zanonimizowane. Pozdrawiamy!

 51. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), którą do tej pory stosowaliśmy przy wysyłaniu klientom informacji, nadal obowiązuje i czy trzeba się na nią powoływać?

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Tak, ustawa nadal obowiązuje, zatem nadal na wysyłkę informacji handlowej drogą elektroniczną, potrzebna jest zgoda. Pozdrawiamy!

 52. Anna

  Dzień dobry
  Jestem nauczycielem bibliotekarzem. Czy moim obowiązkiem jest opracowanie Regulaminu ochrony danych osobowych w bibliotece szkolnej? Czy mam zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w bibliotece (choć w szkole takie zgody zostały już zebrane)? Dodam, że listy uczniów otrzymuję na początku roku z sekretariatu i prócz imienia, nazwiska i klasy innych danych nie potrzebuję.

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Nie ma potrzeby zbierania zgód. Najlepiej na recepcji biblioteki byłoby po prostu zamieścić klauzulę informacyjną. Pozdrawiamy!

 53. Gabriela

  Dzień dobry, czy w procesie rekrutacji powinniśmy stosować 2 klauzule informacyjne – jedną umieszczaną np. w ogłoszeniu o konkursie, a drugą jako załącznik do umowy o pracę? Pozdrawiam

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. W ogłoszeniu o konkursie faktycznie powinno się zamieścić klauzulę informacyjną dotyczącą rekrutacji. Natomiast rekomendujemy zamieścić klauzulę informacyjną (pracowniczą) np. w kwestionariuszu osobowym dla pracownika. Pozdrawiamy!

 54. Emilia

  Zgodnie z Art. 6. Ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., poz .1000; Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
  1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak to ma się do szkoły lub uczelni. Uczelnia nie przekazuje pieniędzy do budżetu, ale otrzymuje dotacje budżetowe.

 55. Przedsiębiorcy rozumieją powagę problemu jakim jest skuteczna polityka bezpieczeństwa danych, a w szczególności tych drukowanych. Wdrożenie RODO w firmie nie musi być kosztowne. Należy stworzyć własny system zabezpieczeń danych, dostosowany do zakresu pracy przedsiębiorstwa. Można skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie, jednak w większości mniejszych firm wystarczą proste zmiany takie jak np. zakup profesjonalnej niszczarki czy zmiana treści zapytań o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zostaw odpowiedź