RODO aktualności – 26.07.2022 r.

Jak doszło do naruszenia w Banku Millenium? Czy dane niedoszłych kredytobiorców powinny być usuwane? Czego boją się Polacy w cyberprzestrzeni? Czy zgoda na udostępnienie danych w zamian za bezpłatne usługi jest zgodna z prawem? Jakie zarzuty otrzymała francuska firma dostarczająca energię? Jak doszło do naruszenia w GGK? Jakie dane powinien zawierać wniosek o wypłatę dodatku energetycznego? W jakich sytuacjach kopiowanie dowodu osobistego jest dozwolone? Czy RODO zabrania oferowania zniżek w zamian za zgodę na przetwarzanie danych? Jak wygląda projekt państwowej bazy, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL? Jaka decyzja została podjęta w sprawie bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego? Jak doszło do naruszenia zasad legalności w Clearview Al Inc? Dlaczego duński organ ochrony zakazał korzystania z G Suite? Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zapobiec wypadkom? Jak praca zdalna urzędów odbiła się na bezpieczeństwie danych?

MULTIMEDIA

#RODOA [11.07.2022]
#RODOA [18.07.2022]
#RODOA [25.07.2022]
Pobierz PDFPobierz PDFPobierz PDF

Omówienie RODO aktualności na YouTube…

… albo w formie podcastu

WSA podtrzymuje decyzję UODO w sprawie kary nałożonej na Bank Millenium

 • UODO nałożył na administratora karę pieniężną w związku z naruszeniem ochrony danych, do którego doszło w wyniku zgubienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie korespondencji nadanej przez bank z danymi osobowymi, takimi jak: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania, numery rachunków bankowych, numer identyfikacyjny nadawany klientom banku.
 • Zdaniem sądu, organ nadzorczy prawidłowo uznał, że to bank jest administratorem danych osobowych, których dotyczyło naruszenie.
 • To bank bowiem, a nie operator pocztowy, określił cele i sposoby przetwarzania danych. Administratorem danych zawartych na dokumentach wewnątrz korespondencji jest podmiot je wysyłający i tylko on jako nadawca posiada wiedzę o tym, jakie dane przekazywane są w przesyłce.
 • Podmiot świadczący usługi kurierskie takiej wiedzy nie posiada. Co prawda, operatorzy pocztowi czy podmioty świadczące usługi kurierskie są administratorami, ale tylko danych widniejących na kopercie, czyli danych nadawców i adresatów, a więc danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego dostarczenia przesyłki.
 • Należy wskazać, że w zagubionej przesyłce znajdowały się dokumenty bankowe, co zatem pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż administratorem danych jest bez wątpienia bank, który też nadał tę przesyłkę i to on zobowiązany był do zrealizowania zarzucanych w zaskarżonej decyzji obowiązków, ciążących na administratorze.

Żródło: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2420
https://www.rp.pl/dane-osobowe/art36742931-kurier-zgubil-bank-zaplaci-za-naruszenie-rodo-zdecydowal-sad

WSA: Bank i Biuro Informacji Kredytowej muszą usunąć dane osobowe niedoszłego kredytobiorcy

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał, by SKOK i BIK usunęły dane osobowe, które zostały uzyskane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka.
 • Spółdzielcza Kasa odmówiła, skarżącej usunięcia danych uzasadniając, że przetwarza jej dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, z zastosowaniem 3-letniego terminu przedawnienia. UODO wskazało, że zebrany materiał dowodowy nie wykazał, by Anna M. wystąpiła z jakimkolwiek roszczeniem. BIK i SKOK nie zgodziły się z rozstrzygnięciem organu, co zaowocowało wniesieniem skarg.
 • Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przetwarzanie spornych danych osobowych jest możliwe w dwóch sytuacjach: kiedy dokonywana jest analiz ryzyka i ocena zdolności kredytowej (przed zawarciem umowy kredytu), w trakcie trwania umowy kredytu i po jej wygaśnięciu (przez określony w ustawie czas).
 • Przepisy nie zezwalają natomiast na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka, w sytuacji, gdy nie doszło do powstania stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia umowy kredytu.
 • Sąd nie zgodził się także z argumentem, że BIK będzie przetwarzał dane osobowe Anny M. w celu budowy modeli scoringowych. Wyjaśnienia wymaga, że scoring kredytowy jest metodą oceny wiarygodności podmiotu ubiegającego się o kredyt bankowy. Polega on na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty i je spłacają.

 https://www.prawo.pl/biznes/czy-bank-moze-przetwarzac-dane-osobowe-niedoszlego-kredytobiorcy,515830.html 

„Cyberzagrożenia – czego boją się Polacy?” – zaproszenie na webinarium

 • Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wnioski z badania pt. „Ochrona danych osobowych w 2022 roku”, które zostały przedstawione w dwuczęściowym raporcie: „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce” oraz „Cyberzagrożenia – czego boją się Polacy?”. Badanie przeprowadził serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA, pod patronatem UODO.
 • Pierwsza część raportu pt. „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce” zawiera analizę wyników badania oraz komentarze i wskazówki ekspertów na co dzień zajmujących się ochroną danych osobowych na temat wniosków wynikających ze sprawdzenia stanu wiedzy Polaków.
 • Druga część raportu pt. „Cyberzagrożenia – czego boją się Polacy?” odnosi się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem Polaków w sieci. Wyniki badania dostarczają wiedzy o największych obawach związanym z naruszeniem ich poufności danych osobowych czy prawa do prywatności.
 • Webinarium organizowane przez UODO odbędzie się 12 lipca 2022 r., o godz. 10.00.

Żródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2409

Zgoda na marketing. Usługa za udostępnienie danych musi mieć alternatywę

 • Za coraz więcej usług płacimy nie pieniędzmi, ale naszymi danymi i zgodą na ich wykorzystanie do różnych celów. Trend ten będzie narastał, dlatego tak ważna jest z jednej strony świadomość klientów, z drugiej zaś umożliwienie im wyboru.
 • Skargę, którą zajął się 7 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, złożyła Fundacja Panoptykon. Dotyczy ona kampanii reklamowej PZU Pomoc S.A. z 2019 r., w której reklamowano możliwość bezpłatnego ubezpieczenia dzieci na wakacje. Warunek był jeden – rodzic musiał wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez spółki z grupy kapitałowej PZU. Ani w reklamach zachęcających do skorzystania z tej oferty, ani na stronie internetowej, na której za pośrednictwem specjalnego formularza można było zawrzeć umowę bezpłatnego ubezpieczenia w zamian za zaznaczenie zgody marketingowej, nie informowano o możliwości skorzystania z równoważnej usługi bez konieczności godzenia się na wykorzystanie danych osobowych.
 • Sprawę zbadał Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale nie stwierdził naruszenia przepisów. Przekonały go wyjaśnienia PZU, zgodnie z którymi każdy klient mógł wykupić odpłatne ubezpieczenie u agenta ubezpieczeniowego. Panoptykon przekonuje natomiast, że w chwili rozpoczęcia akcji nie było o tym najmniejszej wzmianki.
 • Zdaniem UODO dobrowolności nie można rozpatrywać z perspektywy sposobu prezentowania oferty za pośrednictwem strony internetowej, „albowiem nie jest to w zakresie kompetencji organu ochrony danych”. Zdaniem autora skargi sposób i miejsce zaprezentowania alternatywnej możliwości zawarcia umowy ma kluczowe znaczenie dla oceny ważności zgody na przetwarzanie danych.

Żródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8486659,rodo-usluga-za-udostepnienie-danych-zgoda-na-marketing.html

CNIL nakłada na francuskiego producenta i dostawcę energii, kare w wysokości 1 000 000 euro

 • Francuski organ nadzorczy CNIL otrzymał szereg skarg dotyczących trudności napotykanych przez osoby fizyczne przy uwzględnianiu ich wniosków o dostęp do ich danych i sprzeciwu wobec otrzymywania wezwań do celów marketingu bezpośredniego przez francuskiego producenta i dostawcę energii, TotalEnergies Électricité et Gaz France
 • Spółce zarzucono:

– niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO).

– nieprzestrzeganie prawa dostępu do danych (art. 15 RODO) oraz prawa do sprzeciwu osób, których dane dotyczą (art. 21 RODO).

– niewywiązanie się z obowiązków związanych z trybem wykonywania praw (art. 12 RODO).

 • Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dochodzeń CNIL – nałożył grzywnę w wysokości 1 mln euro na Total nergies Électricité et Gaz France i postanowił ją upublicznić.
 • Wysokość tej grzywny została ustalona w świetle stwierdzonych naruszeń, a także wszystkich środków podjętych przez przedsiębiorstwo w trakcie postępowania w celu doprowadzenia do zgodności.

Żródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/commercial-prospection-french-sa-fines-totalenergies-electricite-et-gaz_en

Trzecia kara dla GGK – tym razem za niezgłoszenie naruszenia

 • Prezes UODO nałożył kolejną administracyjną karę pieniężną na Głównego Geodetę Kraju – jej wysokość to 60 tys. zł, a powodem tej sankcji było niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi oraz niepowiadomienie o nim osób, których dane dotyczą
 • decyzja nakazuje też powiadomić o naruszeniu osoby, których ono dotyczyło
 • na początku kwietnia 2022 roku przez ponad 48 godzin w serwisie prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju, czyli www.geoportal.gov.pl widoczne były numery ksiąg wieczystych – posiadając numer księgi wieczystej w łatwy sposób można ustalić szereg danych właścicieli nieruchomości w tym ich m.in. ich numery PESEL, imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres nieruchomości
 • UODO o naruszeniu dowiedział się jednak nie od administratora, który powinien to zgłosić organowi nadzorczemu, ale z mediów
 • ponieważ w dalszym ciągu nie wpłynęło zgłoszenie naruszenie ochrony danych osobowych od GGK, to organ nadzorczy wszczął postępowanie administracyjne – w toku tego postępowania GGK utrzymywał, że numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi oraz że numery ksiąg są też widoczne w innych serwisach i krótkotrwałe pojawienie się numerów w serwisie www.geoportal.gov.pl nie spowodowało jakiegokolwiek ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą
 • wydając decyzję organ nadzorczy wziął pod uwagę m.in. to iż w jego ocenie naruszenie miało dużą wagę i poważny charakter, a niezgłoszenie tego incydentu do UODO, jak i niepowiadomienie osób było umyślne – znaczenie dla kary miało również, to że UODO o naruszeniu dowiedział się z mediów, a nie od samego administratora danych

Żródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2411 https://www.prawo.pl/samorzad/dane-osobowe-kara-dla-glownego-geodety-kraju,516201.html

Aby żądać numeru PESEL, trzeba mieć podstawę

 • administracja samorządowa nie może wymagać od mieszkańców podawania numeru PESEL bez podstawy prawnej – uzależnienie wypłaty dodatku energetycznego od złożenia wniosku ze wskazaniem tego numeru jest bezprawne – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
 • Rada Miejska w Stąporkowie uchwaliła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w którym wymagała podania numeru PESEL, dodając do tego specjalną klauzulę o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań
 • Wojewoda świętokrzyski zaskarżył tę uchwałę do sądu, uznając, że samorząd nie może wymagać od swych mieszkańców podania tego numeru, bo dane te nie są niezbędne do wypłaty dodatku energetycznego – umieszczenie takiej rubryki we wzorze wniosku jest więc nadmiarowe i kłóci się z wynikającą z RODO zasadą minimalizacji.
 • Rada Miejska w odpowiedzi na skargę podkreśliła, że żaden przepis prawa nie reguluje, co powinno się znajdować we wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – dlatego też, jej zdaniem, uchwała nie naruszała prawa
 • nie przekonało to sądu, który przypomniał, że za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym – tak też jego zdaniem stało się w przypadku spornej uchwały

Żródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8490464,aby-zadac-numeru-pesel-trzeba-miec-podstawe.html

Kopiowanie dowodów osobistych przez banki jest uzasadnione - UODO zmienia stanowisko

 • organ ochrony danych osobowych dopuszcza skanowanie nawet przy zawieraniu najprostszych umów, np. zakładaniu konta – oznacza to zmianę stanowiska organu
 • UODO w decyzji z 10 czerwca 2022 r. jednoznacznie stwierdził, że na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) instytucje finansowe są uprawnione do wykonywania i zbierania kopii dokumentów tożsamości swoich klientów przy zawieraniu najprostszych nawet umów
 • w praktyce oznacza to, że zarówno klient będący konsumentem, jak i przedsiębiorca udający się do banku w celu założenia konta firmowego nie mogą odmówić zeskanowania swojego dowodu osobistego, jeśli chcą, żeby taki produkt bankowy został im udostępniony
 • ta decyzja, wydana w sporze między bankiem a klientem kwestionującym prawo banku do zeskanowania jego dowodu przy otwieraniu kona bankowego, oznacza, że Prezes UODO znacząco zmienił swoje stanowisko w tej kwestii
 • w opisywanej najnowszej decyzji z 2022 r. organ podzielił stanowisko banku, że rachunek bankowy już w swojej istocie stanowi produkt rodzący ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – nie mają znaczenia inne okoliczności, jak np. saldo rachunku czy dokonywane na koncie transakcje
 • w konsekwencji już samo otwieranie rachunku klientowi uzasadnia konieczność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego opisanych w ustawie AML

Żródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8489919,czy-mozna-kopiowac-dowody-osobiste.html

Sąd: UODO musi dogłębniej zbadać promocję PZU Pomoc (1)

 • sąd nie rozstrzygnął, czy klient, któremu proponuje się darmową usługę za przekazanie danych, musi w tym miejscu i czasie otrzymać alternatywną ofertę – uznał bowiem, że na to za wcześnie, bo Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niewystarczająco zbadał akcję promocyjną PZU Pomoc
 • sprawa dotyczy kampanii reklamowej PZU Pomoc SA z 2019 r., w której reklamowano możliwość bezpłatnego ubezpieczenia dzieci na wakacje – warunek był jeden – rodzic musiał wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez spółki z grupy kapitałowej PZU
 • ani w reklamach zachęcających do skorzystania z tej oferty, ani na stronie internetowej, na której za pośrednictwem specjalnego formularza można było zawrzeć umowę bezpłatnego ubezpieczenia w zamian za zaznaczenie zgody marketingowej, nie informowano o możliwości skorzystania z równoważnej usługi, bez konieczności godzenia się na wykorzystanie danych osobowych
 • RODO nie zabrania oferowania zniżek czy też nawet darmowych usług w zamian za zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale wymaga, by równocześnie dostępna była alternatywna oferta, która takiej zgody nie wymaga
 • klasycznym przykładem są usługi telekomunikacyjne, przy których klient często może dostać zniżkę, jeśli zgodzi się na otrzymywanie reklam – tyle że wówczas sytuacja jest klarowna – jeśli nie chce dostawać reklam, to po prostu płaci nieco więcej
 • tu zaś klient, który chciał skorzystać z tej akcji, nie miał takiego wyboru – albo wypełnił formularz, zaznaczając wymagane zgody na profilowanie i marketing, albo też musiał poszukać innej oferty

Sąd: UODO musi dogłębniej zbadać promocję PZU Pomoc (2)

 • zdaniem Fundacji Panoptykon, która zawiadomiła UODO, oznacza to, że klient musi mieć w tym samym miejscu i czasie możliwość zawarcia alternatywnej umowy, w której nie zgodzi się na przetwarzanie danych do celów marketingowych
 • PZU przekonuje z kolei, że nie ma takiego obowiązku – wystarczyło, że oferował inne ubezpieczenie, które można było zawrzeć za pośrednictwem agenta bądź też w jego oddziale
 • Prezes UODO zaakceptował te wyjaśnienia i uznał, że nie doszło do naruszenia przepisów
 • Panoptykon zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego
 • sąd uchylił decyzję UODO, ale nie wypowiedział się co do meritum sporu – uznał bowiem, że na to za wcześnie, bo UODO musi dogłębniej zbadać sprawę, a to dlatego, że jego decyzja dotyczyła stanu po zmianie regulaminu promocji, która nastąpiła już po wystąpieniu do PZU, pomija natomiast sytuację sprzed tej zmiany

Żródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8488838,pzu-pomoc-promocja-dane-osobowe-uodo.html

Centralna baza pomoże zastrzec PESEL

 • powstanie centralna baza, w której każdy będzie mógł za darmo zastrzec swój numer PESEL, tak aby uniemożliwić wzięcie na niego pożyczki
 • Polacy, którzy padli ofiarą wycieku lub kradzieży danych, byli dotychczas pozostawieni samym sobie – jedyne, co mogli zrobić, to szukać pomocy w jednym z komercyjnych serwisów pozwalających monitorować, czy ktoś nie próbuje wziąć kredytu lub pożyczki na ich nazwisko
 • rząd rozpoczął prace koncepcyjne nad stworzeniem państwowej bazy, w której każdy będzie mógł za darmo zastrzec swe dane
 • na razie nie wiadomo, jak konkretnie ma działać nowy serwis – trwają prace koncepcyjne nad jego stworzeniem
 • z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to strona internetowa w domenie gov.pl, za pośrednictwem której każdy będzie mógł zastrzec swoje dane – takie zastrzeżenie zostanie odnotowane w bazie, w której instytucje finansowe i firmy telekomunikacyjne będą miały obowiązek sprawdzić informacje przed zawarciem każdej umowy
 • jeśli okaże się, że numer PESEL jest zastrzeżony, to firma nie będzie mogła udzielić kredytu lub pożyczki ani zawrzeć umowy telekomunikacyjnej

Żródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8488900,wyciek-danych-baza-danych-zastrzezenie-pesel.html

Nie będzie bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego

 • Po uwagach UODO z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw usunięto przepisy przewidujące utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
 • UODO postawił pytanie o cel utworzenia i prowadzenia przez ministra bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Cel ten był tym bardziej niejasny, że zgodnie z projektowanymi przepisami wskazany minister miałby na bliżej niesprecyzowanych zasadach udostępniać dane z tej bazy przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, a więc niekoniecznie przedsiębiorcom ubiegającym się o rekompensaty.
 • Organ nadzorczy wskazał, że wątpliwe jest, by stworzenie takiej bazy spełniało wymogi RODO w zakresie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, a przetwarzanie zamieszczanych w niej danych osobowych nie naruszało zasady ograniczenia celu. W jego opinii, wzgląd na zasady minimalizacji danych oraz zgodności z prawem przemawia przeciwko przyjętemu w projekcie otwartemu katalogowi danych osobowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty.

Żródło: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2419

Grecki organ ochrony danych nakłada na Clearview AI karę w wysokości 20 mln euro

 • Urząd rozpatrzył skargę przeciwko Clearview AI Inc, złożoną przez cywilną organizację non-profit „Homo Digitalis” w imieniu skarżącego, który twierdził, że nie był usatysfakcjonowany w związku z prawem dostępu, z którego skorzystał przed wyżej wymienioną firmą. W skardze wniesiono również o zbadanie praktyk pozwanej spółki w całości z punktu widzenia ochrony danych osobowych.
 • Grecka organ ochrony danych nałożyła karę w wysokości dwudziestu milionów euro (20 000 000) na Clearview AI Inc za naruszenie zasad legalności i przejrzystości.
 • Ponadto Urząd nakazał przedsiębiorstwu zastosowanie się do tego, aby spełniło wniosek skarżącego o dostęp do danych osobowych, nakładając jednocześnie (na to samo przedsiębiorstwo) zakaz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób znajdujących się na terytorium Grecji, przy użyciu metod zawartych w usłudze rozpoznawania twarzy.
 • Na mocy niniejszej decyzji Urząd nakazał Clearview AI Inc. usunięcie danych osobowych podmiotów znajdujących się w Grecji, które spółka gromadzi i przetwarza przy użyciu wyżej wymienionych metod.

Żródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-dpa-fines-clearview-ai-20-million-euros_pl

Duński organ ochrony danych wprowadza zakaz korzystania z G Suite w gminie Elsinore

 • Duńska organ ochrony danych podjął decyzję we wrześniu 2021 r., w której gmina Elsinore została zobowiązana do przeprowadzenia oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych przez gminę w szkole podstawowej przy użyciu Google Chromebooks i Workspace.
 • Na podstawie dokumentacji i oceny ryzyka dla osób, których dane dotyczą, przygotowanej przez gminę Elsinore, duński organ ochrony danych stwierdził obecnie, że przetwarzanie nie spełnia wymogów RODO w kilku punktach.
 • Duński organ ochrony danych stwierdził, że gmina jako administrator danych nie oceniła pewnych szczególnych zagrożeń związanych z konstrukcją podmiotu przetwarzającego dane w odniesieniu do czynności przetwarzania, które administrator może wykonywać jako organ publiczny. Ponadto umowa o przetwarzaniu danych (DPA) stanowi, że informacje mogą być przekazywane do państw trzecich w sytuacjach wsparcia technicznego bez wymaganego poziomu bezpieczeństwa i ochrony.
 • Organ zauważył, że wiele konkretnych wniosków zawartych w tej decyzji prawdopodobnie będzie miało zastosowanie do innych duńskich gmin, które stosują te model procesora.

Żródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/danish-dpa-imposes-ban-use-google-workspace-elsinore-municipality_pl

Sztuczna inteligencja zapobiegnie wypadkom. Ukraiński pomysł

 • Start-up Discoperi ma plan, aby technologia sztucznej inteligencji (AI), dzięki analityce obrazu z kamer, ograniczyła liczbę niebezpiecznych zdarzeń na ulicach. Wojna za naszą wschodnią granicą mocno pokrzyżowała firmie szyki, ale jej twórca chce rozwijać swój innowacyjny projekt za granicą. Na celowniku jest Polska.
 • Discoperi ma system, który nie musi wcale ograniczać się wyłącznie do ruchu drogowego. Wykorzystywana przez start-up technologia AI jest w stanie śledzić i analizować również przepływ ludzi czy towarów. – Zbudowaliśmy sieć neuronową do liczenia osób. Nie jest to technika typu face-ID
 • Ukraińskie rozwiązanie pozwala użytkownikom lepiej diagnozować ludzi w tłumie: poznać ich wiek, płeć, określić liczbę osób poruszających się w różnych kierunkach. Co ważne, zachowując zasady RODO. – Nasza sztuczna inteligencja może być stosowana w przypadku klientów B2B, jak np. sklepów czy lotnisk, jak też B2G. W tym wypadku system jest w stanie analizować np. grupy migrantów

Żródło: https://cyfrowa.rp.pl/technologie/art36721841-sztuczna-inteligencja-zapobiegnie-wypadkom-ukrainski-pomysl

Praca zdalna w urzędach odbiła się na bezpieczeństwie danych

 • W połowie urzędów pracujących zdalnie w czasie pandemii nie wprowadzono systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Dbano głównie o dane osobowe, choć należało zatroszczyć się o poufność każdego rodzaju przetwarzanych informacji.
 • Kontrolerzy sprawdzali to w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, dwóch jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej, dwóch jednostkach samorządu powiatowego i pięciu jednostkach samorządu gminnego.
 • Kontrola NIK pokazała, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), która pełni obowiązki Ministerstwa Cyfryzacji, nie monitorowała tego, jak podczas pracy na odległość chroniono przetwarzane mobilnie dane.
 • Część instytucji nie przestrzegała własnych zasad związanych z pracą na indywidualnych kontach systemu operacyjnego, szyfrowaniem twardych dysków służbowych komputerów czy postępowaniem z zewnętrznymi nośnikami danych.
 • Z danych Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM wynika, że w 2020 r. doszło do 388 incydentów bezpieczeństwa w administracji publicznej, a tylko do sierpnia 2021 r. do kolejnych 287.

Żródło: https://www.rp.pl/urzednicy/art36722251-nik-urzednicy-na-home-office-a-dane-w-niebezpieczenstwie

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8495329,praca-zdalna-w-urzedach-kontrola-nik-bezpieczenstwo-danych.html

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z RODO aktualnościami

 

 

Powiązane artykuły

RODO aktualności
RODO aktualności – 04.06.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 23.05.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 06.05.2024 r.

2 Odpowiedzi

  1. Łukasz Zegarek

   PESEL nie jest losowym ciągiem cyfr. Poza „zakodowaniem” daty urodzenia i płci, jest generowany na podstawie specjalnego algorytmu. Jeśli coś w przedstawionym numerze PESEL nie będzie pasowało pracownikowi banku (np. data urodzenia, płeć albo niezgodność numeru z algorytmem) – od razu zapali mu się „żółta lampka ostrzegawcza”. Więcej o algorytmie generowania numerów PESEL dowie się Pan chociażby tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL . Szczególnie sekcja: Cyfra kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO