RODO aktualności – 09.03.2021 r.

Dlaczego WSA oddalił skargę ClickQuickNow na decyzję UODO? Co było powodem oddalenia skargi RPO na decyzję Prezesa UODO? Jakie projekty kodeksów postępowania otrzymały pozytywne opinie Prezesa UODO?  Dlaczego WSA podtrzymał wysoką karę dla GGKO? Na jaką spółkę została nałożona kara w wysokości ponad 21 tys. złotych? Do czego mogły przydać się skradzione dane osobowe z MOPS-u? Jak doszło do wycieku danych ze Staży Miejskiej w Toruniu? Co zawiera nowa wersja projektu prawa komunikacji elektronicznej? Co z transferem danych osobowych do Wielkiej Brytanii? W jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane dane biometryczne? Na czym polegało naruszenie ochrony danych osobowych w ENEA S.A.? Jakie tematy zostały poruszone w webinarium zorganizowanym przez UODO? Czy RODO wymaga aktualizacji? Jakie prawa do informacji o zmarłym przysługują spadkobiercom?

MULTIMEDIA

#RODOA [01.03.2021]
#RODOA [08.03.2021]
Pobierz PDFPobierz PDF

WSA oddalił skargę ClickQuickNow na decyzję UODO

 • skarga spółki ClickQuickNow na decyzję Prezesa UODO została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 • chodzi o decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł m.in. za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO, organ podkreślił, że ukarana spółka nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, a wręcz działała odwrotnie, tzn. stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne
 • ponadto spółka przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, które nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych
 • wyrok WSA potwierdza, że nie można utrudniać wycofywania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – sama czynność powinna być łatwa i skuteczna

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1927

 

WSA oddalił skargę RPO na decyzję Prezesa UODO

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację Prezesowi UODO, który umorzył postępowanie dotyczące obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu lub w stowarzyszeniu oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej – oddalił tym samym skargę RPO na tę decyzję organu nadzorczego
 • zdaniem sądu Prezes UODO słusznie więc uznał, że wspomniany obowiązek nałożony na sędziów i prokuratorów nie narusza RODO, gdyż wynika on z przepisów prawa
 • UODO badając sprawę na wniosek RPO przeanalizował przepisy ustawy o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, które zobowiązały sędziów i prokuratorów do składania wspomnianych oświadczeń, które następnie są publikowane w BIP
 • postępowanie UODO wykazało, że przetwarzanie danych osobowych sędziów i prokuratorów jest zatem wynikiem wykonania przez ww. osoby obowiązku jednoznacznie określonego w przepisie prawa i ma oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1922 https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302229941-WSA-oddalil-skarge-RPO-na-decyzje-Prezesa-UODO-ws-oswiadczen-sedziow-i-prokuratorow-o-przynaleznosci-do-zrzeszen.html

Pozytywna opinia Prezesa UODO dwóch projektów kodeksów postępowania

 • Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali
 • podmioty medyczne, chcące zapewnić pacjentom wysoki poziom ochrony ich danych osiągnięty w projektach mogą rozpocząć dostosowywanie do ich postanowień
 • po ewentualnej akredytacji do konkretnego kodeksu podmiot monitorujący będzie mógł rozpocząć procedurę oceny wstępnej kandydatów na członków tego kodeksu
 • do tego czasu powoływanie się na postanowienia opiniowanych kodeksów w relacjach z osobami, których dane dotyczą, uczestnikami procesów przetwarzania i organem ds. ochrony danych jest bezskuteczne – dopiero zatwierdzenie kodeksu i umieszczenie go w publicznym rejestrze prowadzonym przez Prezesa UODO da taką możliwość
 • w celu uzyskania akredytacji podmioty, które chcą zostać podmiotami monitorującymi muszą wystąpić do Prezesa UODO – wymogi akredytacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1861

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1923

WSA potwierdza, że GGK uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję UODO w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli
 • przez brak zgody GGK na przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie kontrolerzy UODO nie mogli ustalić następujących kwestii: w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z ewidencji gruntów i budynków, za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych oraz czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
 • UODO, biorąc pod uwagę celowe działanie GGK, które uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w pełnym zakresie, stwierdził naruszenie przez niego przepisów RODO, polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań
 • ponadto GGK nie współpracował z UODO w trakcie tej kontroli

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1926

Kolejna kara za brak współpracy z organem nadzorczym

 • Prezes UODO nałożył karę w wysokości ponad 21 tys. złotych na spółkę Anwara Sp. z o.o., która, będąc administratorem danych osobowych, nie wywiązała się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i nie dostarczyła mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania
 • spółka w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w celu rozpoznania skargi osoby fizycznej, dwukrotnie zignorowała wystosowane do niej pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień
 • pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie
 • w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej
 • ukarany podmiot także w tej sprawie nie ustosunkował się w żaden sposób do ww. korespondencji i nie złożył wyjaśnień

Źródło https://uodo.gov.pl/pl/138/1897

Kradzież danych osobowych w MOPS-ie

 • prokuratura i policja w Częstochowie sprawdzą, czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie nie doszło do kradzieży danych osobowych pracowników
 • dane miały zostać wykorzystane do głosowania w ramach ostatniej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie
 • sprawa dotyczy danych kilkudziesięciu pracowników
 • istnieje również podejrzenie, że tak samo postąpiono w przypadku podopiecznych MOPS
 • o incydencie powiadomiony został również Prezes UODO

Źródło: https://czestochowa.naszemiasto.pl/kradziez-danych-osobowych-pracownikow-czestochowskiego-mops/ar/c1-8150221

Wyciek danych ze Straży Miejskiej w Toruniu

 • w grudniu 2020 roku Straż Miejska w Toruniu otrzymała informację o wycieku danych 220 osób
 • dane znalazły się w brudnopisie jednej z funkcjonariuszek w jej miejscu zamieszkania – miała do nich dostęp ona oraz osoba zgłaszająca ten fakt, która również jest funkcjonariuszem publicznym
 • straż miejska poinformowała o zdarzeniu Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Prezes UODO polecił podjęcie działań, które zminimalizują ryzyko takich incydentów
 • strażnicy miejscy mają zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego dokumentowania czynności służbowych – zostanie im też wydane polecenie prowadzenia wyłącznie jednego notatnika służbowego
 • o wycieku – ze względu na rodzaj danych zawartych w brudnopisie, m.in. numer PESEL – straż miejska musiała poinformować 62 z 220 osób
 • sprawa badana jest też pod kątem karnym – w tej sprawie czynności prowadzi też prokuratura w Elblągu

Źródło: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,26827155,ze-strazy-miejskiej-w-toruniu-wyciekly-dane-220-osob.html

Zgoda marketingowa na każdy kanał komunikacji - projekt PKE

 • zgoda na marketing powinna być zebrana na każdy kanał komunikacji – tak wynika z uzasadnienia do projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej
 • w ubiegłym tygodniu najnowsza wersja projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej trafiła do Komitetu do Spraw Europejskich i wkrótce ma być przyjęty przez rząd
 • zgodnie z projektowanym art. 39(3) PKE tak jak dotychczas zakazane będzie wysyłanie informacji handlowych, w tym marketing bezpośredni, bez zgody abonenta lub użytkownika końcowego i choć z przepisu to nie wynika wprost, to w uzasadnieniu doprecyzowano, że zgoda na marketing musi być wyrażona na każdy kanał komunikacji
 • nie wynika to z przepisu ustawy, ale skoro taką interpretację wskazał w uzasadnieniu ustawodawca, to trudno będzie dowieść w sądzie, że prawidłowa jest inna interpretacja – twierdzą jedni eksperci
 • inni eksperci podkreślają jednak, że zdanie z uzasadnienia nie tylko nie wynika z przepisu, ale także przedstawia jedynie jedną z możliwych interpretacji przepisów, i to nie dominującą
 • zgodnie z art. 91 ustawy wprowadzającej PKE dotychczasowe zgody zachowują swoją moc, jeżeli ich „pierwotny” sposób wyrażenia odpowiada wymogom nowych przepisów

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-marketingowa-na-kazdy-kanal-komunikacji-projekt-pke,506641.html

Prace nad decyzjami KE, które umożliwią transfer danych do Wielkiej Brytanii

 • Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa
 • jedna z decyzji ma zostać przyjęta na podstawie RODO, a druga na podstawie dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych (tzw. dyrektywie policyjnej)
 • zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO, Komisja Europejska może w drodze aktu wykonawczego przyjąć decyzję stwierdzającą, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony
 • swobodny przepływ danych między EOG a Zjednoczonym Królestwem został utrzymany maksymalnie do 1 lipca 2021 r. – tzw. klauzulę pomostową przewidziano w postanowieniach końcowych zawartej Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1928

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach (1)

 • RODO co do zasady zabrania przetwarzania danych biometrycznych, poza pewnymi wyjątkami
 • holenderski organ wskazał, że o ile biometria może być wykorzystywana do kontroli wstępu z uwagi na bardzo wysoką potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, to jej zastosowanie nie jest zasadne przy wejściu do innych pomieszczeń, jak np. warsztat
 • szwedzki organ nadzoru badał przetwarzanie danych biometrycznych przez jedną ze szkół – wprowadziła ona możliwość przetwarzania danych biometrycznych w postaci rysów twarzy uczniów w celu automatycznego potwierdzania ich obecności
 • szkoła ta wskazywała zgodę, jako podstawę przetwarzania danych – szwedzki organ nałożył w tej sprawie karę na szkołę, gdyż uznał, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych musi mieć oparcie zarówno w przesłankach legalizujących, a także jednocześnie musi być zgodne z zasadami przetwarzania danych
 • Sąd Administracyjny w Marsylii zakwestionował zgodę jako podstawę przetwarzania danych biometrycznych przez dwie szkoły, które wykorzystywały technologie rozpoznawania twarzy do kontrolowania wejścia i wyjścia uczniów do budynku – sąd uznał, że uczniowie nie mogli wyrazić zgody na zbieranie danych osobowych w sposób swobodny i świadomy, ze względu na stosunek zwierzchnictwa wiążący uczniów z administracją szkoły

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach (2)

 • UODO w swojej decyzji dotyczącej szkoły, która pozyskiwała dane biometryczne od uczniów, stwierdził, że przetwarzanie danych biometrycznych nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest identyfikacja uprawnienia dziecka do odebrania obiadu
 • zdaniem polskiego organu szkoła może przeprowadzić identyfikację za pomocą innych środków, które nie ingerują tak dalece w prywatność dziecka – Prezes UODO nałożył więc na szkołę karę w wysokości 20 tys. zł za to, że przetwarzała dane biometryczne dzieci i nakazał jej usunąć te dane
 • decyzja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją uchylił – WSA uznał w tej sprawie, że wyrażenie zgody legalizuje pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych dzieci
 • UODO jednak z tym się nie zgadza i jego zdaniem udzielona przez rodziców zgoda na przetwarzanie danych biometrycznych ich dzieci nie może być uznana za dobrowolną
 • organ podkreśla, że sądy administracyjne w Polsce zajmowały się już przetwarzaniem danych biometrycznych – Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wykorzystywanie danych biometrycznych pracowników do kontroli czasu pracy narusza zasadę adekwatności i wskazał, że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach (3)

 • Prezes UODO wskazuje, że wyrok WSA, który uchylił decyzję Prezesa UODO nakładającą karę na szkołę, przetwarzającą dane biometryczne uczniów jest w opozycji do wcześniejszego orzecznictwa NSA
 • WSA uznał, że UODO zbyt rygorystycznie podszedł do zasady minimalizacji danych. Sąd ten stwierdził, że wymóg niezbędności należy odczytywać łącznie z wymogiem adekwatności i stosowności, co powinno pozwolić na uwzględnienie okoliczności i dopuszczenie przetwarzania danych, które w istotny sposób mogą pomóc osiągnąć cele przetwarzania.
 • UODO nie zgadza się też ze stwierdzeniem WSA, że w decyzji zbyt rygorystycznie zinterpretowano zasadę minimalizacji danych
 • organ poinformował, że biorąc pod uwagę ryzyka związane z przetwarzaniem danych, zasady określone w RODO, Prezes UODO złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego kasację od wspomnianego wyroku WSA

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1943

136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

 • Prezes UODO nałożył na spółkę ENEA S.A. administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
 • do organu wpłynęła informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych pochodząca od osoby, która stała się nieuprawnionym adresatem danych osobowych
 • naruszenie to polegało na wysłaniu e-maila z niezaszyfrowanym, nie zabezpieczonym hasłem załącznikiem zawierającym dane osobowe kilkuset osób – nadawcą maila był współpracownik ukaranego przedsiębiorstwa
 • UODO zwróciło się do spółki o wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, przedstawienie analizy incydentu i ocenę, czy w związku z zaistniałą sytuacją nie zachodzi potrzeba zawiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu oraz osób, których ono dotyczyło
 • ukarany podmiot wskazał, że została dokonana ocena pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, na podstawie której spółka uznała, iż nie doszło do naruszenia skutkującego koniecznością zawiadomienia UODO
 • organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego ujawnienia danych osobowych osobie nieuprawnionej do otrzymania tych danych, a więc do naruszenia poufności danych tych osób, co przesądza, że wystąpiło naruszenie ochrony danych osobowych skutkujące obowiązkiem jego zgłoszenia do organu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1944

Webinarium „Wymogi akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania”

 • objaśnienie przepisów prawa dot. kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących, a także etapów prac Prezesa UODO nad projektem wymogów akredytacji oraz przegląd treści wymogów to główne tematy webinarium zorganizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, które odbyło się 15 lutego 2021 r.
 • przedstawiciele organu omówili m.in. status podmiotu monitorującego i podstawy prawne jego funkcjonowania, wymogi formalne wniosku oraz procedury i struktury, które wnioskodawca musi przygotować
 • eksperci UODO podkreślali, że kodeksy postępowania są jednym z narzędzi, które mają ułatwić administratorom lub podmiotom przetwarzającym działającym w poszczególnych branżach zapewnienie zgodności z RODO
 • UODO zaprasza do zgłaszania pytań w zakresie wątpliwości dotyczących treści wymogów akredytacji na adres z dopiskiem „Pytanie – Wymogi akredytacji”
 • w najbliższym czasie organ opublikuje listę pytań i odpowiedzi, które pojawiły się podczas webinarium
 • zapis webinarium dostępny jest na stronie internetowej urzędu

Źródło https://uodo.gov.pl/pl/138/1897

RODO jest już nieaktualne?

 • Axel Voss, niemiecki polityk i prawnik, a także jeden z największych orędowników RODO, jest przekonany, że nadszedł czas, aby je zaktualizować
 • RODO zostało uchwalone w 2016 r. (weszło w życie 25 maja 2018) i okrzyknięte jednym z najważniejszych aktów prawnych związanych z prywatnością, z równie głośnymi zwolennikami i przeciwnikami z różnych stron
 • Voss przyznaje, że RODO nie jest jednak gotowe, aby stawić czoła wyzwaniom obecnego środowiska
 • Voss jest przekonany, że rozporządzenie wymaga zmian i „pewnego rodzaju operacji”, które uwzględnią przejście do nowego środowiska pracy w trybie zdalnym
 • home office wprowadziło bowiem nowy zestaw wyzwań dotyczących zgodności i przestrzegania zasad RODO, który nie istniał przed pandemią wywołaną przez Covid-19
 • prawnik twierdzi, że RODO jest obecnie „polem minowym” dla organizacji, które chcą przestrzegać wszystkich zasad, a jednocześnie dopuszczają pracę zdalną

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/RODO-jest-juz-nieaktualne-Czas-je-zmienic,425915.html

Zmarły bez prawa do prywatności (1)

 • spadkobiercy, również dalsi, mogą dostać z banku całą historię rachunku bankowego z kilku lat – wraz z danymi innych osób, z którymi transakcje odnotowano
 • tak stało się po śmierci pewnego mężczyzny – jego siostry, sprawdzając stan finansów zmarłego w związku z postępowaniem spadkowym, otrzymały od banku wyciąg wszystkich operacji z kilku lat
 • zdaniem wdowy przepisy, na które przywołał bank, nie uprawniają do udostępnienia całej historii rachunku wraz z danymi innych osób – o ile zgadzają się, że można było przekazać informacje o zmianach stanu rachunku, to już nie dane osób, których dotyczyły transakcje i zaskarżyli oni decyzję do ówczesnego generalnego inspektora ochrony danych osobowych (dane przekazano spadkobierczyni w 2012 r.)
 • pod koniec grudnia 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następca GIODO) odmówił uwzględnienia skargi i w uzasadnieniu zwrócił uwagę, że rozpoznawał ją w oparciu na przepisach uchylonej już ustawy o ochronie danych osobowych – jego zdaniem na podstawie art. 23 ust. 1 tejże ustawy bank miał prawo przekazać spadkobiercom całą historię rachunku (przepis ten mówi o przetwarzaniu danych niezbędnych do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego)

Zmarły bez prawa do prywatności (2)

 • W sytuacji śmierci posiadacza rachunku bankowego spadkobiercom przysługują wszelkie prawa po zmarłym (…), w tym prawo do pełnej informacji nie tylko o stanie środków na tym rachunku w chwili śmierci posiadacza, lecz także prawo do pełnej historii rachunku bankowego, obejmującej obroty na tym rachunku, dane osób i podmiotów, które dysponowały wpłaty na ten rachunek” – napisano w uzasadnieniu decyzji.
 • trudno przesądzać, czy pod rządami RODO decyzja byłaby taka sama czy inna – jeśli taka sama, to w praktyce po śmierci posiadacza rachunku bankowego nie tylko przestają być chronione informacje o nim samym, lecz także o osobach, z którymi przeprowadzał jakiekolwiek transakcje, a przynajmniej jeśli chodzi o spadkobierców
 • w RODO również trudno odnaleźć jednoznaczne przepisy na ten temat – można odwołać się do art. 15 ust. 4 RODO, z którego wynika, że prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
 • jest też zasada minimalizacji danych – stosując ją, bank powinien ujawnić dane niezbędne z punktu widzenia prawa spadkowego, a jednocześnie zachować poufność tych, które są zbędne
 • co do zasady, RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych – nie oznacza to jednak, że przepisy krajowe nie mogą chronić prywatności po śmierci

Źródło: https://biznes.interia.pl/finanse/news-zmarly-bez-prawa-do-prywatnosci,nId,5086492

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z RODO aktualnościami

 

 

Powiązane artykuły

RODO aktualności
RODO aktualności – 19.03.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 27.02.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 12.02.2024 r.

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO