Artykuł 80. Wyłączenie kontrolującego z udziału w kontroli

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli:
 1) wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki jego, jego małżonka, osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo na osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli;
 2) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
 2. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub podmiot objęty kontrolą, zwany dalej „kontrolowanym”, niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu.
 4. O wyłączeniu kontrolującego rozstrzyga Prezes Urzędu.
 5. Do czasu wydania postanowienia kontrolujący podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO