Artykuł 29. Wniosek o udzielenie akredytacji do monitorowania przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania

1. Akredytacja podmiotu, o którym mowa w art. 28, jest udzielana na wniosek, który zawiera co najmniej:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o akredytację oraz adres jego siedziby;

2) informacje potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, albo ich kopie.

3. Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO