Artykuł 82. Upoważnienie osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną do udziału w kontroli

1. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych wymaga takiej wiedzy. Przepisy art. 80 i art. 81 ust. 2 stosuje się.
 2. Zakres uprawnień osoby, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa w upoważnieniu.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziała się w toku kontroli.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO