RODO aktualności – 13.07.2021 r.

Jakie są szczegóły naruszenia w ERGO Hestii? Czy numery księgi wieczystej są danymi osobowymi? Jak działają ukryte reklamy? Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika informacji na temat szczepienia przeciwko covid? Czy nowe przepisy usprawnią działanie organów? Na czym polegał incydent bezpieczeństwa w ratuszu? W jaki sposób Linkedln padł po raz kolejny ofiarą wycieku danych? Jakie dane GUS może pobrać od przedsiębiorstw kanalizacyjnych? O czym przeczytamy w lipcowym newsletterze? Na jakie pytania odpowiada UODO? Jak zadbać o swoje dane podczas wakacji?

MULTIMEDIA

#RODOA [05.07.2021]
#RODOA [12.07.2021]
Pobierz PDFPobierz PDF

UODO: Administrator powinien przeprowadzić rzetelną analizę ryzyka (1)

 • UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w wysokości prawie 160 tys. zł za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
 • spółkę ukarano za niezawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu, do czego zobowiązał ją także organ nadzorczy
 • naruszenie polegało na wysłaniu pocztą elektroniczną przez pracownika pośrednictwa finansami do niewłaściwego odbiorcy analizy potrzeb ubezpieczeniowych oraz oferty ubezpieczenia, zawierającą dane jak imię, nazwisko, numer PESEL, miejscowość, kod pocztowy czy informację o przedmiocie ubezpieczenia
 • w błędnie wysłanej korespondencji były dane osobowe zawarte w ofertach i kalkulacjach kilku towarzystw ubezpieczeniowych
 • podmiot, który dokonał naruszenia, występował jednocześnie w roli podmiotu przetwarzającego towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego też zawiadomił je o naruszeniu
 • przeprowadzona przez UODO weryfikacja wykazała, że w związku z tym incydentem kilka towarzystw ubezpieczeniowych jako administratorzy danych, dokonało zgłoszenia naruszenia ochrony danych – zgłoszenia takiego nie odnotowano od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

UODO: Administrator powinien przeprowadzić rzetelną analizę ryzyka (2)

 • spółka potwierdziła, że w istocie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, jednak na podstawie wykonanej oceny pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych uznano, iż nie doszło do naruszenia skutkującego koniecznością zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO oraz zawiadomienia osoby, której danych osobowych dotyczy naruszenie
 • ponadto spółka przedstawiła oświadczenie złożone przez nieuprawnionego odbiorcę wiadomości, z którego wynika, że nie jest w posiadaniu wysłanych dokumentów, oraz że nie jest mu znana treść załączonych do wiadomości dokumentów, gdyż nie zapoznawał się z ich treścią przed usunięciem wiadomości
 • zdaniem UODO w tej sprawie doszło do naruszenia bezpieczeństwa, ponieważ dane osobowe zostały udostępnione nieuprawnionemu odbiorcy, którego nie można uznać za „odbiorcę zaufanego”, a zakres tych danych przesądza o tym, że wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – to skutkuje powstaniem po stronie spółki obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • dodatkowo organ wskazał, że zebrane od odbiorcy oświadczenie nie wyklucza przyjęcia, że wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, jak i nie wyklucza możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji w przyszłości

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2096

Numer księgi wieczystej łatwo pozwala zidentyfikować właściciela nieruchomości

 • WSA w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z 5 maja 2021 r., którym oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa UODO, potwierdził, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi
 • sąd stwierdził również, że GGK nie miał podstaw prawnych do ujawniania tych numerów w serwisie Geoportal2 i umyślnie naruszał przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego kara pieniężna jaką Prezes UODO nałożył na GGK jest uzasadniona
 • w uzasadnieniu do wyroku WSA uznał, że publikacja numerów ksiąg wieczystych pozwala w łatwy sposób pośrednio zidentyfikować właścicieli nieruchomości a GGK swoim działaniem umożliwił użytkownikom serwisu Geoportal2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych
 • umieszczone w nim numery ksiąg wieczystych były jednocześnie odnośnikami przekierowującymi użytkowników bezpośrednio na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych – w ocenie sądu ta funkcjonalność spowodowała, że użytkownicy nie musieli nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości
 • klikając w link użytkownik miał wgląd w księgę wieczystą, w której są m.in. imiona, nazwiska właściciela nieruchomości, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości – nie potrzebował do tego żadnych dodatkowych uprawnień

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2095

Reklama ukryta między wiadomościami wymaga zgody (1)

 • portale oferujące darmowe skrzynki e-mail mają poważny problem – oferty, z których wyświetlania się utrzymują, mogą łamać prawo
 • użytkownicy płacą za darmowe skrzynki e-mail swoimi danymi osobowymi, prywatnością i czasem poświęcanym na wyświetlane reklamy – te ostatnie często udają wiadomości
 • tak też się dzieje na niemieckim portalu T-Online, którego klientom wyświetlano ofertę jednego z dostawców energii elektrycznej – konkurencyjna firma uznała to za zabronioną praktykę rynkową i wystąpiła do sądu o jej zakazanie
 • spór trafił ostatecznie do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, a ten postanowił zasięgnąć opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – opinię w sprawie wydał rzecznik generalny TSUE Jean Richara de la Tour
 • w swej opinii rzecznik generalny TSUE przekonuje, że skoro komunikaty reklamowe, pojawiając się na tej samej liście co prywatne e-maile, wymagają tej samej uwagi i tej samej czynności dla ich usunięcia, co e-maile niezamówione (spam), stopień ich uciążliwości wydaje się podobny
 • z racji tego, że reklamy te nie posiadają tych samych funkcji co e-maile, stanowi to dodatkowy czynnik uciążliwości – specyficzne traktowanie, którego reklamy te wymagają, może spowodować pomyłki w czasie ich usuwania lub przypadkowe kliknięcia na reklamę
 • rodzi to daleko idące konsekwencje – bez zgody użytkowników darmowych skrzynek nie można im przesyłać jakiejkolwiek informacji handlowej

Reklama ukryta między wiadomościami wymaga zgody (2)

 • jednym z kluczowych elementów stanowiska jest interpretacja sformułowania „przechowywana w sieci lub terminalu odbiorcy” – tylko wówczas komunikat może być uznany jako przesłany pocztą elektroniczną
 • zdaniem rzecznika dla spełnienia tego wymogu nie jest potrzebne, aby wiadomość poczty elektronicznej została odebrana przez serwer pocztowy odbiorcy i umieszczona w jego skrzynce pocztowej – wystarczy, że będzie przechowywana na serwerze reklamowym, a więc w jakimkolwiek miejscu w sieci, i może być wywołana przy otwarciu określonej strony internetowej, w tym przypadku interfejsu poczty elektronicznej

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8200098,reklamy-w-sieci-wiadomosci-firmy.html

Pracodawca dowie się, kto jest zaszczepiony?

 • pracodawcy potrzebują informacji, który z pracowników jest zaszczepiony – nie ma wątpliwości Konfederacja Lewiatan
 • na ten moment szefowie jednak nie mogą żądać od podwładnych, by ci złożyli deklaracje na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi
 • pracodawcy chcą wiedzieć, którzy z ich pracowników zdecydowali się zaszczepić przeciwko COVID-19 – dotyczy to przede wszystkim pracy w fabrykach, gdzie nie ma możliwości wysłać zatrudnionych na pracę zdalną
 • pracodawcy coraz usilniej naciskają na rządzących, by ci umożliwili im weryfikację osób zaszczepionych
 • na dziś jednak nikt nie może zażądać certyfikatu szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 – nadal nie ma bowiem odpowiedniej podstawy prawnej
 • zaszczepieni mogą poinformować o szczepieniu dobrowolnie – ale tutaj i tak pojawiają się problemy z przetwarzaniem takich danych, gdyż informacja o przyjęciu szczepionki to dane medyczne, czyli są traktowane w sposób szczególny, co narzuca RODO
 • swoje stanowisko w tej kwestii wydał już Urząd Ochrony Danych Osobowych. UODO stwierdził, że jedyną możliwością uzyskania informacji o zaszczepieniu jest samodzielnie i nieprzymuszone pokazanie certyfikatu covidowego

Źródło https://www.money.pl/gospodarka/pracodawca-dowie-sie-kto-jest-zaszczepiony-to-potrzebna-im-informacja-6655841263274560a.html

Doręczenia elektroniczne a RODO

 • 1 października w życie ma wejść Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która nowelizuje kodeks postępowania administracyjnego, w tym m.in. wprowadza nowy art. 14 § 1b zgodnie z którym sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie (tj. bez udziału człowieka)
 • eksperci zauważają, że wykorzystanie art. 14 § 1b k.p.a. do automatycznego rozstrzygania spraw osób fizycznych naruszy RODO – RODO przyznaje bowiem osobie, której dane dotyczą, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa
 • gwarancja ta nie ma zastosowania, gdy automatyczna decyzja jest dozwolona prawem państwa członkowskiego Unii, które dodatkowo przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą
 • w RODO wskazane są cztery przykłady takich środków, wśród których kluczowe znaczenie zdaje się mieć prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w sprawie – skorzystanie z tego prawa powoduje po stronie administratora (tutaj organu administracji publicznej) obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy przez człowieka
 • zarówno w art 14 § 1b, jak i w innych przepisach kodeksu nie przewiduje się jakichkolwiek środków przeznaczonych dla osób, których dotyczą zautomatyzowane decyzje

Źródło: https://www.rp.pl/Opinie/307019986-Grzegorz-Sibiga-o-doreczeniach-elektronicznych-Czy-algorytm-moze-zastapic-czlowieka-w-administracji.html

Ze stołecznego ratusza wyciekły dane osobowe

 • Prezydent m. st. Warszawy informuje, że omyłkowo przesłaliśmy w wiadomości elektronicznej do osób nieuprawnionych numery ksiąg wieczystych, które są zawarte w rejestrach cen nieruchomości” – przekazał w komunikacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej stołeczny ratusz
 • incydent bezpieczeństwa polegał na tym, że system informatyczny działał nieprawidłowo i wygenerował zestawienie, w którym znalazły się niepotrzebne, nadmiarowe informacje – numery ksiąg wieczystych
 • sytuacja miała miejsce 27 maja oraz 2, 7 i 9 czerwca 2021 roku
 • rejestry z danymi osobowymi zostały wysłane do czterech odbiorców – w załączniku widnieje ponad tysiąc adresów ze wszystkich warszawskich dzielnic, których dotyczy zdarzenie
 • ratusz poinformował, że natychmiast po odkryciu błędu, wysłano do nieuprawnionych odbiorców prośbę, by usunęli wykazy
 • odbiorcy zostali również zobowiązani do zachowania poufności danych, które do nich dotarły oaz zostali pouczeni o konsekwencjach prawnych związanych z nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych
 • jak informują urzędnicy, na razie nie trafiły do nich żadne informacje o wykorzystaniu lub upublicznieniu przesłanych danych

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8201773,wyciek-danych-osobowych-warszawa.html

Dane osobowe 700 milionów użytkowników LinkedIn wystawione na sprzedaż

 • LinkedIn padł ofiarą wycieku danych, w wyniku którego informacje o ponad 700 milionach użytkowników trafiły na sprzedaż
 • sieć społecznościowa dla pracowników, której właścicielem jest Microsoft, używany jest w sumie przez około 756 milionów osób, co oznacza, że dane aż 92% użytkowników serwisu zostały przejęte
 • dane pozyskane przez włamywaczy najprawdopodobniej zawierają numery telefonów, adresy zamieszkania, dane geolokalizacyjne i wnioskowane wynagrodzenia
 • jeszcze w kwietniu LinkedIn informował o wycieku danych dotyczących 500 mln użytkowników
 • jak podaje wydawca portalu, dane po raz drugi zostały pozyskane metodą o nazwie scraping, która oznacza wyskrobywanie danych ze stron internetowych – od ręcznego pozyskiwania tych danych różni ją to, że wyodrębnia dane w sposób zautomatyzowany i zwykle na masową skalę, a także fakt, iż jest wbrew regulaminowi większości serwisów
 • z tego, co wiadomo, dane 700 milionów użytkowników zostały wystawione na sprzedaż w darknecie – przestępcy udostępnili zestaw aż miliona danych jako próbkę dla tych, którzy chcą sprawdzić autentyczność „produktu”

Źródło: https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Dane-osobowe-700-milionow-uzytkownikow-LinkedIn-wystawione-na-sprzedaz

GUS od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będzie zbierał mniej danych

 • GUS, biorąc pod uwagę zastrzeżenia Prezesa UODO, w 2022 roku podczas badań statystycznych nie będzie pozyskiwał takich danych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, jak: ich imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji, adresy poczty elektronicznej czy numery telefonów
 • deklaracja taka została przedstawiona podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
 • wcześniej Prezes UODO, opiniując projekt tego rozporządzenia, podnosił, że z przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wynika, by w ramach umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było uprawnione do pozyskiwania od swoich klientów ich numerów PESEL, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej
 • Prezes UODO podkreślił, że nie może dochodzić do sytuacji, w której dla potrzeb realizacji zadań innego administratora (w tym przypadku GUS), administrator udostępniający dane (w tym przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) byłby zobowiązany do gromadzenia danych osobowych nieadekwatnych do realizacji własnych celów i przekazywania ich innemu, nowemu administratorowi

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2082 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.10.2020

Lipcowy numer newslettera UODO dla IOD (1)

 • w najnowszym, lipcowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ, NAGRYWANIEM I UDOSTĘPNIANIEM NAGRAŃ Z TELEKONFERENCJI

 • żeby pracodawcy mogli przetwarzać wizerunek pracowników, muszą spełnić przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 6 RODO, a także muszą być spełnione wszystkie zasady wskazane w jego art. 5 RODO
 • administrator powinien też stworzyć procedury, z których będzie wynikał termin i sposób usuwania informacji zawierających dane osobowe oraz zasady dokonywania przeglądów przetwarzanych danych

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

 • w opinii UODO, imię, nazwisko, adres, nazwa zboru Świadków Jehowy, do którego należała dana osoba, oraz własnoręczny podpis to dane wystarczające do zidentyfikowania osoby wnioskującej o dostęp do dotyczących jej danych osobowych.
 • żądanie przesłania kserokopii urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego podpis oraz zdjęcie prowadziłoby do pozyskania danych nadmiarowych i byłoby niezgodne z zasadą minimalizacji danych

Lipcowy numer newslettera UODO dla IOD (2)

ODSTĘPSTWA OD DOPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 • organ publiczny, pozyskując podczas prowadzonego postępowania administracyjnego lub skargowego dane osobowe nie od osoby, której one dotyczą, nie musi spełniać obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa

CZY Z TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ POWIERZENIA?

 • organ administracji publicznej, przekazując w związku z prowadzonym postępowaniem, dokumenty do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, nie musi zawierać z nim umowy powierzania przetwarzania danych osobowych
 • w tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z udostępnieniem danych innemu administratorowi na podstawie przepisów prawa

KARY

 • Francja: CNIL nakłada karę pieniężną w wysokości 500 tys. euro na BRICO PRIVÉ
 • Hiszpania: 1,5 mln euro kary za dwa naruszenia
 • Holandia: 525 tys. euro kary dla firmy, która m.in. publikowała dane klientów, nie pytając ich, czy tego chcą

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod

Nowe odpowiedzi UODO na pytania IOD (1)

Czy z zewnętrznym IOD wykonującym zadania dla banku należy zawrzeć umowę powierzenia?

 • wykonywanie zadań IOD przez osobę, która nie jest członkiem personelu administratora, powinno następować na podstawie umowy o świadczenie usług niebędącej umową powierzenia danych
 • umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonywanie zadań IOD nie będzie umową powierzenia przetwarzania
 • konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych istnieje wówczas, gdy administrator w celu realizacji swoich celów (zadań) związanych z przetwarzaniem danych posługuje się innym, zewnętrznym podmiotem

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/223/2091

Czy uczelnia może udostępnić dane studentów wyłącznie w oparciu o ustawę o Straży Granicznej?

 • każdy wniosek o udostępnienie danych wymaga indywidualnej analizy
 • jeżeli przesłany przez Straż Graniczną wniosek o udostępnienie danych osobowych budzi wątpliwości pod względem jego podstaw prawnych, dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do wnioskodawcy o wyjaśnienie tych wątpliwości
 • Straż Graniczna bowiem ma prawo przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi czynnościami, jednak w każdym przypadku musi legitymować się podstawą prawą swoich działań

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2093

Nowe odpowiedzi UODO na pytania IOD (2)

Czy obowiązek z art. 38 ust. 2 RODO dotyczy administratora korzystającego z usług zewnętrznego IOD?

 • w sytuacji, gdy inspektor wykonuje zadania na podstawie umowy o świadczenie usług, kwestie związane z zapewnianiem zasobów na utrzymanie wiedzy fachowej IOD powinny być starannie ustalane przez strony umowy przy zawieraniu (lub ewentualnie renegocjonowaniu umowy), tak aby zapewnić zgodność z przywołanym wyżej art. 38 ust. 2 RODO i zasadą rozliczalności (administrator powinien móc wykazać, że prawidłowo zrealizował ciążący na nim obowiązek)
 • ustalenia te powinny odnosić się do tego, jakiego rodzaju będą to środki, w jaki sposób zostaną zapewnione
 • takie staranne ukształtowanie postanowień umowy dotyczących obowiązków jej stron przyczynia się do osiągniecia celów umowy i jej realnego wykonania

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/223/2092

UODO radzi jak zadbać o swoje dane podczas wakacji

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że okres wakacyjny nie zwalnia nas z dbania o bezpieczeństwo naszych danych osobowych
 • dlatego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji nadmiernym i niefrasobliwym udostępnianiem danych, warto zastosować przedstawione przez organ wskazówki – pozwolą nam one uchronić się przed potencjalnymi problemami:
 1. Nie zostawiaj dokumentu tożsamości w zastaw
 2. Nie pozwól robić kserokopii dokumentu tożsamości
 3. Zastanów się, kiedy opublikować zdjęcia z wakacji. Nie warto informować, że nie ma cię w domu
 4. Rozważ, czy chcesz publikować zdjęcia, nagrania wideo ze wszystkich wakacyjnych przygód swoich dzieci
 5. Nie dziel się danymi o swojej lokalizacji w mediach społecznościowych
 6. Na urządzeniu korzystaj ze swojego połączenia z Internetem
 7. Zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe
 8. Ostrożnie udostępniaj nieznajomemu swój telefon
 9. Zabezpiecz się na wypadek kradzieży lub zgubienia telefonu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2101

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z RODO aktualnościami

 

 

Powiązane artykuły

RODO aktualności
RODO aktualności – 04.06.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 23.05.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 06.05.2024 r.

2 Odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO