Artykuł 81. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

1. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
 1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
 2) oznaczenie organu;
 3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 5) oznaczenie kontrolowanego;
 6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;
 7) podpis Prezesa Urzędu;
 8) pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
 9) datę i miejsce jego wystawienia.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO