Artykuł 53. Informacje udostępniane przez Prezesa Urzędu na stronie BIP

1. Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 8 rozporządzenia 2016/679;

2) zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2016/679, a także zmiany tych kodeksów;

3) przyjęte standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679;

4) rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sporządzane są z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności i podlegają okresowej aktualizacji.

3. Projekt rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Prezes Urzędu konsultuje z zainteresowanymi podmiotami, których zakresu działania dotyczy dany projekt.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO