Artykuł 48. Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych

1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”, która jest organem opiniodawczo- -doradczym Prezesa Urzędu.

2. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących spraw ochrony danych osobowych;

2) opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;

3) opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679;

4) opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

5) inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.

3. Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu.

5. Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

6. Rada składa się z 8 członków.

7. Kandydatów na członków Rady zgłasza:

1) Rada Ministrów;

2) Rzecznik Praw Obywatelskich;

3) izby gospodarcze;

4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6 ustawy zdnia 20lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668);

5) fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.

8. Członkiem Rady może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) wyraziła zgodę na kandydowanie.

9. Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. Prezes Urzędu może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie przez niego określonym.

10. Prezes Urzędu powołuje skład Rady, na dwuletnią kadencję, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7, w tym 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 3 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 3–5.

11. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:

1) rezygnacji złożonej na piśmie przewodniczącemu Rady;

2) śmierci;

3) niemożności sprawowania funkcji z powodu długotrwałej choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) pozbawienia praw publicznych.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu powołuje nowego członka Rady na okres pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów, po potwierdzeniu aktualności zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 10.

13. Prezes Urzędu powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.

14. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.

15. Obsługę Rady zapewnia Urząd.

16. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez Prezesa Urzędu oraz przewodniczącego Rady, inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

17. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez Prezesa Urzędu.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO