Artykuł 25. Uprawnienia osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające

1. Osoba przeprowadzająca czynności sprawdzające jest uprawniona do:

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń w dniach i godzinach pracy administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;

2) wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z działalnością objętą certyfikacją;

3) oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;

4) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością objętą certyfikacją.

2. Czynności sprawdzających dokonuje się w obecności administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta lub podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Z czynności sprawdzających sporządza się protokół i przedstawia go administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu, producentowi albo podmiotowi wprowadzającemu usługę lub produkt na rynek. Przepis art. 88 stosuje się odpowiednio.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO