RODO aktualności – 13.09.2022 r

Jak doszło do wycieku danych w Getin Banku? Czy dane osób zgłaszających zatrucie Odry, są bezpieczne? Czy Google naruszył zasady unijnej dyrektywy o prywatności? Jak działa Centralna Informacja Emerytalna? Przed jakimi RODO-pytaniami stanął Minister Sprawiedliwości i Krajowa Rada Sądownictwa? Czy rząd uregulował kwestie przestrzegania sanitarnych obostrzeń w zakładach pracy? Czy samobieżne odkurzacze są w pełni RODO-bezpieczne? W jaki sposób przechowywane są dane wiernych holenderskich kościołów? Co było podstawą nałożenia kary na Meta? Jak doszło do wycieku danych w Rumunii? Czego dowiemy się z sierpniowego newslettera UODO?

MULTIMEDIA

#RODOA [29.08.2022]
#RODOA [05.09.2022]
#RODOA [12.09.2022]
Pobierz PDFPobierz PDFPobierz PDF

Omówienie RODO aktualności na YouTube…

… albo w formie podcastu

Wyciek z Getin Banku - przesyłka z danymi klientów trafiła pod zły adres

 • Getin Bank w wyniku pomyłki przesłał do swojego klienta wewnętrzną korespondencję, zawierającą dane blisko 40 osób – mężczyzna opisał sprawę w Internecie, dodając, że dokumenty, które otrzymał, posiadają m.in. numery umów czy adresy kredytobiorców
 • informację o wycieku dokumentów potwierdził już Getin Bank, przyznając, że przesyłka wewnętrzna trafiła pod zły adres w wyniku błędu ludzkiego
 • rzecznik prasowy zapewnił również, że zdarzenie miało charakter jednostkowy, a dokumenty są już w placówce
 • W wyniku błędu ludzkiego przesyłka wewnętrzna zawierająca dane blisko 40 klientów posiadających w naszym banku kredyty hipoteczne trafiła do niewłaściwego odbiorcy. Zdarzenie to miało charakter jednostkowy, a przesyłka wraz z danymi została już zabezpieczona w banku. – przekazał rzecznik prasowy Getin Bank
 • nie wiadomo natomiast, czy klienci, których dane trafiły w niepowołane ręce, zostali już o tym poinformowani
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że do tej pory nie dotarło zgłoszenie w tej sprawie
 • organ przekazał, m.in. że administrator ma obowiązek powiadomienia o sprawie osoby, których dane trafiły w niepowołane ręce w przypadku, gdy zakres informacji oprócz imienia i nazwiska obejmuje dane takie, jak m.in. numer PESEL

Źródło: https://strefabiznesu.pl/wyciek-z-getin-banku-przesylka-z-danymi-klientow-trafila-pod-zly-adres/ar/c3-16792045

Wyciek danych osobowych osób, które składały skargi ws. trucia rzek

 • imiona, nazwiska, adresy e-mail, dokładne adresy zamieszkania, czy numery telefonów – takie dane osób, które dokonały zgłoszeń, przekazały swoje podejrzenia w sprawie związanej z zatruciem rzeki Odry, ale także innych rzek wyciekły z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • dane te były dołączone do pisma skierowanego przez Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ do Mariusza Wojewódki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • jednak mail trafił także do innych – całkiem nieuprawnionych do otrzymania takich informacji osób
 • sprawa ta jest obecnie przez UODO analizowana i wyjaśniane są okoliczności związane z zaistniałym naruszeniem
 • GIOŚ poinformował osoby, które dokonywały zgłoszeń w sprawie trucia rzek o tym, iż ich dane wyciekły

Żródło: https://lwowecki.info/gios-nabral-wody-w-usta-ale-konsekwencji-nie-uniknie/

Francja: nowa skarga na Google w sprawie reklam na gmailu

 • grupa zajmująca się ochroną prywatności, NOYB, złożyła skargę do francuskiego organu nadzoru ochrony danych, CNIL, twierdząc, że Google naruszył zasady unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące marketingu bezpośredniego, nie uzyskując zgody użytkowników gmaila na reklamy wyświetlane w ich skrzynkach odbiorczych, wraz z promocyjnymi e-mailami, na które faktycznie się zarejestrowali
 • skarga NOYB powołuje się na orzeczenie TSUE z zeszłego roku, w odrębnej sprawie dotyczącej wykorzystania poczty elektronicznej do marketingu bezpośredniego, w którym trybunał wyjaśnia, że reklamy wyświetlane w skrzynce odbiorczej użytkownika stanowią „korzystanie z poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego” — który, zgodnie z zasadami ePrivacy, wymaga zgody użytkownika
 • e-maile reklamowe w gmailu różnią się od prawdziwych e-maili, tylko tym, że zawierają etykietę „reklama” i brak datownika
 • w skardze stwierdzono, że użytkownicy gmaila nie wyrazili zgody na spamowanie reklamami Google
 • francuski CNIL był aktywnym regulatorem Google w kwestiach prywatności, wykorzystując kompetencje, jakie może mieć w ramach ePrivacy – które, w przeciwieństwie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie wymaga, aby skargi transgraniczne były kierowane do wiodącego organu ochrony danych (w przypadku Google – Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych) — unikanie wąskiego gardła RODO, które spowolniło egzekwowanie prywatności w stosunku do Big Tech

Źródło: https://techcrunch.com/2022/08/24/gmail-spam-ads-eprivacy-complaint/

Większa ochrona danych emerytalnych

 • Centralna Informacja Emerytalna to nowa platforma, której utworzenie planuje rząd, ma zapewnić Polakom dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych – po zalogowaniu będzie można dowiedzieć się nie tylko, jaka będzie emerytura z ZUS czy KRUS, lecz także poznać stan wszystkich oszczędności emerytalnych zgromadzonych w IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE
 • to jednak wymaga pobrania danych z ponad 150 źródeł
 • zagregowanie tak wielu informacji w sposób naturalny powoduje pytania z jednej strony o bezpieczeństwo tej megabazy, a z drugiej o to, czy nie zostanie ona wykorzystana do szczegółowego profilowania obywateli – wątpliwości te miał również rzecznik praw obywatelskich
 • projekt ustawy o CIE został zmieniony, aby uwzględnić szereg uwag zgłoszonych podczas konsultacji
 • zmiany te mają zwiększyć bezpieczeństwo danych
 • Centralna Informacja Emerytalna sama nie pobierze danych, dopóki obywatel nie założy profilu na tej platformie – same dane zostaną zaś podzielone na dwie odrębne grupy
 • jednoznacznie stwierdzono również, że ustawa nie będzie umożliwiała profilowania posiadaczy produktów emerytalnych w rozumieniu RODO

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8521986,rodo-dane-emerytalne-osobowe-ochrona.html

Ochrona danych kandydatów na sędziów – działania RPO

 • podczas analizy kandydatów na sędziów badane są m.in. akta spraw, które prowadzili – nie jest natomiast jasne, jak mają być chronione dane osobowe i informacje objęte choćby tajemnicami zawodowymi, które są w nich zawarte
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, bazując na wnioskach obywateli, zapytał o to Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radą Sądownictwa
 • po pierwsze: dane przedkładane przez kandydatów będących adwokatami, radcami prawnymi i notariuszami objęte są tajemnicą zawodową, od której ustawa nie przewiduje wyjątku w przypadku postępowania nominacyjnego na sędziego
 • akta mogą też zawierać dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiące informacje niejawne
 • RPO pyta m.in. o to, czy istnieją przepisy wewnętrzne wydane przez Ministra Sprawiedliwości regulujące sposób zabezpieczenia danych zawartych w aktach spraw badanych w ramach postępowania w przedmiocie wyłonienia kandydatów na sędziów, w szczególnych danych objętych tajemnicą zawodową, tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiących informacje niejawne?
 • kolejna istotna kwestia, to w ocenie RPO – to czy przed przedstawieniem przez prezesa sądu sędziom-wizytatorom dokonującym oceny kwalifikacyjnej kandydata akt sprawy (sądowej, prokuratorskiej, notarialnej czy związanej ze sporządzeniem opinii prawnej), sprawdzane jest czy zawierają one informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa lub przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • RPO pyta również, czy zdarzają się przypadki udostępniania akt spraw prowadzonych przez danego kandydata innym osobom niż sędziowie-wizytatorzy np. członkom Krajowej Rady Sądownictwa

Żródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ochrona-danych-kandydatow-na-sedziow-pismo-rpo,517096.html

COVID-19 w zakładach pracy – BHP a RODO

 • w pandemii wiele mówiło się o potrzebie uregulowania w prawie zasad mierzenia temperatury w zakładach pracy i urzędach, testowaniu i szczepieniach przeciwko COVID-19 – mimo postulatów pracodawców rząd nie zdecydował się na uregulowanie tych kwestii
 • na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia na zasadach ogólnych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – to, jak będzie wyglądała organizacja pracy w poszczególnych zakładach pracy, będzie zależało od pracodawcy
 • jakiekolwiek działania podejmowane przez pracodawców i środki przez nich wdrażane, już na etapie ich projektowania, muszą uwzględniać RODO – mają być oceniane pod kątem celu, czyli rzeczywistej potrzeby wdrożenia, adekwatne do tego celu, a także zdolne do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i poufności danych
 • pracodawcy mogą tak działać, aby albo wdrażać rozwiązania, z którymi nie jest związane przetwarzania danych osobowych, by w konsekwencji nie musieć stosować RODO, a jeżeli będą – to powinni to robić tak, aby wdrażane przez nich środki były zgodne z RODO
 • przykład – można próbować kierować się interpretacją, że badanie temperatury jest dopuszczalne , jeżeli pomiar nie będzie utrwalany

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/jak-pracodawcy-moga-zabezpieczyc-pracownikow-przed-covidem,517000.html

Dostępność IOD (1)

 • firmy zapominają, że muszą wskazywać inspektorów ochrony danych z imienia i nazwiska oraz umożliwiać kontakt z nimi – UODO analizuje wyniki pierwszej akcji kontrolnej
 • nie wiadomo, ilu IOD powołano w Polsce – choć trzeba ich zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to ten nie prowadzi związanych z tym statystyk
 • wiosną UODO wysłał do 20 administratorów zestaw pytań, w których poruszono również kwestię wypełniania tych obowiązków
 • wyniki akcji nie są jeszcze znane – trwają analizy odpowiedzi – zaniepokojenie może jednak budzić już sama reakcja niektórych zapytanych
 • Niestety, część z administratorów podeszła w sposób bardzo lekceważący do zadanych pytań, udzielając bardzo lakonicznych odpowiedzi i nie popierając ich żadnym dokumentem pomimo wyraźnego wezwania do przedstawienia dowodów potwierdzających składane wyjaśnienia. W tych przypadkach ponownie zostali oni wezwani w tym zakresie do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami, ale są też przypadki, w których UODO podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontroli u takiego administratora, oczywiście w zakresie objętym treścią pytań – mówi Ewelina Janczylik-Foryś, zastępca rzecznika prasowego UODO
 • nie wszystkie firmy ułatwiają kontakt z IOD – na stronach internetowych części z nich nie sposób odnaleźć adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska

Dostępność IOD (2)

 • należałoby przyjąć zasadę, że dostęp do tej informacji powinien być możliwy za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć, np. poprzez link „Kontakt” czy wyraźnie oznaczony link „Ochrona danych osobowych
 • UODO we wskazówkach przestrzega przed umieszczaniem danych w miejscu wymagającym długiego przeszukiwania, np. w „Aktualnościach” czy „Polityce prywatności” – z sygnałów, które do niego docierają, wynika, że dla wielu osób nie jest jasne, gdzie mogą znaleźć dane kontaktowe.
 • równie ważna jest dostępność IOD wewnątrz struktury samej firmy – z tym też są problemy, bo wiele firm zatrudnia zewnętrznych inspektorów, którzy potrafią obsługiwać nawet po kilkadziesiąt różnych podmiotów
 • utrudniony kontakt z IOD bywa również w międzynarodowych korporacjach, gdzie jedna osoba w teorii obsługuje wiele spółek lub oddziałów
 • w wydanej w 2021 r. decyzji luksemburski organ (CNPD) uznał, że w przypadku działającej w tym kraju córki zależnej kontakt z umiejscowionym za granicą IOD nie był wystarczający – lokalnie sprawami z zakresu ochrony danych zajmowała się bowiem inna osoba, która jedynie raportowała zagranicznemu IOD

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8526957,dane-osobowe-rodo-naruszenie-ochrona-danych.html

Samobieżne odkurzacze a prywatność

 • Amazon kupił producenta samobieżnych odkurzaczy Roomba – firmę iRobot
 • kupując iRobota, Amazon może zyskać coś, czym nigdy jeszcze nie dysponował – wstęp do domu każdego z posiadaczy samobieżnego odkurzacza Roomba
 • który jest właścicielem największego na świecie sklepu internetowego, zyska wiedzę nie tylko o tym, jak wygląda mapa mieszkania osób korzystających z tego sprzętu, co już samo w sobie bardzo wiele zdradza np. na temat jego statusu materialnego
 • Amazon dowie się, na co Roomba wpada podczas pracy na podłodze; czy są to zabawki dziecięce? Czy może akcesoria dla psa? A może w mieszkaniu, po którym się porusza, nie ma w ogóle mebli? Jeśli tak – dlaczego nie zaproponować użytkownikowi ich zakupu, a przy okazji – nie przyswoić wszystkich dodatkowych informacji, nie złożyć ich razem z innymi danymi w spójny profil i nie wykorzystać do celów marketingowych?
 • w chwili, gdy iRobot stanie się własnością Amazona, możemy mieć pewność, że odkurzacze te będą nie tylko komunikować się z innymi urządzeniami w sieci domowej użytkownika, ale że wraz z nimi będą przekazywać zgromadzone na jego temat dane jednej firmie –Amazonowi

Źródło: https://cyberdefence24.pl/cybermagazyn/cybermagazyn-samobiezne-odkurzacze-a-nasza-prywatnosc-ile-kosztuje-nas-wygoda

Holandia: Kościół straci dostęp do danych osobowych obywateli RPO

 • holenderski rząd automatycznie przekazywał kościołom dane osobowe zarejestrowanych w nich wiernych, w tym informacje o zawarciu przez nich związków małżeńskich, rozwodach, zgonach, narodzinach dzieci i przeprowadzkach
 • holenderski organ ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens) uznał udostępnianie informacji o wiernych za sprzeczne z RODO
 • w Holandii wszystkie dane mieszkańców gromadzone są obowiązkowo przez gminy i przechowywane w podstawowym rejestrze osób – w gminach dokonuje się wpisu np. o zawarciu małżeństwa, narodzinach dziecka czy zameldowaniu; w przypadku przeprowadzki informacje przenoszone są z jednego urzędu gminy do drugiego.
 • od lat dane 5,1 mln wierzących Holendrów trafiają automatycznie z rejestru do kościelnej bazy danych tzw. SILA
 • organ ochrony danych wskazał rządowi, żeby ten przestał przekazywać kościołom dane wiernych – o dostęp do danych osobowych z rejestru mogą wnioskować instytucje rządowe, które potrzebują tego typu informacji do wykonywania swoich działań statutowych lub jeśli służy to ważnemu interesowi społecznemu, a przekazywanie danych kościołom nie służy interesowi społecznemu, więc nie jest konieczne
 • holenderski rząd przygotował już odpowiednie regulacje zakładające, że wierni będą musieli wyrazić zgodę na to, żeby ich dane były przekazywane instytucjom kościelnym – rzecz w tym, że w obecnym kształcie przepisy te dotyczą jedynie nowych członków kościoła, pomijają zaś dotychczas zarejestrowanych wiernych, których nigdy nikt o zgodę nie zapytał
 • na takie rozwiązanie organ ochrony danych nie zamierza się zgodzić

Żródło: https://www.dw.com/pl/holandia-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-straci-dost%C4%99p-do-danych-osobowych-obywateli/a-63075125

Irlandia: Meta z karą 405 mln EUR

 • irlandzki urząd ochrony danych osobowych nałożył na Meta karę w wysokości 405 mln euro
 • kara dotyczy przetwarzania przez Instagram danych nieletnich użytkowników
 • rzecznik prasowy Meta powiedział, że firma zamierza odwołać się od kary
 • podstawą nałożenia kary był częściowo fakt, że Instagram pozwolił dzieciom na prowadzenie kont biznesowych na swojej platformie – na kontach biznesowych na Instagramie podawany jest numer telefonu i adres e-mail posiadacza konta, co oznacza, że dane te były widoczne
 • organ ustalił również, że konta osób w wieku od 13 do 17 lat miały domyślnie ustawioną opcję „publiczne”
 • pełne szczegóły orzeczenia zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu
 • To dochodzenie dotyczyło starych ustawień, które zaktualizowaliśmy ponad rok temu, a od tego czasu udostępniliśmy wiele nowych funkcji, które pomagają zapewnić nastolatkom bezpieczeństwo i prywatność ich informacji — powiedział rzecznik Meta
 • grzywna jest drugą co do wielkości karą nałożoną na firmę technologiczną na mocy RODO – największą była kara w wysokości 887 mln dol. nałożona na firmę Amazon w lipcu 2021 r.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/media/internet/meta-z-kara-405-mln-euro-przez-lekcewazenie-prywatnosci-dzieci-na-instagramie/cyzltk5

Rumunia: Enel Energie Muntenia SA z karą 10 tys. EUR

 • śledztwo zostało wszczęte w wyniku zawiadomień przekazanych przez osobę fizyczną, która poinformowała, że po telefonicznym wniosku skierowanym do Enel Energie Muntenia SA otrzymała z adresu odpowiedź skierowaną do innego klienta wraz z kilkoma dokumentami
 • Enel Energie Muntenia SA nie przedstawił jednoznacznych informacji dotyczących powodów, dla których jeden z jego pracowników przesłał błędnie odpowiedź powoda
 • administrator nie przedstawił również dowodów, z których wynika, że podjął działania naprawcze w celu zmniejszenia ryzyka, któremu podlegały dane osobowe oraz w celu dalszego zapobiegania ujawnieniu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych
 • administrator nie przedstawił dowodów dotyczących zgłoszenia tego incydentu rumuńskiemu organowi nadzorczemu
 • w wyniku dochodzenia na Enel Energie Muntenia SA nałożono karę grzywny i naganę w następujący sposób:

grzywna w wysokości 49 337 lei (równowartość 10 000 euro) za naruszenie przepisów art. 32 RODO – brak odpowiednich środków bezpieczeństwa

nagana za naruszenie przepisów art. 33 RODO – niezawiadomienie organu o naruszeniu

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/romanian-supervisory-authority-fines-enel-energie-muntenia-sa-breaching_en

Sierpniowo-wrześniowy newsletter UODO (1)

 • w sierpniowo-wrześniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

NIEKTÓRE Z PRZEPISÓW USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ DYREKTYWĘ POLICYJNĄ DOTYCZĄCE IOD WYMAGAJĄ ZMIAN

 • z wnioskiem w tej sprawie Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, że jest to istotne dla zapewnienia odpowiedniego statusu inspektora ochrony danych

JAK STAROSTOWIE POWINNI POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI NOŚNIKAMI DANYCH OSOBOWYCH?

 • starostowie, realizując zadania określone w ustawie o rzeczach znalezionych, muszą pamiętać, że w sytuacji, w której mają do czynienia z nośnikami mogącymi zawierać dane osobowe, muszą przestrzegać przepisów RODO

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY Z UCZNIEM NIE DO DZIENNIKA LEKCYJNEGO

 • w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, by w dzienniku lekcyjnym zamieszczać informacje o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Informacje o uczniu dotyczące kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być zamieszczane w indywidualnej teczce ucznia

Sierpniowo-wrześniowy newsletter UODO (2)

UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELOWI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZESTNICZĄCEMU W PRACACH

ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA IPET

 • nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa

MNIEJ DANYCH O KANDYDATACH NA ŁAWNIKÓW

 • projektodawca uwzględnił uwagi UODO i zweryfikował zakres danych, jaki ma być pozyskiwany o kandydatach na ławników

UPOMNIENIE ZA BRAK PRAWIDŁOWEGO ZAWIADOMIENIA O NARUSZENIU OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • gdy dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu
 • zawiadomienie należy sporządzić jasnym i prostym językiem, z podaniem wszystkich informacji wymaganych przepisami prawa art. 34. ust.2 RODO

Źródło: Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z RODO aktualnościami

 

 

Powiązane artykuły

RODO aktualności
RODO aktualności – 19.03.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 27.02.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 12.02.2024 r.

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO