Artykuł 81. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

1. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) oznaczenie kontrolowanego;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;

7) podpis Prezesa Urzędu;

8) pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;

9) datę i miejsce jego wystawienia.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO