RODO aktualności – 18.05.2021 r.

Czy numery Ksiąg Wieczystych to dane osobowe? Dlaczego Prezes UODO zwrócił się do władz Facebooka? Czy fińska skarbówka może ujawniać dane swoich podatników? Do jakiego naruszenia doszło w amerykańskiej firmie Disqus? Czy UE może znieść cyfrową prywatność korespondencji? Dlaczego przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów wymagają doprecyzowania? Czego dowiemy się z majowego numeru newslettera UODO? Dlaczego Facebook otrzymał zakaz przetwarzania danych użytkowników aplikacji WhatsApp? Czy pracodawca będzie miał prawo do kontroli pracowników alkomatem? Jak prawidłowo posługiwać się zgodami marketingowymi?

MULTIMEDIA

#RODOA [10.05.2021]
#RODOA [17.05.2021]
Pobierz PDFPobierz PDF

 

WSA przyznaje rację UODO – numery KW to dane osobowe

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą nałożenia kary za publikowanie numerów ksiąg wieczystych
 • decyzją z 24 sierpnia ubiegłego roku Prezes UODO nałożył na głównego geodetę kraju karę w wysokości 100 tys. zł oraz zakazał publikowania w rządowym serwisie Geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych
 • osią tego sporu jest kwestia, czy numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi
 • powołując się na wyroki sądów administracyjnych oraz opinie ekspertów, GGK twierdzi, że nie – Prezes UODO jest jednak innego zdania i zwraca uwagę, że publikacja danych osobowych wymaga podstawy prawnej, tej jednak w działaniach GGK brakowało
 • na razie brak jest uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2222/20)
 • jest to już druga przegrana GGK z prezesem UODO przed warszawskim WSA – w lutym br. sąd oddalił skargę głównego geodety kraju na decyzję UODO w sprawie innej kary w wysokości 100 tys. zł., której przyczyną nałożenia było uniemożliwienie przeprowadzenia przez UODO kontroli

Źródło: https://geoforum.pl/news/30791/wsa-przyznaje-racje-uodo-numery-kw-to-dane-osobowe

Wystąpienie UODO do władz Facebook Poland

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił z pismem do władz Facebook Poland
 • to efekt licznych doniesień na temat wycieku danych osobowych polskich obywateli, użytkowników portalu społecznościowego Facebook.com, jakie miało miejsce na początku kwietnia 2021 roku
 • w liście Prezes UODO zwrócił się o podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka wykorzystania danych osobowych objętych naruszeniem poprzez zaoferowanie usługi umożliwiającej wszystkim polskim użytkownikom sprawdzenia, czy naruszenie to ich dotyczy
 • zdaniem Prezesa UODO wyciek danych z portalu Facebook.com ma ogromne zagrożenie dla prywatności wielu osób – udostępnione dane osobowe mogą zostać wykorzystywane nie tylko w celu rozsyłania spamu czy nieuczciwego prowadzenia telemarketingu, ale także w celach przestępczych
 • jak wskazuje Prezes UODO, istotne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przedmiotowej sprawy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2022

Zamożni podatnicy w Finlandii nie ukryją przed mediami danych o zarobkach

 • fińska skarbówka przekaże mediom, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, nazwiska osób zarabiających co najmniej 100 tys. euro, które wcześniej zastrzegły dane o swoich rocznych zarobkach
 • w ten sposób zakończy się trwająca od dwóch lat, budząca kontrowersje praktyka (stosowana na podstawie RODO) ukrywania przed społeczeństwem przez niektórych zamożnych podatników informacji o swoich dochodach
 • władze administracji podatkowej poinformowały, że zgadzają się z ostatnim postanowieniem sądu administracyjnego w Helsinkach z końca kwietnia i nie będą go zaskarżać
 • sąd, który rozpoznawał skargę mediów na przyjętą w ostatnich latach praktykę, orzekł, że podatnik ma prawo zażądać usunięcia swojego nazwiska z tradycyjnego wykazu osób zarabiających min. 100 tys. euro – jednocześnie jednak władze podatkowe, na żądanie mediów, muszą ujawnić te nazwiska
 • w Finlandii, zgodnie z przyjętym pod koniec lat 90. prawem, dane podatkowe są informacją publiczną – podając nazwisko podatnika, można uzyskać w urzędzie skarbowym dane o jego zarobkach i kwocie uiszczonego podatku

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zamozni-podatnicy-w-finlandii-nie-ukryja-juz-danych-o-zarobkach-przed-mediami

Norweski organ ochrony danych ogłosił zamiar nałożenia grzywny w wysokości 2,5 mln euro

 • norweski organ ochrony danych (NRK) poinformował Disqus Inc., że zamierza nałożyć karę administracyjną w wysokości 25 000 000 NOK za nieprzestrzeganie przepisów RODO dotyczących odpowiedzialności, legalności i przejrzystości
 • Disqus Inc. to amerykańska firma należąca do Zeta Global – firma oferuje publiczną platformę do udostępniania komentarzy online, z której wcześniej korzystało wiele norweskich gazet internetowych, a także zajmuje się reklamą zautomatyzowaną
 • według NRK Disqus prowadził nielegalne śledzenie odwiedzających norweskie strony internetowe za pomocą wtyczki Disqus – ich dane zostały następnie ujawnione zewnętrznym partnerom reklamowym
 • NRK wskazał, że stało się tak, ponieważ Disqus nie wiedział, że RODO ma zastosowanie w Norwegii, co potwierdziła w wywiadzie spółka matka Disqus, Zeta Global
 • według dostępnych informacji incydent ten był głównie problemem w Norwegii
 • Disqus Inc. otrzymało od NRK projekt decyzji – firma ma możliwość skomentowania ustaleń organu w terminie do 31 maja 2021 r.
 • ostateczną decyzja zostanie podjęta po dokonaniu oceny ewentualnych uwag firmy

Źródło https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-intent-issue-eu-25-million-fine-disqus-inc_en

Unia Europejska planuje znieść cyfrową prywatność korespondencji

 • Unia Europejska planuje znieść cyfrową prywatność korespondencji, i aby automatycznie wykrywać nielegalne treści, wszystkie prywatne wiadomości w komunikatorach mają być w przyszłości sprawdzane
 • powinno to również dotyczyć treści, które do tej pory były chronione szyfrowaniem typu end-to-end
 • kilka firm (Boxcryptor, Cryptomator, Mailbox.org, mail.de, Mailfence, Praxonomy, Tresorit i Tutanota) świadczących usługi z użyciem szyfrowania wystosowało list otwarty do przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz komisarzy Ylva Johanssona i Thierry’ego Bretona – w liście wyjaśniają, że jakikolwiek obowiązek sprawdzania wszystkich prywatnych wiadomości jest sprzeczny z europejskimi zasadami ochrony danych
 • Komisja Europejska jeszcze w roku 2020 opublikowała komunikat w sprawie strategii UE na rzecz skuteczniejszej walki z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) – komunikat wskazuje, że oprogramowanie takie jak WhatsApp, Facebook Messenger i inne są szczególnym zagrożeniem dla nowych przepisów
 • autorzy listu są przekonani, że umożliwienie dostępu do zaszyfrowanej komunikacji przez organizacje prywatne i władze publiczne jest niezgodne z przesłaniem Unii Europejską jako silnej organizacji, przyjaznej firmom technologicznym – ogromnie zaszkodziłoby to europejskim ideałom i fundamentom demokracji, tj. wolności słowa i ochronie prywatności

Źródło: https://avlab.pl/unia-europejska-planuje-zniesc-cyfrowa-prywatnosc-korespondencji/

Przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów

 • Prezes UODO wystąpił do resortu o doprecyzowanie przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów
 • organ nadzoru wskazał, że podmioty zajmujące się magazynowaniem odpadów sygnalizują mu swoje wątpliwości związane ze stosowaniem powołanych regulacji
 • wątpliwości dotyczą one trzech grup zagadnień:

1)określenia ról podmiotów w procesie/-ach przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów

2)zasad dostępu do zarejestrowanego obrazu

3)bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego

 • po analizie obowiązujących przepisów ustawy o odpadach organ nadzorczy uznał, że zasadne jest ich doprecyzowanie w celu osiągnięcia zgodności z RODO
 • w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa UODO resort klimatu i środowiska zadeklarował, że prace w powyższym zakresie zostaną podjęte w ramach jednej z planowanych nowelizacji ustawy o odpadach

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2034

Majowy numer newslettera UODO dla IOD (1)

 • w najnowszym, majowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

ROLA I ZADANIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • podmiot przetwarzający musi jedynie ustalić, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, a następnie niezwłocznie zgłosić to naruszenie administratorowi
 • to Istotne, by administrator mógł należycie wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, m.in. takich jak dokonanie oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które wynika z naruszenia, a w stosownych przypadkach poinformowanie o naruszeniu Prezesa UODO i osób, których ono dotyczy

KIEDY MOŻNA POZYSKAĆ ADRES ZAMIESZKANIA ZATRUDNIANEGO PRACOWNIKA?

 • pracodawca ma prawo pozyskiwać adres zamieszkania od osoby, co do której została podjęta decyzja o zatrudnieniu, gdyż jest to niezbędne do skierowania jej na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie

ZAWIERANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BEZ KOPII AKTU NOTARIALNEGO

 • przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma podstaw prawnych, by na potrzeby zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przechowywać kopie aktów notarialnych potwierdzających własność nieruchomości

Majowy numer newslettera UODO dla IOD (2)

ZAKUPY W WIĘZIENNEJ KANTYNIE

 • to osadzeni muszą realizować swoje prawo do dokonywania zakupów w więziennej kantynie na warunkach określonych przez podmiot, który ją prowadzi
 • natomiast podmiot ten jest zobowiązany do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia tych zakupów

EDUKACJA

 • w ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął szereg inicjatyw edukacyjnych, które wpisują się misję organu nadzorczego
 • poprzez edukację i informację upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych i ryzyku, a także o przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych oraz rozumienia tych zjawisk

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod

Facebook z zakazem używania danych osobowych użytkowników WhatsApp

 • Facebook przegrał walkę z niemieckim urzędem ochrony danych osobowych – serwis dostał tymczasowy zakaz przetwarzania danych użytkowników aplikacji WhatsApp.
 • dlaczego Facebook usłyszał zakaz przetwarzania danych użytkowników aplikacji WhatsApp? Stało się tak, ponieważ serwis społecznościowy wprowadził zmiany warunków korzystania z usług komunikatora
 • zakaz ma na celu ochronę praw i wolności milionów niemieckich użytkowników tej aplikacji, którzy wyrażają zgodę na warunki korzystania z serwisu
 • Johannes Caspar, szef urzędu ochrony danych osobowych w Hamburgu dodał, że nowe regulacje są nieprzejrzyste, a użytkownicy muszą się na nie zgodzić, by dalej korzystać z komunikatora
 • sprawa została skierowana do unijnych organów, zajmujących się ochroną danych osobowych
 • WhatsApp zaprzeczył, by aktualizacja warunków korzystania z usługi wiązała się z rozszerzeniem wymiany danych między komunikatorem a Facebookiem

Źródło: https://biznes.radiozet.pl/News/Facebook-z-zakazem-uzywania-danych-osobowych-uzytkownikow-WhatsApp

Szef będzie mógł kazać dmuchać w alkomat?

 • pracodawca będzie miał prawo do wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków – takich zmian w prawie domagał się od dwóch lat Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • projekt zmian w przepisach trafił już do oficjalnego wykazu prac rządowych
 • nowe przepisy dają pracodawcom podstawę do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
 • projektowana regulacja ma również na celu rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach
 • w Polsce nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania
 • prace nad nowymi przepisami rozpoczęto prawie dwa lata temu

Źródło https://www.money.pl/gospodarka/kodeks-pracy-pracodawca-sam-sprawdzi-trzezwosc-pracownika-6638187205335648a.html

NSA: Nie można łączyć różnych zgód marketingowych

 • łączenie w jednym oświadczeniu zgód na marketing własny i innych podmiotów jest niezgodne z prawem – uznał Naczelny Sąd Administracyjny
 • opublikowany właśnie wyrok dotyczy decyzji wydanej przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych jeszcze w 2017 r., a więc przed wejściem w życie RODO – w pełni jednak, co wynika zresztą z jego uzasadnienia, można go odnieść do obecnego stanu prawnego
 • Na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych istnieje wymóg zapewnienia, aby decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu była podjęta swobodnie i miała charakter samodzielny, musi ona być przejawem wolnej i nieskrępowanej woli danej osoby, to znaczy nie może być wymuszona przez konieczność złożenia innych oświadczeń woli” – podkreślił NSA (wyrok z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt III OSK 161/21)
 • zgoda w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego nie może być dorozumiana ze zgody na przetwarzanie danych osobowych i odwrotnie – te dwie zgody dotyczą różnych kwestii i wynikają z różnych aktów prawnych

Źródło https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8162359,nie-mozna-laczyc-roznych-zgod-marketingowych.html https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-osk-161-21-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-523263082

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z RODO aktualnościami

 

 

Powiązane artykuły

RODO aktualności
RODO aktualności – 19.03.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 27.02.2024 r.
RODO aktualności
RODO aktualności – 12.02.2024 r.

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO