Artykuł 32. Obowiązek spełniania kryteriów akredytacji

1. W okresie, na jaki akredytacja została udzielona, podmiot akredytowany jest obowiązany spełniać kryteria, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, obowiązujące na dzień wydania certyfikatu akredytacyjnego.

2. Prezes Urzędu cofa, w drodze decyzji, akredytację w przypadku stwierdzenia, że podmiot akredytowany:

1) nie spełnia lub przestał spełniać kryteria akredytacji, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679;

2) podejmuje działania niezgodne z rozporządzeniem 2016/679.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO