Artykuł 131.

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”;

2) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przepisów o ochronie danych osobowych;”;

3) w art. 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników ePUAP.”.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO