Artykuł 71.Wniosek o wystąpienie z pytaniem prawnym w sprawie zgodności z prawem decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej powszechnego obowiązywania w UE kodeksu postępowania

1. Jeżeli w toku postępowania Prezes Urzędu uzna, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 40 ust. 9 w sprawie kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 46 ust. 2 lit. e, oraz decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 i 5 i art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu występuje do sądu administracyjnego z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem prawnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza spełnianiem wymagań dotyczących skargi, o których mowa w art. 64 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), zawiera w szczególności:

1) wskazanie decyzji Komisji Europejskiej, której wniosek dotyczy;

2) omówienie powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości w kwestii ważności decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności z przepisami prawa;

3) treść pytania lub pytań, które sąd administracyjny przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawierającą:

a) przedmiot sporu oraz ustalenia co do okoliczności faktycznych, w tym stanowisko strony podniesione w postępowaniu przed organem, jeżeli zostało przedstawione przez stronę,

b) wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie,

c) proponowaną do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sąd administracyjny sentencję pytania lub pytań;

4) oświadczenie o zgodności treści załącznika, o którym mowa w ust. 3, z wnioskiem złożonym w postaci papierowej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się załącznik zawierający treść wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści.

4. Stroną postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Urzędu.

5. Sąd administracyjny rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, w składzie 3 sędziów.

6. Sąd administracyjny, uznając wniosek, o którym mowa w ust. 1, za uzasadniony, występuje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

7. W przypadku uznania przez sąd administracyjny, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wystarczającego uzasadnienia dla wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydaje się postanowienie o odmowie wystąpienia z pytaniem.

8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, nie służy środek odwoławczy.

9. Sąd administracyjny sporządza uzasadnienie postanowienia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 21 dni.

10. Od wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty sądowej.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO