Artykuł 174. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2018 – 19 639 000 złotych;

2) 2019 – 13 541 000 złotych;

3) 2020 – 13 860 000 złotych;

4) 2021 – 13 860 000 złotych;

5) 2022 – 13 860 000 złotych;

6) 2023 – 13 860 000 złotych;

7) 2024 – 13 860 000 złotych;

8) 2025 – 13 860 000 złotych;

9) 2026 – 13 860 000 złotych;

10) 2027 – 13 860 000 złotych.

2. Prezes Urzędu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO