Artykuł 88. Protokół kontroli

1. Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu reprezentującego kontrolowanego;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz numer imiennego upoważnienia kontrolującego, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer imiennego upoważnienia;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;

7) wyszczególnienie załączników;

8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień;

9) pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;

10) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i kontrolowanego.

3. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje kontrolowanemu w celu podpisania.

4. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia do jego treści.

5. W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części, kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informacje o tym wraz z uzasadnieniem.

7. Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w tym protokole, zawierającą datę jej dokonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wzmianki dokonuje się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.

9. Protokół kontroli sporządza się w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. Protokół kontroli kontrolujący doręcza kontrolowanemu.

Powiązane artykuły

RODO w kadrach
Zmiany w kodeksie pracy i ZFŚS po 4 maja 2019 r.
dokumentacja RODO
Przetwarzanie danych osobowych pracowników zgodnie z RODO – wyodrębnienie procesów
Agencja Rekrutacyjna a RODO
Agencja rekrutacyjna, a RODO – jak powinna wyglądać współpraca
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO